Forklaringer til alm. teknisk prøve 2024-04-27

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. En fuldt opladet 9 volt akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W, og stationens virkningsgrad er 50%. Hvor mange timer i træk kan stationen ca. sende?
Svar
 0,75 timer
Håndstationens virkningsgrad er 50% så halvdelen af effekten går til sendeeffekt (3W) og den anden halvdel til varme (3W). I alt bruges der 6 W når radioen sender.
Hvor stor en strøm trækker håndstationen fra 9 volt akkumulatoren? Beregnes med P = U x I som omordnes til I = P/U = 6W/9V = 0,667 A (667 mA). Da akkumulatorrens kapaciteten er 500 mA i timen kan der sendes i 500/667 = 0,75 timer.

2. Hvor stor er kortslutningsstrømmen for 10 ens 1,5 volt batterier i serie?
Svar
 Den samme som for et enkelt 1,5 volt batteri
Hver enkelt batteri kan opfattes som en spændingskilde i serie med en indre modstand Ri:
Indre modstand og 1.5 V batteri
Når 10 af disse ens batterier kobles i serie, vil spændingen stige 10 gange, men den indre modstand vil også øges 10 gange. Kortslutningsstrømmen bliver den samme som for et enkelt batteri.  

Hvad med svar d som lyder: "Den er bestemt af det svageste batteri i serieforbindelsen". Udsagnet er rigtigt, men der er ikke svage batterier i opstillingen. Opgaven går på "10 ens 1,5 volt batterier".  

bro2
3. Tegningen viser et ofte benyttet ensretterkredsløb. Hvor mange dioder vil lede på een gang i dette kredsløb, når ensretterkredsløbet belastes med en modstand?
Svar
 To dioder
 bro1
Første tilfælde. I ensretterbroen kan den øverste "AC" være positiv og den nederste "AC" være negativ. Så leder diode a og c strømmen.

bro
Andet tilfælde. Nu er den øverste "AC" negativ og den nederste "AC" positiv. Så leder diode b og d strømmen. Der er hele tiden 2 dioder i ensretterbroen, som leder strømmen. VTS 8. udgave, afsnit 5.4.1.3 "Broensretter".

4. En forstærker med indgangsimpedans 1000 ohm tilføres et indgangssignal på 1 V eff. Forstærkeren afsætter en spænding Veff = 10 V i en 1000 ohms belastning. Hvad er effektforstærkningen i dB?
Svar
 20
Pin = U²/R = 1²/1000 = 1 mW
Pout = U²/R = 10²/1000 = 100 mW
Gain = 10 x log (Pout/Pin)
Gain = 10 x log (100/1)
Gain = 10 x log 100
Gain = 10 x 2 = 20 dB

Se VTS, 8. udgave, "Decibel" side 28. Forklaringen i VTS er rodet, se i stedet dette skema: spændingsforstærkning, strømforstærkning og effektforstærkning.

5. Som detektor for AM-modulation kræves:
Svar
 Blot en diode og et LF-filter
Se VTS 8. udg. afsnit 7.3.1 "AM-modtager".


6. Hvilket trin i en modtager kan medvirke til at undertrykke spejlfrekvens-interferens og ofte forbedre signal-støjforholdet?
Svar
HF-forstærkeren
Se VTS, 8. udgave, afsnit 7.4.1 "HF-forstærker".


7. I hvilket frekvensområde anvendes bølgeledere som transmissionslinjer?
Svar
Over ca. 3 GHz
Se VTS 8. udg. afsnit 9.5.3 "Bølgeleder".


8. Hvordan opstår stående bølger på en transmissionslinje?
Svar
Ved at en del af effekten fra senderen reflekteres ved antennen
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.5.6 "Standbølgeforhold".
På figur 9.5.5 er der ingen stående bølger, da Rb = Zo. På figur 9.5.6 er der stående bølger fordi Rb er forskellig fra Zo.


9. Hvad er den døde zone?
Svar
Afstanden fra jordbølgens rækkevidde og til første reflekterede ionosfæreradiobølge
Den døde zone forklares i VTS 5. udgave side 130:
"Jordbølgen er den direkte og ureflekterede udstråling fra en sender og når kun lidt ud over horisonten. Fra dette punkt og indtil modtagelsen af det første gang reflekterede signal er der som oftest intet at høre; dette område kaldes den døde zone eller skipdistancen"


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
Svar
Et absorptionsmeter
Se VTS 8. udgave afsnit 11.2.4 "Dykmeter".


11. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
Svar
Ja - en transistor i musikanlægget virker som detektor for HF-signaler
Fænomenet kan forekomme hvis udstråling fra radioamatørens antenne er kraftig.


12.Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
Svar
Følsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal
VTS 8. udgave afsnit 12.4.1 "Blokering".


13. I hvilke tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
Svar
Hvis indehaveren indkaldes til en ny prøve og ikke består prøven
Uddrag af Bekendtgørelsen BEK1344:

§ 16. Den, der er indehaver af et certifikat, jf. § 14, og som efter Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vurdering ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, som indehaveren af et certifikat forudsættes at have, skal aflægge en ny prøve.

Stk. 2. Hvis indehaveren af et certifikat ikke består den nye prøve, jf. stk. 1, tilbagekalder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur certifikatet.


14. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
Svar
Kun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v."
Bekendtgørelsen kan læses her: BEK1344