Almindelig teknisk prøve 2024-04-18


1. Hvordan afskærmes det elektriske felt fra en ledning, så afskærmningen er effektiv?
2. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
3. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om?


4. Hvad sker der med båndbredden i en resonanskreds, når godheden Q gøres større?
5. Tegningen viser et forstærkertrin i en sender, hvor svingningskredsen er afstemt til 3. harmoniske af indgangsfrekvensen. Hvad gør det muligt at få et stort indhold af 3. harmoniske på trinnets udgang?


6. Figuren viser en telegrafisender. Virkningsgraden af PA-trinet ønskes højst mulig. Hvad forstås ved virkningsgraden for PA-trinet?


7. Hvilken funktion har en frekvens-multiplikator?
8. Hvad kaldes forholdet imellem en retningsantennes forstærkning frem og bagud?
9. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
10. Tegningen viser et måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?


11. En FM-modtager (87,5 - 108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller tv-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
13. I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal, målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser, være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top