Forklaringer til alm. teknisk prøve 2023-11-05

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes hos EDR, skriv til kontor@edr.dk eller ring 66156511.

1. Hvordan kan magnetiske vekselstrømsfelter afskærmes?
Svar
 Med magnetisk ledende materiale
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.10.2 Magnetiske felter

tegning
2. Diagrammet viser et FET-transistorkredsløb. Hvad sker der med strømmen gennem modstanden R, hvis modstandsværdien for R halveres?
Svar
 Den forbliver næsten uændret
Symbolet nedenfor viser en N-kanal FET-transistor med tre ben: drain (D), gate (G) og source (S).
FET
Løsning af opgave 2: Zenerdioden mellem source og stel gennemløbes af en strøm. Strømmen løber gennem den modstand, som sidder mellem source  og batteriet. Zenerdioden har et konstant spændingsfald over sig. Dermed er spændingsforskellen mellem gate og source konstant.

Strømmen gennem drain er kun afhængig af gate-source spændingen, og da denne spænding er konstant (pga. zenerdioden), vil drainstrømmen også være konstant.

Man kan sige, at FET'en virker som en konstantstrømsgenerator. Hvis R ændres, har det ingen indvirkning på drainstrømmen.

LC-kreds
3. Tegningen viser en resonanskreds. Hvad kaldes denne?
Svar
 En parallelkreds
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.3.1 Serieafstemte og parallelafstemte kredsløb

4. En akkumulators kapacitet angives i:
Svar
 Amperetimer (Ah)
Se amperetime | lex.dk – Den Store Danske


5. Man tilstræber at inddele skalaen på et S-meter således, at der er 6 dB imellem tallene S=1, 2, 3,...8,9. Hvor stor er effektforskellen på: S=8 og S=9?
Svar
 4 gange
Forskellen på S=8 og S=9 er 6 dB. En fordobling af effekten svarer til 3 dB. En firedobling af effekten svarer til 6 dB. 


6. En telegrafisender udsender forstyrrende signaler tæt på den frekvens, der sendes på. Hvad kan årsagen være, når senderens frekvensstabilitet er i orden, altså at nøglingen ikke påvirker frekvensen?
Svar
At telegrafisignalernes tegnform ikke er tilstrækkeligt afrundet
 Se VTS, 8. udgave, afsnit 6.6 Telegrafi, især figur 6.6.2 som viser perfekt afrunding af telegrafisignalet.


7. Et coaxialkabel har hastighedsfaktoren 0,66. Hvad er kabelllængden for en hel bølgelængde for frekvensen 15 MHz?
Svar
 Ca. 13,2 meter
Bølgelængden L (ved 15 MHz) beregnes:
L = C/f = 300/15 = 20 meter. Dette er den teoretiske bølgelængde.

Hastighedsfaktoren betyder, at kablet bliver kortere end teoretisk beregnet. Virkelig kabellængde = 20 x 0,66 =  13,2 meter.

Beregning af bølgelængde: VTS 8. udg. afsnit 9.2 Frekvens og bølgelængde.

Beregning med hastighedsfaktor: VTS 8. udg. afsnit 9.5.4 Hastighedsfaktor


8. Hvad forstås ved fænomenet "rumbølge" ved udbredelse på HF?
Svar
 Rumbølgen er det signal som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.1.3 Udbredelse via rumbølger (ionosfærerefleksion)


9. To radioamatører vil opretholde daglig kontakt med hinanden. Afstanden mellem dem er omkring 100 km, og de vil anvende 2 meter VHF frekvensbåndet. Vil det være muligt af finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
Svar
 Nej, ionosfærerefleksion kan ikke bruges på VHF
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.3 Udbredelse på VHF og UHF. Afsnittet beskriver hvordan direkte udbredelse i atmosfæren er det normale. Ionosfæren bruges ikke, undtaget i specielle tilfælde, og her er der tale om kortvarig udbredelse.


100 ohm
10. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?
Svar
 Ca. 100 ohm
Når instrumentets indre modstand er den samme som den parallelle modstand, vil strømmen gennem instrumentet falde til det halve. Denne virkning opnås, når den parallelle modstand er 100 ohm. Derfor er instrumentets indre modstand også 100 ohm.


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
Svar
Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.2 Forholdsregler mod forstyrrelser og afsnit 12.6 Koblingsvejen. De andre svarmuligheder i opgaven giver ikke mening, da de ikke ændrer den direkte indstråling i apparatet.  


12. Parasitsvingninger kan optræde på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
Svar
 I senderens udgangstrin
Udgangstrinet forstærker signalet, og netop forstærkning er en betingelse for, at parasitsvingninger kan opstå.  Parasitsvingninger skyldes, at transistorerne har højere forstærkning ved lave frekvenser end ved arbejdsfrekvensen. Herved kan der let opstå uønskede svingninger på en lav frekvens. 


13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
Svar
Ja
 Se VTS, 8. udgave, skemaet side 12.


14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
Svar
 Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Se CEPT licens (operatorlicens.dk)