Forklaringer til alm. teknisk prøve 2024-01-13

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

modstand
1. Gennem den viste modstand går en strøm på 1 A. Hvor stor en effekt afsættes i modstanden?
Svar
 3 W
Vi bruger ohms lov til at beregne effekten P.
P = R x I² 
P = 3 x 1²  = 3 W

2. Et PA-trin, som anvendes til at sende umoduleret-telegrafi, har en udgangseffekt på 1000 W PEP og en virkningsgrad på 70%. Hvor stor DC-effekt er ca. nødvendig under nøgling for normal drift?
Svar
 1400 W
For at udsende 1000 W PEP skal der bruges mere end 1000 W DC-effekt
da PA-trinets virkningsgrad er under 100%. Der er kun en svarmulighed, som er over 1000 W, nemlig 1400 W.

En anden mulighed er at beregne Pin som er den tilførte DC-effekt.
Udgangseffekten er Pout.
Virkningsgrad = Pout/Pin. Vi omstiller formlen:
Pin = Pout/Virkningsgrad
Pin = 1000/0,7 = 1429 W
Se VTS, 8. udgave, afsnit 8.5.8 Virkningsgrad.

billede
3. Hvad kaldes transistorkoblingen, som er vist skematisk på tegningen?
Svar
 Fælles basiskobling
Det er basis, som er fælles for ind- og udgang.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.7.4 Transistorkoblinger samt figur 4.7.7

billede
4. Diagrammet viser en CW/SSB detektor. Hvad kaldes denne detektortype?
Svar
 Produktdetektor
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.6.3 CW/SSB detektor.
Note: Afsnittet fra VTS nævner ikke ordet "produktdetektor", men der bruges i stedet ordet "CW/SSB detektor"

5. I en sender konverteres signalet fra en VFO til den ønskede sendefrekvens ved at signalet blandes med signalet fra en krystaloscillator. Hvad kaldes denne frekvens-konverteringsmetode?
Svar
 Frekvensblanding
Se VTS, 8. udgave, afsnit 8.2.1 Sendere med eller uden frekvenskonvertering.


6. En sender afgiver 100 W til fødekablet, som er 25 meter langt. Dæmpningen i kablet er 24 dB pr. 100 meter ved den pågældende frekvens. Den effekt, som tilføres antennen, er da:
Svar
 25 W
Når 100 m kabel dæmper 24 dB, så vil 25 m kabel dæmpe 1/4 heraf, altså 6 dB. En dæmpning på 6 dB svarer til, at 1/4 af effekten er tilbage, altså 1/4 x 100 W = 25 W.
Se VTS, 8. udgave, tabellen "Decibel" side 28.


7. Et koaksialkabel har en karakteristisk impedans Zo = 50 ohm. Hvad betyder det?
Svar
Forholdet mellem spændingen og strømmen for en bølge, der udbreder sig i kablet, er 50 ohm
Se VTS 8. udg. afsnit 9.5.5 Karakteristisk impedans


8. Hvorledes opstår Aurora reflektion?
Svar
Ved at partikler fra en solstorm indfanges af magnetfeltet ved jordens poler
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.4.2 Aurora - nordlys


9. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
Svar
Ved at måle HF-spidsspændingen over en dummy load med en diodeprobe og herudfra beregne p.e.p. udgangseffekten
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.1.6 Måling af effekt og eksempel 11.1.6. 


10. Hvad er et dykmeter?
Svar
En signalgenerator, der bl.a. kan måle resonanskredses resonansfrekvens
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.2.4 Dykmeter.


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos tv. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
Svar
At indsætte et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
ert
I svarene til opgaven foreslås to filtre: F1, som skal indsættes før bredbåndsforstærkeren eller F2, som skal indsættes før TV'et.

Hvis F1 indsættes (højpasfilter) vil det fjerne de lave amatørfrekvenser og lade de højere TV-frekvenserne passere. Bredbåndsforstærkeren får ikke længere tilført forstyrrende frekvenser fra amatørsenderen og problemet er løst.

Hvis F2 indsættes (højpasfilter) vil bredbåndsforstærkeren være overstyret, når signalet når hen til filteret. F2 løser ikke problemet. 


12.Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelser af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
Svar
Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
VTS 8. udgave figur 12.7.3 viser metoden, hvor en åben kvartbølgestub fjerner VHF-senderens forstyrrende signal på tv-modtagerens indgang.


13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
Svar
 Nej
I bekendtgørelsen (BEK1344 fra 22/11 2023) er der en paragraf om tavshedspligt:

§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser.


14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
Svar
 60 dB
Bekendtgørelsen (BEK1344 fra 22/11 2023) har i bilag 4 fastsat dæmpning ved forskellige frekvenser. Følgende citat indeholder svaret. 

I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).