Almindelig teknisk prøve 2016-06-11


1. I den viste ledning løber der en strøm I fra venstre mod højre. Hvilken retning har magnetfeltet hidrørende fra strømmen i pkt. A?


2. To parallelle metalplader er forbundet til en 5 volt jævnspændingskilde og er anbragt med en afstand på 0,5 meter. Hvor stor er den elektriske feltstyrke mellem metalpladerne?
3. Hvis vi oplader en elektrolytkondensator og efterlader den uden belastning en tid, for derefter at måle dens spænding, finder vi, at spændingen er faldet. Hvorfor?
4. I hvilket af følgende SSB-sendekredsløb anvendes ofte et krystalfilter?
5. Hvilken faktor er af særlig betydning for at opnå høj selektivitet i en mellemfrekvensforstærker, der er opbygget med afstemte LC-kredse?
6. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
7. Til at beskrive effektudstrålingen fra en antenne benyttes ofte betegnelserne e.r.p. og e.i.r.p. Hvad er forskellen mellem e.r.p. og e.i.r.p.?
8. Hvilken impedans har en centerfødet dipolantenne, der er kortere end en halv bølgelængde?
9. Der kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur inversion. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
10. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?


11. En radiolytter bruger en batteridrevet modtager til frekvensområdet ca. 526 kHz - 1626 kHz (mellembølgeområdet). Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender samtidigt. Den ene sender på 28,70 MHz, og den anden sender på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelsen?
12. I hvilke tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top