Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-04-17-hold2


3 modstande og batteri
1. Tre ens modstande på 100 ohm serieforbindes og tilsluttes et batteri på 3 volt. Hvor stor er strømmen gennem hver modstand?
incorrecta) 1 A
incorrectb) 0,1 A
okc) 10 mA
De 3 modstande er forbundet i serie. Deres samlede modstand er summen af de 3 modstande: 100 + 100 + 100 = 300 ohm.
Ohms lov: U = R x I
Vi beregner strømmen: I = U/R = 3/300 = 0,010 A hvilket er 10 mA.

incorrectd) 1 mA2. Hvad forstås ved en grafisk fremstilling af en spænding som funktion af tiden?
incorrecta) At der anvendes et særligt apparat til at vise tiden
incorrectb) En spektralanalyse af spændingen
okc) En tegning, der viser spændingen til alle tidspunkter
En tegning er vist nedenfor (eksempel). Det er en sinuskurve, hvor spændingen vises som funktion af tiden.
sinus-kurve
 
incorrectd) At der anvendes en computer til at tegne en frekvenskurve


3. Hvad forstås ved en kondensators temperaturkoefficient?
oka) Et mål for hvor meget kapaciteten ændrer sig med temperaturen
 Se VTS 8. udgave, afsnit 4.3.6 Temperaturkoefficient
incorrectb) Den temperatur, kondensatoren er afprøvet ved
incorrectc) Et mål for, hvor meget varmeeffekt der afsættes i kondensatoren
incorrectEn angivelse af kondensatorens højeste arbejdstemperatur


4. Hvilke byggeblokke indgår i et faselåst kredsløb (PLL)?
incorrecta) Variabel frekvensdeler og frekvensforstærker
"Frekvensforstærker" er ikke en byggeblok i faselåste kredsløb.
incorrectb) Variabel referencespænding og VCO på fast frekvens
"VCO på fast frekvens" er noget vrøvl, da VCO betyder "Voltage Controlled Oscillator" (spændingsstyret oscillator).
okc) Fasedetektor og tilbagekoblingssløjfe
Begge byggeblokke findes i faselåste kredsløb.
Se VTS 8. udgave, afsnit 5.7.5 Faselåste kredsløb (PLL)

incorrectd) Båndstopfilter og variabel spændingsdeler
Disse byggeblokke findes ikke i faselåste kredsløb.krystalapparat
5. Det gamle krystalapparat bestod af en afstemt kreds efterfulgt af en krystaldetektor tilsluttet en hovedtelefon. Modtageren var beregnet til modtagelse af?
incorrecta) Telegrafi
okb) AM modulerede signaler
VTS 8.udgave indeholder ikke en beskrivelse af krystalapparatet. Jeg bringer derfor en beskrivelse fra VTS 5. udgave side 74, hvor krystalapparatet kaldes for "retmodtager":
KrystalapparatWikipedia har en dansk beskrivelse af krystalapparatet.
Se i øvrigt VTS 8. udgave, afsnit 7.3.1 AM-modtager

incorrect
c) Meget svage signalstyrker
incorrect
d) CW

6. Hvilken form har det horisontale udstrålingsdiagram for en vandret ophængt centerfødet halvbølge-dipol?
incorrecta) Som et firkantet kløverblad
incorrectb) Som en cirkel
incorrectc) Nyreformet (kardioide-formet)
okd) Som et ottetal
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.4.6 Horisontale og vertikale udstrålingsdiagrammer


7To radioamatører vil opretholde daglig kontakt med hinanden. Afstanden mellem dem er omkring 100 km, og de vil anvende 2 meter VHF frekvensbåndet. Vil det være muligt at finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
oka) Nej, ionosfærerefleksion kan ikke bruges på VHF
Ionosfæren bruges ikke til udbredelse af VHF. Undtagelsen er sporadisk E, som er kortvarige refleksioner fra E-laget. Sporadisk E kan ikke bruges til daglig kontakt, da udbredelsesformen er sjælden.
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.3 Udbredelse på VHF og UHF. 
incorrectb) Det afhænger helt af antennernes position
incorrectc) Ja, hvis hældningen af antennen kan justeres
incorrectd) Kun hvis I sender i dagtimerne, hvor solen er på himlen


8Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
incorrecta) Ja
incorrectb) Ja, men kun om dagen
incorrectc) Ja, men kun om natten
okd) Nej
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren


drejespoleinstrument med formodstand
9Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?
oka) Ca. 100 ohm
Parallelmodstanden på 100 ohm får drejespoleinstrumentet til at vise 1/2 udslag. Det betyder, at instrumentets indre modstand er lig med parallelmodstanden, altså 100 ohm. Årsag: Når to ens modstande forbindes i parallel, bliver modstandsværdien halveret. Seriemodstanden på hele 100 kohm bevirker, at spændingskilden på 10 V har yderst ringe indflydelse på instrument og parallelmodstand - vi ser bort fra modstanden på 100 kohm.
incorrectb) Ca. 1000 ohm
incorrectc) Ca. 500 ohm
incorrectd) Ca. 50 ohm


10. Hvordan kan man måle modstanden i primærviklingen på en nettransformator?
incorrecta) Ved at måle selvinduktionen ved frekvenser over 200 Hz for viklingen og bruge resonansformlen til at beregne modstanden

b) Ved at måle viklingens selvkapacitet og bruge reaktansformlen til at beregne modstanden
incorrectc) Ved at sende en vekselstrøm med frekvensen 50 Hz og en kendt strømstyrke gennem viklingen, måle spændingen over viklingen og bruge Ohms lov til at beregne modstanden
okd) Ved at sende en jævnstrøm med kendt styrke gennem viklingen, måle spændingen
over viklingen og bruge Ohms lov til at beregne modstanden.
Der spørges efter "modstanden" og  ikke efter impedansen. Modstanden måles ved DC spændinger.


11.Din nabo kan høre dig i sit musikanlæg, selv om det er slukket. Forstyrrelsen viser sig at opstå, når du sender SSB på 10 og 15 meter båndene. Forstyrrelsen er der også, når netledning og antenne fjernes fra musikanlægget. Hvad kan være løsningen på problemet?
incorrecta) Ferritmateriale indskudt i musikanlæggets netledning
incorrectb) En god jordledning tilsluttet musikanlægget
okc) Ferritmateriale indskudt i musikanlæggets højttalerledninger
Tegningen viser et musikanlæg med udvendige højttalere.
musikanlæg
Ledningerne til de to højttalere udgør en halvbølge-dipol på 10 meter båndet, og radiobølger på den frekvens vil let gå ind i musikanlægget og forstyrre. Hvis ledningerne var 7,5 m lange, ville de udgøre en halvbølge-dipol på 15 meter båndet.
Støjspoler i højttalerledninger
De to støjspoler L1 og L2 indsættes tæt på musikanlæggets højttalerstik. Støjspolerne er lavet af ferritmateriale (fx ringkerner). Støjspolerne har ikke indflydelse på lavfrekvensen i ledningerne.

Se VTS 8.udgave, afsnit 12.7.2 Indstråling via tilsluttede ledninger
.
incorrectd) At indskyde et HF-filter i senderens antenneledning12 Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
incorrecta) Indskyde ferritperler i mikrofonledningen tæt på senderen
incorrectb) Indskyde et effektivt højpasfilter i antenneledningen
okc) Indskyde et lavpasfilter på fødeledningen mellem sender og antenne
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen
incorrectd) Forsyne senderen med HF-jord og et godt netfilter


13. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
incorrecta) Anvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectb) Anvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
okc) Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Se huskearket CEPT licens især tabellen nederst.
Se VTS 8.udgave, afsnit 2.1.8 CEPT bestemmelser.

incorrectd) Anvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande


14Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
incorrecta) 5
incorrectb) 2
incorrectc) 7
okd) 3
Se VTS 8.udgave, afsnit 2.1.7 ITU bestemmelser.