Almindelig teknisk prøve 2020-05-23


1. En fuldt opladet 9 volt akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W, og stationens virkningsgrad er 50%. Hvor mange timer i træk kan stationen ca. sende?
2. Tegningen viser en LF-transformator med jernkerne. Omsætningsforholdet P:S = 1:2, generatorspændingen er 100 volt. Hvor stor er sekundærspændingen?


3. Tegningen viser en af de mange transistortyper, som vi anvender i elektronikken. Hvilken type?


4. Figuren viser diagrammet af et:


5. Diagrammet viser en modstandskoblet FET-transistor. Hvad er spændingen på gaten, når der ses bort fra gatestrømmen?


6. Hvad er afstanden i frekvens mellem signalfrekvensen og spejlfrekvensen for en superheterodynmodtager?
7. Til at beskrive effektudstrålingen fra en antenne benyttes ofte betegnelserne ERP og EIRP. Hvad er forskellen mellem ERP og EIRP?
8. Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
9. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan fortælle noget om formen af indhyldningskurven af et HF-signal?
10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
12. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top