Almindelig teknisk prøve 2021-06-01


1. Hvad forstår vi ved faseforskellen mellem to periodiske signaler?
2. En transformator har 2000 vindinger på sin primærside og 50 vindinger på sekundærsiden. Idet strømmen i primærviklingen er 1,25 A, hvor stor er så strømmen i sekundærviklingen?
3. Tegningen viser den grafiske sammenhæng imellem jævnstrøm "I" og jævnspænding "E" over en komponent. Hvad kaldes denne komponent?


4. I et parallel-afstemt kredsløb øges kapaciteten af kondensatoren til en fire gange stå stor værdi, medens spolens selvinduktion ikke ændres. Hvilken indvirkning har dette på resonansfrekvensen?
5. En transformator forsynes på primærsiden med 230 volt vekselstrøm. Primærvindingstallet er 2000. Sekundærvindingstallet er 200. Hvor stor er sekundærspændingen?
6. Hvad er formålet med en beat-frekvens-oscillator (BFO) i en modtager?
7. Hvad kaldes forholdet imellem en retningsantennes forstærkning frem og bagud?
8. Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
9. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?


10. Spændingen over en 10 kohms modstand ønskes målt med et multimeter. Hvad kræves af instrumentet for at opnå en præcis måling?
11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
12. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
13. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidssendeeffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top