Almindelig teknisk prøve 2023-03-19


1. Hvad er wattsekunder måleenhed for?
2. Hvad markerer de på tegningen viste "lukkede ringe" omkring den strømførende ledning?


3. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden af ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
4. Hvad er relationen mellem drainstrøm og drainspænding for en FET-transistor i dennes normale arbejdsområde?
5. Tegningen viser et triplerkredsløb. Hvilken klasse arbejder triplerkredsløbet i?


6. Tegningen viser en superheterodynmodtager, hvor antennesignalet blandes med en lokaloscillator OSC, så mellemfrekvensen bliver 0 Hz. Kan denne modtager modtage SSB?


7. I hvilket frekvensområde anvendes bølgeledere som transmissionslinjer?
8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgers udbredelse?
9. I vinterhalvåret kan vi forvente at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
10. Et digitalt multimeter V har en indre modstand på 10 Mohm. Hvor står en målefejl vil der være, når der måles på det skitserede kredsløb bestående af en spændingskilde på 9 volt og to modstande på 1 Mohm og 10 kohm?


11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser formindskes?
12. Hvad kan det skyldes, at et tv-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig?
13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top