Forklaringer til alm. teknisk prøve 2024-04-18

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. Hvordan afskærmes det elektriske felt fra en ledning, så afskærmningen er effektiv?
Svar
 Ved at skærmen er godt elektrisk ledende
Et elektrisk felt trænger ikke gennem materialer, som er elektrisk ledende. Ledningens afskærmningen skal derfor være elektrisk ledende. Eksempel: skærmen på et godt coax-kabel er lavet af ren kobber, som er en god leder.

2. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
Svar
 Anode, styregitter og katode
Citat fra VTS 8. udgave, afsnit 4.8.1 "Rør":
"Et tre-element-rør med katode, anode og styregitter kaldes en triode".

vektorer
3. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om?

Svar
 En kondensator
Man kan forestille sig, at de to vektorer drejer mod uret. Så  vil vektoren I (strømmen) komme først, dernæst kommer vektoren V (spændingen) 90 grader senere. I en kondensator kommer strømmen først, dernæst spændingen. Se VTS 8. udgave, afsnit 4.3.4 "Fasen mellem spænding og strøm for en kondensator".

4. Hvad sker der med båndbredden i en resonanskreds, når godheden Q gøres større?
Svar
 Båndbredden bliver mindre
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.3.1.5 "Båndbredde".

tripler
5. Tegningen viser et forstærkertrin i en sender, hvor svingningskredsen er afstemt til 3. harmoniske af indgangsfrekvensen. Hvad gør det muligt at få et stort indhold af 3. harmoniske på trinnets udgang?

Svar
 Forstærkertrinnet arbejder i et ulineært område
Se VTS 8. udg. afsnit 5.5.5 "Harmonisk (ikke-lineær forvrængning)".


sender
6. Figuren viser en telegrafisender. Virkningsgraden af PA-trinet ønskes højst mulig. Hvad forstås ved virkningsgraden for PA-trinet?
Svar
Forholdet mellem PA-trinets udgangseffekt og den jævnstrømseffekt, der tilføres PA-trinet.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 8.5.8 "Virkningsgrad"


7. Hvilken funktion har en frekvens-multiplikator?
Svar
Den giver en udgangsfrekvens, som er et helt antal gange af indgangsfrekvensen
Se VTS 8. udg. afsnit 5.5.5 "Harmonisk (ikke-lineær forvrængning)".


8. Hvad kaldes forholdet imellem en retningsantennes forstærkning frem og bagud?
Svar
Front-to-back forholdet
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.4.7 "Front-to-back forhold".


9. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
Svar
Meget dårlige på alle distancer
Uddrag fra VTS 8. udgave, afsnit 10.2: "På de højere frekvenser er mulighederne størst om dagen, hvor ioniseringen af F2 laget er størst, mens der især på de højeste kortbølgebånd oftest ikke er nogen ionosfæreudbredelse om natten og i solpletminimum årene heller ikke er refleksioner om dagen".


diode-probe
10. Tegningen viser et måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?

Svar
En vekselspændings positive spidsværdi
Kondensatoren til venstre forhindrer måling af  jævnspænding. Dioden leder ved positive halvbølger. Kondensatoren ved voltmeteret oplades til halvbølgens spidsværdi, og den værdi vises på instrumentet.


11. En FM-modtager (87,5 - 108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
Svar
At din 6-meter amatørstation udsender harmoniske af sendefrekvensen.
En 6-meter amatørstation sender i området 50-52 MHz. Den 2. harmoniske vil være på 100-104 MHz, altså lige midt i FM båndet. Amatørstationen skal derfor have kraftig dæmpning af den 2. harmoniske frekvens.


12.Forstyrrelser af en radiomodtager eller tv-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
Svar
To eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang, samtidig med at modtageren er ulineær.
VTS 8. udgave afsnit 12.4.3 "Intermodulation".


13. I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
Svar
 16 kHz
Senderens spektralbredden er fastlagt i bilag 4 i bekendtgørelsen BEK1344.


14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal, målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser, være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
Svar
 60 dB
Bekendtgørelsen BEK1344 fra 22/11 2023 har i bilag 4 fastsat dæmpning ved forskellige frekvenser. Uddrag: 
I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).