Almindelig teknisk prøve 2024-04-27


1. En fuldt opladet 9 volt akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W, og stationens virkningsgrad er 50%. Hvor mange timer i træk kan stationen ca. sende?
2. Hvad er fasen mellem vekselspænding og vekselstrøm i en kondensator?
3. Kredsløbet viser et vekselstrømskredsløb med 2 komponenter. Reaktansen af disse er XL, som er en induktiv reaktans, og XC, som er en kapacitiv reaktans. Ved en bestemt frekvens er de to reaktanser lige store (XL = XC). Hvilken særlig tilstand befinder kredsløbet sig i ved denne frekvens?


4. En forstærker med indgangsimpedans 1000 ohm tilføres et indgangssignal på 1 V eff. Forstærkeren afsætter en spænding Veff = 10 V i en 1000 ohms belastning. Hvad er effektforstærkningen i dB?
5. Som detektor for AM-modulation kræves:
6. Hvilket trin i en modtager kan medvirke til at undertrykke spejlfrekvens-interferens og ofte forbedre signal-støjforholdet?
7. I hvilket frekvensområde anvendes bølgeledere som transmissionslinjer?
8. Hvordan opstår stående bølger på en transmissionslinje?
9. Hvad er den døde zone?
10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
11. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
12. Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
13. I hvilke tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
14. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top