A-opgaver-4


1. Hvis et fasemoduleret signal (PM) modtages med en FM-detektor, vil lyden blive spids, dvs. at tonehøjden er irriterende skarp. Hvorfor?
2. Hvad kaldes det viste logiksymbol?


3. Hvad forstås ved resonansfrekvensen for en svingningskreds?
4. Diagrammet viser et multiplikatortrin.
Hvilket kredsløb skal indsættes for at trinnet fungerer korrekt?


5. Diagrammet viser et krystalapparet (detektormodtager). Hvilken modulation er det primært beregnet for?


6. Vil man kunne anvende frekvensmultiplikation efter modulatoren i en SSB-sender?
7. Hvilken figur viser strømforløbet på en halvbølgedipol ?


8. Hvis vi sammenligner en bølgeleder med et filter, hvilket filter er der så tale om?


9. Hvad er den døde zone?
10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
11. En FM-modtager (88 MHz - 108 MHz) forstyrres af din 6 meter amatørstation. Hvilken af følgende årsager vil du anse for mest sandsynlig?
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
13. Under hvilke omstændigheder kan en radioamatør miste sit certifikat?
14. Hvilken forkortelse kan bruges, når man taler om forstyrrelse af radiomodtagelse?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top