Forklaringer til Alm. teknisk prøve (ukendt dato)

oscillator FM mod
1. Diagrammet viser en FM-modulator, der moduleres med en kapacitetsdiode. Hvor meget skal LF-signalets amplitude ændres for at få det dobbelte frekvenssving?
incorrect1,4 gange
incorrect4 gange
incorrectFrekvenssvinget afhænger ikke af LF-amplituden
ok2 gange
Se VTS 8. udg. afsnit 8.4.8 "Frekvensmodulator".
  2. Har vi vanskeligt ved at huske, om strøm kommer før spænding eller omvendt, når der løber en vekselstrøm i en kondensator, kan vi forestille os strøm og spænding ved opladningen fra et batteri. Hvad er størst, når opladningen begynder (t=0)?
incorrectBatteriet giver en DC-stepfunktion, det er ikke en AC
incorrectSpændingen må jo være størst, for den er der allerede
okSpændingen er 0 og strømmen maksimal
I en kondensator kommer strømmen før spændingen. I praksis ses det ved, at en elektrolytkondensator trækker en stor strøm, når den tilsluttes en spændingskilde. Først derefter opbygges en spænding over kondensatoren.
incorrectDet kan vi kun hvis der er en modstand i serie


3. Et forstærkertrin med en enkelt NPN-transistor er forspændt således, at trinet arbejder i klasse "A". Hvad forventer du at måle af DC-spændinger på trinet?
incorrectBasisspændingen er større end kollektorspændingen
incorrectEmitterspændingen er større end basisspændingen
okBasisspændingen er større end emitterspændingen
Diagrammet viser et eksempel på DC-spændinger.
klasse A forstærker
incorrectEmitterspændingen er større end kollektorspændingen


4. For at opnå større selektivitet af en resonanskreds gøres Q større. Hvad sker der med båndbredden?
incorrectDen forblev næsten uændret
incorrectBåndbredden har ikke noget med "Q" at gøre
incorrectDen bliver større
okDen bliver mindre
Båndbredden i en svingningskreds er omvendt proportional med Q. Se VTS 8. udg. afsnit 5.3.1.5 "Båndbredde".5. Hvordan kan en stående bølge opstå på et antennekabel?
incorrectAntennens polarisationsretning er vandret, medens kablets er lodret
incorrectSenderens udgangseffekt er for høj
okEn del af effekten fra senderen reflekteres ved antennen
Se VTS 8, afsnit 9.5.6 "Standbølgeforhold".
incorrectAntennekablet er for langt


6. I en sender bliver oscillatorens 3. harmoniske via en 5 gange multiplikator sendt til PA-driver. Hvad er forholdet imellem oscillator- og sendefrekvens?
incorrect1:8
incorrect1:5
incorrect1:3
ok1:15
Oscillatorfrekvensen = f
Den 3. harmoniske = 3f
5 gange multiplikator = 5 x 3f = 15f


7. Et koaksialkabel har hastighedsfaktoren 0,66. Hvad betyder det?
incorrectUdbredelseshastigheden i kablet er lysets hastighed divideret med 0,66
incorrectUdbredelseshastigheden i kablet er lysets hastighed - 0,66 km pr. sekund
okUdbredelseshastigheden i kablet er 0,66 gange lysets hastighed
Se VTS 8, afsnit 9.5.4 "Hastighedsfaktor".
incorrectBølgerne på kablet udbreder sig med en hastighed, der er 0,66 km pr. sekund 


8. Hvilket frekvensbånd er bedst egnet til lange forbindelser om natten?
incorrectVHF
incorrectSHF
incorrectHøje HF-frekvensbånd
okLave HF-frekvensbånd
Se VTS 8, afsnit 10.2 "Ionosfæren" hvor der står følgende:
"Generelt kan man sige, at muligheden for lange forbindelser på de lave kortbølgebånd (frekvenser mellem 1,8 MHz og 10 MHz) er bedst om natten."


9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes at "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til den usædvanlige udbredelse?
okDer er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden
Se VTS 8, afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse".
incorrectElektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger
incorrectSolen varmer luften op i lav højde over jorden
incorrectTemperaturen i atmosfæren stiger, fordi solpletantallet stiger


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds resonansfrekvens?
incorrectEn frekvenstæller
okEt dykmeter
Se VTS 8, afsnit 11.2.4 "Dykmeter".
incorrectEt oscilloskop
incorrectEt absorptionsfrekvensmeter


11. Er en kritisk frekvens afhængig af tidspunktet på dagen?
incorrectKun hvis det er regnvejr
incorrectKun hvis det er overskyet
okJa
Kritisk frekvens er ikke omtalt i VTS. Kritisk frekvens defineres således:
https://snl.no/kritisk_frekvens
kritisk frekvens
Eksempel: Den kritiske frekvens er 21 MHz om formiddagen. Ved solnedgang er den højere, og der kan være åbent på 28 MHz.
incorrectNej


12. Kan en SSB-sender forstyrre et musikanlæg, så forstyrrelsen kan høres, selv om musikanlægget er slukket?
incorrectJa - hvis musikanlægget også indeholder en modtager.
incorrectNej - ikke uden direkte elektrisk forbindelse mellem SSB-sender og musikanlæg.
incorrectNej - musikanlægget skal være tilsluttet lysnettet.
okJa - musikanlæggets udgangstransistorer kan virke som detektorer.
Se VTS 8, afsnit 12.4.4 "Detektering i lavfrekvensudstyr".


13. Koden "RX" betyder?
incorrectModtaget
incorrectRimelige udbredelsesforhold
incorrectRetnings transmission
okModtager
Se VTS 8. udg. afsnit 2.4.1 "Operationelle forkortelser".


14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
okJa
Anbefaling T/R 61-01 omhandler gæstelicens ved korte ophold i andre CEPT-lande.
incorrectNej
incorrectJa, men kun hvis IARU godkender det.
incorrectJa, men kun i begrænset omfang.