Almindelig teknisk prøve 2021-05-29


1. Gennem den viste modstand går en strøm på 1 A. Hvor stor effekt afsættes i modstanden?


2. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
3. Tegningen viser et krystalfilter. Hvordan vil vi beskrive filterets frekvensresponse?


4. Figuren viser et blandertrin til en sender, hvor et signal på 31 MHz blandes med et VFO-signal. Hvilket af følgende sæt frekvenser vil kunne anvendes, således at sendersignalet bliver 144,5 MHz?


5. Hvilket trin (funktionsblok) i en superheterodynmodtager er bestemmende for selektiviteten?
6. Tegningen viser en halvbølge multibåndsdipol med spærrekredse for 18,1 MHz. Antennen har resonanser på 10,1 MHz og 18,1 MHz. Hvad er den omtrentlige længde af trådene A og B?


7. Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
8. Hvad forstås ved "sporadisk E-refleksion"?
9. Tegningen viser en simpel reflektometerbro (SWR-meter). Den har en ulempe, bl.a. når det gælder skalavisning. Hvilken?


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende TV-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top