Forklaringer til alm. teknisk prøve 2023-03-19

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes hos EDR, skriv til kontor@edr.dk eller ring 66156511.

1. Hvad er wattsekunder måleenhed for?
Svar
 Energien
Energi = Effekt x tid. Effekten måles i watt og tiden måles i sekunder.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.7 Effekt (sidste afsnit handler om energi). 

tegning
2. Hvad markerer de på tegningen viste "lukkede ringe" omkring den strømførende ledning?
Svar
 Et magnetfelt
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.10.3 Elektromagnetiske felter

3. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
Svar
 Selvinduktionen forøges
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.4.2 Selvinduktion. Citat fra afsnittet: "Mange vindinger giver større selvinduktion end få vindinger".

4. Hvad er relationen mellem drainstrøm og drainspænding for en FET-transistor i dennes normale arbejdsområde?
Svar
 Drainstrømmen er næsten uafhængig af drainspændingen.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.7.3 Felteffekttransistorer, især figur 4.7.5

tegning
5. Tegningen viser et triplerkredsløb. Hvilken klasse arbejder triplerkredsløbet i?
Svar
 Klasse C
Klasse C giver forvrængning i transistoren, og det er netop det, vi ønsker. Forvrængning indeholder mange overtoner, heriblandt 3. harmoniske (kaldes 3f0 på tegningen). Svingningskredsen er afstemt til den 3. harmoniske, og denne frekvens sendes videre til næste trin.


tegning
6. Tegningen viser en superheterodynmodtager, hvor antennesignalet blandes med en lokaloscillator OSC, så mellemfrekvensen bliver 0 Hz. Kan denne modtager modtage SSB?
Svar
 Ja - den kan modtage SSB
Tegningen viser en DC-modtager (Direct Conversion) hvor mellemfrekvensen ligger i området 0-3000 Hz, altså lavfrekvens. Denne modtagertype behøver ikke en BFO for at fungere. En DC-modtager kan modtage USB, LSB og CW. Modtagertypen er ikke beskrevet i VTS. Engelsk beskrivelse af modtageren:
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-conversion_receiver


7. I hvilket frekvensområde anvendes bølgeledere som transmissionslinjer?
Svar
Over ca. 3 GHz
Bølgeledere bruges i mikrobølgeområdet 3-100 GHz. Radioamatører bruger bølgeledere på 10 GHz og 24 GHz båndene. Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.5.3 Bølgeleder


8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgers udbredelse?
Svar
 Det har ingen afbøjningsmæssige egenskaber
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren


9. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
Svar
 Meget dårlige på alle distancer
Om vinteren er 28 MHz båndet lukket om natten. VTS beskriver ikke, hvordan de enkelte bånd opfører sig. Se i stedet dette notat: Udbredelsesforhold.pdf (b-certifikat.dk)


tegning
10. Et digitalt multimeter V har en indre modstand på 10 Mohm. Hvor stor en målefejl vil der være, når der måles på det skitserede kredsløb bestående af en spændingskilde på 9 volt og to modstande på 1 Mohm og 10 kohm?
Svar
 Mindre end 1%
Når voltmeteret tilsluttes parallelt med 10 kohm modstanden, vil den samlede modstand i kredsløbet ændres. Da voltmeterets modstand er 10 Mohm og modstanden er på 10 kohm, vil ændringen cirka være 1/1000 hvilket svarer til 1 promille eller 0,1%. Derfor er "Mindre end 1%" det rigtige svar.
-----------------
Præcis udregning.
Først beregner vi den korrekte spænding U1 over 10 kohm modstanden uden voltmeteret. U1 beregnes ved at finde strømmen gennem 10 kohm modstanden, og dernæst beregne spændingen over den.
Strømmen gennem 10 kohm betegnes som I1
I1 = U/R = 9/(1 Mohm + 10 kohm)
I1 = 8,91089 uA
Spændingen over 10 kohm modstanden kalder vi for U1.
U1 = R x I1 = 10k x 8,91089 uA = 89,1089 mV
---------------------
Nu beregner vi spændingen U2 over 10 kohm modstanden med voltmeteret tilsluttet.
Vi beregner R2 som er voltmeterets indre modstand (10 Mohm) koblet i parallel med 10 kohm modstanden. 
1/R2 = 1/10kohm + 1/10 Mohm
1/R2 = 0,1 x 10-6 + 100 x 10-6 = 100,1 x 10-6
R2 = 1/(100,1 x 10-6)  = 9,9900 kohm
Strømmen I2 gennem kredsløbet beregnes:
I2 = U/R  = 9V/(1 Mohm + 9,9900 kohm)
I2 = U/R  = 8,91097 uA
Til sidst beregnes spændingen U2 over 10 kohm modstanden med voltmeter tilsluttet:
U2 = R2 x I2 = 9,9900 kohm x  8,91097 uA
U2 = 89,0207 mV
---------------------------
Afvigelsen i procent kalder vi for A. Afvigelsen beregnes således:
A = (U2 - U1)/U1 x 100%
A = (89,0207 mV - 89,1089 mV)/ 89,1089 mV x 100%
A = -0,098% og derfor er svaret "Mindre end 1%" korrekt.


11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser formindskes?
Svar
Ved at montere et lavpasfilter i antenneudgangen på FM-senderen
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen


12. Hvad kan det skyldes, at et tv-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig?
Svar
Intermodulation i tv-apparatet
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.4.3 Intermodulation


13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
Svar
2,1 kHz
Se BEK 740 af 25/05/2022 "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v" Bilag 4, afsnit 3.2: "Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde". Her er et udklip fra bekendtgørelsen:
 tekst


14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
Svar
 60 dB
Se BEK 740 af 25/05/2022 "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v" Bilag 4, afsnit 3.2: "Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde". Her er et udklip fra bekendtgørelsen:
tekst