Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-04-17-hold1


1. Et PA-trin, som anvendes til at sende umoduleret-telegrafi, har en udgangseffekt på 1000 W PEP og en virkningsgrad på 70%. Hvor stor en DC-effekt er ca. nødvendig under nøgling for normal drift?
incorrecta) 350 W
incorrectb) 1000 W
incorrectc) 700 W
okd) 1400 W
70% af den tilførte DC-effekt bruges til udgangseffekten på 1000 W. Resten af den tilførte effekt bliver til varme i PA-trinnet.
Da vi kender 70% kan vi beregne, hvad 100% DC-effekt svarer til.

10% = 1000W/7 = 142,8 W
100% = 142,8W x 10 = 1428 W  DL
2. En sender afgiver en højfrekvensspænding med en effektivværdi på 7 volt til en dummy load (R) på 50 ohm. Hvor stor effekt afsættes i R?
incorrecta) Ca. 10 W
incorrectb) Ca. 50 W
incorrectc) Ca. 5 W
okd) Ca. 1 W
Når spændingen måles som effektivværdi, kan den bruges i Ohms lov uden omregning.
P = U²/R
P = 7²/50 = 49/50 = 0,98 W


3. Hvordan ændrer en PTC-modstands værdi sig med temperaturen? 
oka) Modstandsværdien stiger ved stigende temperatur
Se VTS 8.udg. afsnit 4.2.5 "Temperaturafhængighed".
incorrectb) Modstandsværdien afhænger ikke af temperaturen
incorrectc) Modstandsværdien falder ved stigende temperatur
incorrectd) Modstandsværdien stiger først og falder derefter, når temperaturen stiger


4. Hvilken af nedenstående figurer viser frekvensresponsen for et båndstopfilter?filtre
incorrecta) Figur 1
incorrectb) Figur 2
okc) Figur 3
Se VTS 8.udg. afsnit 5.3.2.4 "Båndstopfilter".
incorrectd) Figur 4diodeprobe
5. En simpel AM-detektor kan bestå af en diode, som oplader en kondensator, afkoblet af en modstand. Hvad er  modstandens formål i kredsløbet?
incorrecta) At oplade kondensatoren
incorrectb) At begrænse spændingen

ok
c) At aflade konsensatoren
Uden R vil den ensrettede spænding oplade C til modulationens spidsværdi. Med R vil spændingen over C følge modulationens amplitude fordi R hele tiden aflader kondensatoren. 

Se VTS 8. udgave, afsnit 7.3.1 "AM-modtager".

incorrect
d) At begrænse strømmen

AGC
6. Tegningen viser en simpel måde at frembringe et DC-signal til AGC-regulering på. Hvilken funktion har komponenterne mærket R og C?

incorrecta) At undgå tilbagevirkning på detektoren
okb) Udjævning af modulationen
Signalet efter dioden er et DC-signal, som ændrer sig i takt med MF-signalets styrke. Ved AM, SSB og CW vil spændingen svinge i takt med modulationen. R og C udjævner AGC-spændingen, så den ikke svinger op og ned, men er et gennemsnit af MF-signalets styrke. Se VTS 8. udgave afsnit 7.4.10 "Automatisk forstærkningskontrol (AGC)"
incorrectc) Som HF-højpasfilter
incorrectd) For at temperaturstabilisere AGC-spændingen


7. Hvorfor anvendes der til tider en antennetuner mellem sender og antenne?
incorrecta) For at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til antennen
okb) For at tilpasse antennesystemet, så senderen belastes korrekt
Se VTS 8. udgave afsnit 9.5.11 "Antennetunere"
incorrectc) For at tilpasse antennens udstrålingsdiagram til frekvensen
incorrectd) For at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til senderen


8. I hvilket frekvensområde vil man i praksis kunne anvende transmissionslinjer som afstemte kredsløb?
oka) I frekvensområdet over ca. 100 MHz
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.5.10 "Åbne og kortsluttede transmissionslinier som afstemte kredsløb"
incorrectb) I frekvensområdet under ca. 100 kHz
incorrectc) I frekvensområdet ca. 10 MHz - ca. 20 MHz
incorrectd) I frekvensområdet ca. 1 MHz - ca. 5 MHz


9. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
incorrecta) Sporadisk E-refleksion opstår ikke på VHF
incorrectb) Fra måneder til kvartaler
okc) Fra minutter til timer
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.4.1 "Sporadisk E"
incorrectd) Fra uger til måneder


10. Vil vi måle en senders frekvens med stor nøjagtighed, har vi brug for et måleinstrument, som viser frekvensen. Hvilket instrument er bedst til den opgave?
incorrecta) En krystalkalibrator
incorrectb) Et dykmeter
incorrectc) Et modulationsmeter
okd) En frekvenstæller
Se VTS 8.udgave, afsnit 11.2.5 "Frekvenstæller"


11.En radiolytter bruger en batteridrevet modtager til frekvensområdet ca. 526 kHz - 1626 kHz (mellembølgeområdet). Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender samtidigt. Den ene sender på 28,70 MHz, og den anden sender på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelser?
incorrecta) 1420 kHz
incorrectb) 1485 kHz
incorrectc) 1341 kHz
okd) 710 kHz
Begge signaler modtages af den batteridrevne radio. De blandes i et af radioens trin hvorved summen og differensen af signalerne opstår. Differensen vil forstyrre radiolytteren på frekvensen 29,41 MHz - 28,70 MHz = 0,71 MHz = 710 kHz.
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.4.3 "Intermodulation"


12 Hvad kan det skyldes, at et TV-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelse.
oka) Intermodulation i TV-apparatet
Dette spørgsmål ligner spørgsmål 11.

Se VTS 8.udgave, afsnit 12.4.3 "Intermodulation"

incorrectb) Signalerne påvirker hinanden i luften på vej til TV-apparatet
incorrectc) Indstråling i antenne og lysnet i modfase
incorrectd) Der anvendes for lange antennekabler


13. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
incorrecta) Nej
incorrectb) Ja
incorrectc) Ja, men kun ved forbindelser inden for EU
okd) Ja, men ikke ved internationale forbindelser
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." (BEK1701), bilag 4. Citat: "Ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) må udsendelser ikke krypteres. Der skal anvendes klart sprog i form af tale, morse eller ved anvendelse af digital kommunikation, hvor der benyttes alment tilgængelige protokoller og programmer." Citat slut.


14Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
oka) Ja
Læs om CEPT generelt i VTS 8.udg. afsnit 2.1.8: "CEPT bestemmelser" samt dette huskeark: http://operatorlicens.dk/CEPT.html
incorrectb) Nej
incorrectc) Ja, i begrænset omfang
incorrectd) Ja, men kun hvis IARU godkender det