Forklaringer til alm. teknisk prøve 2020-05-23


1. En fuldt opladet 9 volt akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W, og stationens virkningsgrad er 50%. Hvor mange timer i træk kan stationen ca. sende?
incorrecta) 1,5 time 
incorrectb) 0,5 timer
incorrectc) 1 time
okd) 0,75 timer
Virkningsgraden er 50% hvilket vil sige, at 50% af effekten går til radiobølgerne, mens den anden del (50%) bliver til varme. I alt bruger håndstationen 6 W når den sender. Med 9 volt strømforsyning kan vi beregne strømforbruget under sending:

P = U x I
Formlen omordnes til: I = P/U = 6/9 = 0,667 A
Hvor længe kan vi trække 667 mA fra akkumulatoren? Det beregnes ved at dividere akkumulatorens kapacitet (500 mAh) med det aktuelle strømforbrug: 
 t = 500 mAh/667 mA = 0,75 h
Se VTS 8.udgave, afsnit 5.4.4 "Batteridrift".trafo
2. Tegningen viser en LF-transformator med jernkerne. Omsætningsforholdet P:S = 1:2 og generatorspændingen er 100 volt. Hvor stor er sekundærspændingen?
incorrecta) 400 volt
incorrectb) 100 volt
okc) 200 volt
Forholdet mellem primærspændingen (100 volt) og sekundærspændingen svarer til forholdet mellem vindingstallet på primærsiden og sekundærsiden. Dette forhold er 1:2, altså er sekundærspændingen dobbelt så stor som primærspændingen. VTS 8.udgave, afsnit 4.5.2 "Forholdet mellem vindingstal, spændingsforhold og strømforhold".
incorrectd) 50 volt


FET n-kanal
3. Tegningen viser en af de mange transistortyper, som vi anvender i elektronikken. Hvilken type?
incorrecta) MOSFET n-kanal
incorrectb) MOSFET p-kanal
incorrectc) JFET p-kanal
okd) JFET n-kanal
Se VTS 8.udgave, afsnit 4.7.3 "Felteffekttransistorer".


krystalfilter
4. Figuren viser diagrammet af et:

oka) Krystalfilter
Se VTS 8.udgave, afsnit 5.3.2.7 "Krystalfilter".
incorrectb) Lavpasfilter
incorrectc) Højpasfilter
incorrectd) Båndstopfiltertegning
5. Diagrammet viser en modstandskoblet FET-transistor. Hvad er spændingen på gaten, når der ses bort fra gatestrømmen?
incorrecta) 1 volt
incorrectb) 3 volt
incorrectc) 6 volt
okd) 2 volt
Spændingen på gaten bestemmes af de 2 modstande.  Først beregner vi strømmen gennem modstandene: I = U/R = 8/(60k + 20k) = 8/80k = 0,1 mA.
Gatespændingen er lig med spændingen over 20k modstanden. Denne spænding beregnes: U = R x I = 20k x 0,1 mA = 2 V. 

6. Hvad er afstanden i frekvens mellem signalfrekvensen og spejlfrekvensen for en superheterodynmodtager?
incorrecta) 2 gange signalfrekvensen
incorrectb) Signalfrekvensen minus mellemfrekvensen
incorrectc) Signalfrekvens + mellemfrekvens
okd) 2 gange mellemfrekvensen
Se VTS 8. udgave afsnit 7.5.4 "Spejlfrekvens" samt Superheterodynmodtageren.


7. Til at beskrive effektudstrålingen fra en antenne benyttes ofte betegnelserne ERP og EIRP. Hvad er forskellen mellem ERP og EIRP?
incorrecta) Effektudstrålingen målt i forhold til udstrålingen i forskellige antennehøjder
incorrectb) ERP og EIRP er ens, bortset fra at EIRP betegner, at EIRP er internationalt standardiseret
incorrectc) Forskellen mellem ERP- og EIRP-effekterne er præcis 3 dB 
okd) Effektudstrålingen målt i forhold til henholdsvis en dipolantenne og en isotropantenne
Se VTS 8.udgave afsnit 9.4.7 "Udstrålet effekt (ERP og EIRP)".


8.Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
oka) 11 år
Se VTS 8, afsnit 10.2 "Ionosfæren".
incorrectb) 9 år
incorrectc) 5 år
incorrectd) 17 år


9. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan fortælle noget om formen af indhyldningskurven af et HF-signal?
oka) Et tilstrækkeligt hurtigt oscilloskop
Læs side 1 i dette dokument: http://a-certifikat.dk/spidseffekt-og-middeleffekt.pdf 
incorrectb) Et multimeter med HF-probe
incorrectc) Et HF-voltmeter
incorrectd) En reflektometerbro (SWR-meter)


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
incorrecta) Et absorptionsmeter
incorrectb) Et oscilloskop
incorrectc) En frekvenstæller
okd) Et dykmeter
Se VTS 8. udg. afsnit 11.2.4 "Dykmeter".


11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
incorrecta) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets kontrollamper
okb) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets forstærkerkredsløb via højttaler- eller lysnettilslutningen.
Se VTS 8. udg. afsnit 12.6 "Koblingsvejen".
incorrectc) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets software
incorrectd) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets overordnede rutediagram


12. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
incorrecta) Nej - musikanlægget skal være tændt, for at det kan forstyrres af HF-signaler
incorrectb) Ja - men kun hvis musikanlægget er forsynet med en CD-afspiller
incorrectc) Nej - det må komme fra et andet sted
okd) Ja - en transistor i musikanlægget virker som detektor for HF-signaler
S
e VTS 8. udgave, afsnit 12.4.4 "Detektering i lavfrekvensudstyr".


13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
incorrecta) Ja, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
incorrectb) Ja, bare man ikke anvender informationerne til noget
incorrectc) Ja
okd) Nej
Paragraf 20 i Bekendtgørelsen (BEK1155) lyder således:
§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser. 14.  Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
incorrecta) Anvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectb) Anvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
okc) Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Se VTS 8.udg, afsnit 2.1.8 "CEPT bestemmelser" samt huskearket CEPT licens.
incorrectd) Anvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande