Forklaringer til alm. teknisk prøve 2024-04-24

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. Hvad forstås ved elektrisk effekt?
Svar
 Elektrisk energi pr. sekund
Vi må tilbage til VTS 4. udgave s. 20 for at besvare spørgsmålet. Her står følgende i afsnittet "Effekt": Elektrisk energi måles i enheden joule. Energi kan oplagres, f.eks. i en kondensator, og den kan omsættes til andre former for energi, f.eks. varme. Omsætningen kan ske hurtigt eller langsomt, og vi får derfor brug for endnu en enhed, effekt, der angiver, hvor megen energi, der omsættes pr. sekund. Effekt betegnes med bogstavet P (af engelsk power) og måles i enheden watt (forkortet W). Effektenheden bliver således watt = joule pr. sekund.

2. Hvor stor er kortslutningsstrømmen for 10 ens 1,5 volt batterier i serie?
Svar
 Den samme som for et enkelt 1,5 volt batteri
Hver enkelt batteri kan opfattes som en spændingskilde i serie med en indre modstand Ri:
Indre modstand og 1.5 V batteri
Når 10 af disse ens batterier kobles i serie, vil spændingen stige 10 gange, men den indre modstand vil også forøges 10 gange. Kortslutningsstrømmen bliver den samme som for et enkelt batteri.  

Svar d: "Den er bestemt af det svageste batteri i serieforbindelsen". Udsagnet er rigtigt, men der er ikke svage batterier i opstillingen. Opgaven går på "10 ens 1,5 volt batterier".  

bro2
3. Tegningen viser et ofte benyttet ensretterkredsløb. Hvor mange dioder vil lede på een gang i dette kredsløb, når ensretterkredsløbet belastes med en modstand?
Svar
 To dioder
 bro1
Første tilfælde. I ensretterbroen kan den øverste "AC" være positiv og den nederste "AC" være negativ. Så leder diode a og c strømmen.

bro
Andet tilfælde. Nu er den øverste "AC" negativ og den nederste "AC" positiv. Så leder diode b og d strømmen. Der er hele tiden to dioder i ensretterbroen, som leder strømmen. VTS 8. udgave, afsnit 5.4.1.3 "Broensretter".

4. Hvilken diodetype anvendes til en AM-diodedetektor?
Svar
 En signaldiode
Se VTS, 8. udgave, afsnit 7.3.1 "AM-modtager".

5. Hvis et fasemoduleret signal (G3E) skal modtages med en FM-modtager (F3E), er det nødvendigt at indskyde et filter efter diskriminatoren. Hvilken type filter?
Svar
 Et lavpasfilter
Lavpasfilteret dæmper de høje toner, og derved kommer det fasemodulerede signal til at lyde normalt. Hvis lavpasfilteret udelades, vil modulationen lyde spids (de høje toner er for kraftige).

Det skyldes, at ved FM er frekvenssvinget proportionalt med modulationsstyrken, men ved PM er frekvenssvinget proportionalt med både modulationsstyrken og modulationsfrekvensen. Se VTS 8. udg. afsnit 6.5 "Fasemodulation".


6. Hvad kan en balun anvendes til?
Svar
Til at omsætte mellem balanceret antenneimpedans og en ubalanceret kabelimpedans
Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.5.8 "Balun" og nedenstående tegning, som stammer fra electronics-notes.com

dipole balun


7. Hvad er en antennes effektivt udstrålede effekt (e.r.p.)?
Svar
 Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en halvbølge-dipol
ERP er den udstrålede effekt i forhold til en halvbølge-dipol.
EIRP er den udstrålede effekt i forhold til en isotropisk antenne.
Se VTS 8. udg. afsnit 9.4.7 "Udstrålet effekt (ERP og EIRP)".


8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgernes udbredelse?
Svar
 De har ingen afbøjningsmæssige egenskaber
Se VTS 8. udgave, afsnit 10.2 "Ionosfæren".


9. Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
Svar
 Nej
 Se VTS 8. udgave, afsnit 10.2 "Ionosfæren". Citat: I år med solpletmaksimum øges ioniseringen af F2 laget, og der bliver muligheder for lange forbindelser på de højeste kortbølgebånd om dagen og undertiden også om natten.

De højeste kortbølgebånd er 15m, 12m og 10 m. Også 50 MHz kan åbne. Men så er grænsen nået, og frekvenser over 3 GHz er der slet ikke tale om.


shunt meter
10. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?

Svar
Ca. 100 ohm
Når to ens modstande forbindes i parallel, vil strømmen fordele sig ligeligt mellem dem. Vi ved, at de to modstande er lige store fordi instrumentets visning falder til det halve. Der går samme strøm gennem instrumentet som gennem 100 ohm modstanden. Derfor er instrumentets indre modstand 100 ohm.


11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser mindskes?
Svar
 Ved at montere et lavpasfilter i antenneudgangen på FM-senderen
Forstyrrelsen af tyverialarmen på 433 MHz skyldes sandsynligvis harmoniske fra 2-meter senderen. Et lavpasfilter på senderens udgang kan afhjælpe forstyrrelserne. VTS 8. udgave afsnit 12.2 "Forholdsregler mod forstyrrelser", første afsnit. 


12.Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
Svar
 Indskyde et lavpasfilter på fødeledningen mellem sender og antenne
VTS 8. udgave afsnit 12.2 "Forholdsregler mod forstyrrelser", første afsnit.  


13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
Svar
 Ja
VTS 8. udgave, tabellen side 12.


14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
Svar
 2,1 kHz
Bekendtgørelsen kan læses her: BEK1344. Senderens maksimale spektralbredde er fastsat i bilag 4, afsnit 3.2 "Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde" .