Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-06-01


1. Hvad forstår vi ved faseforskellen mellem to periodiske signaler?
oka) Forskydningen i grader mellem de to periodiske signaler
faseforskel
De to sinuskurver på tegningen er forskudt 45 grader..
incorrectb) Forskellen mellem de to signalers middelværdi
incorrectc) At de to periodiske signaler er sinusformede
incorrectd) At strømmen løber i en ohmsk modstand2. En transformator har 2000 vindinger på sin primærside og 50 vindinger på sekundærsiden. Idet strømmen i primærviklingen er 1,25 A, hvor stor er så strømmen i sekundærviklingen?
incorrecta) 62,5 A
incorrectb) 31 mA
incorrectc) 0,6 mA
okd) 50 A
trafo
Vi skal beregne strømmen Is på sekundærsiden.
Forholdet mellem vindingerne kalder vi N som beregnes således:
N = 2000/50 = 40
Spændingen på sekundærsiden er 40 gange mindre end på primærsiden.
Strømmen på sekundærsiden er 40 gange større end på primærsiden.
Is = 40 x 1,25 = 50 A
 

Se VTS 8.udgave, afsnit 4.5.2 Forholdet mellem vindingstal, spændingsforhold og strømforhold.


kurve
3. Tegningen viser den grafiske sammenhæng imellem jævnstrøm "I" og jævnspænding "E" over en komponent. Hvad kaldes denne komponent? 
oka) En modstand
Den rette linie viser, at der er en lineær sammenhæng mellem spænding og strøm. Dette er karakteristisk for en modstand.
Modstandsværdien kan beregnes hvis liniens hældningskoefficient er kendt.
incorrectb) En diode
Kurven for en diode vil have et knæk, og her ser vi en ret linie.
incorrectc) En kondensator
En krum kurve.
incorrectd) En spole
En krum kurve.


4. I et parallel-afstemt kredsløb øges kapaciteten af kondensatoren til en fire gange stå stor værdi, medens spolens selvinduktion ikke ændres. Hvilken indvirkning har dette på resonansfrekvensen?
incorrecta) Resonansfrekvensen øges med faktor 4
incorrectb) Resonansfrekvensen mindskes med faktor 4
okc) Resonansfrekvensen halveres
Formel for resonansfrekvens:
formel
Når C øges 4 gange, bliver frekvensen halveret.
Se VTS 8.udg. afsnit 5.3.1.3 Resonansfrekvens

incorrectd) Resonansfrekvensen fordobles5. En transformator forsynes på primærsiden med 230 volt vekselstrøm. Primærvindingstallet er 2000. Sekundærvindingstallet er 200. Hvor stor er sekundærspændingen?
oka) 23 volt
trafo 2
Vi skal beregne spændingen Us på sekundærsiden.
Forholdet mellem vindingerne kalder vi N som beregnes således:
N = 2000/200 = 10
Spændingen på sekundærsiden er 10 gange mindre end på primærsiden.
Strømmen på sekundærsiden er 10 gange større end på primærsiden.
Us = 230/10 = 23 V
 

Se VTS 8.udgave, afsnit 4.5.2 Forholdet mellem vindingstal, spændingsforhold og strømforhold.
incorrectb) 12 volt
incorrect

c) 2,3 volt
incorrect
d) 50 volt

6. Hvad er formålet med en beat-frekvens-oscillator (BFO) i en modtager?
incorrecta) At sørge for den korrekte stødfrekvens til squelchen
okb) At genindsætte den manglende bærebølge i et SSB-signal
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.4.7 BFO
incorrectc) At tilføre den manglende bærebølge i modtagerens S-meter
incorrectd) At sørge for den korrekte amplitude for modtagerens FM-detektor


7. Hvad kaldes forholdet imellem en retningsantennes forstærkning frem og bagud?
oka) Front-to-back forholdet
Se VTS 8. udgave afsnit 9.4.7 Front-to-back forhold
incorrectb) Antennens totalforstærkning
incorrectc) Polarisationen
incorrectd) Retningsvirkningen


8. Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
incorrecta) 9
okb) 11
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren. I år er vi tæt på solpletminimum.
incorrectc) 5
incorrectd) 17


9. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?
diagram
incorrecta) Ca. 2,54 V
incorrectb) Ca. 5 V
incorrectc) Ca. 10 V
okd) Ca. 0,83 V
Diagram A nedenfor viser hvordan de 3 modstande er forbundet. R3 er den indre modstand i voltmeteret.
Diagram B viser hvordan Rt er lig med R2 og R3 i parallel.
diagram
Værdien af Rt beregnes som vist i VTS 8. udgave afsnit 5.2.1 (bemærk eksempel 5.2.2).
formel
Vi indsætter nu værdien af R2 (1 Mohm) og R3 (100 kohm) i formel 1:
formel
Vi har nu beregnet den samlede ledningsevne af Rt. For at finde selve Rt beregnes den reciprokke af ledningsevnen:
formel
Rt er altså 90,9 kohm som vist på diagram B.

Vi kender nu R1 og Rt, og vi kender indgangsspændingen Ui på 10 V.
Så kan strømmen gennem spændingsdeleren beregnes.
I = U/R = 10/(1M + 90,9k) = 9,17 µA

Spændingen over Rt beregnes:
U = Rt x I = 90,9 k x 9,17 µA = 0,83 V10. Spændingen over en 10 kohms modstand ønskes målt med et multimeter. Hvad kræves af instrumentet for at opnå en præcis måling?
incorrecta) Multimeteret skal have en indre modstand, der er væsentligt mindre end 10 kohm
okb) Multimeteret skal have en indre modstand, der er væsentligt større end 10 kohm
Se VTS 8.udgave, afsnit 11.1.4 Målefejl
incorrectc) Multimeteret skal have en indre modstand, der er 1,41 gange 10 kohm
incorrectd) Multimeteret skal have en indre modstand, der er 10 kohm


11.Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
incorrecta) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets overordnede rutediagram
incorrectb) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets kontrollamper
okc) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets forstærkerkredsløb via højttaler- og lysnettilslutningen
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.2 Forholdsregler mod forstyrrelser
incorrectd) Det udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets software


12 En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
incorrecta) At din antenne og FM-modtagerantennen er modsat polariseret
incorrectb) At jordledningen til din 6-meter amatørstation ikke er effektiv nok
incorrectc) At din mikrofon er defekt
okd) At din 6-meter amatørstation udsender harmoniske af sendefrekvensen
En 6-meter amatørstationen sender på 50 MHz. Den 2. harmoniske ligger på 100 MHz, altså midt i FM-båndet. Det kan nemt være årsagen til forstyrrelserne. 


13. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidssendeeffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
oka) 60 dB
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." BEK1020 bilag 4.
Citat:
"I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP)." 
Citat slut.
incorrectb) 50 dB
incorrectc) 70 dB
incorrectd) 80 dB


14Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
incorrecta) Ja, i begrænset omfang
incorrectb) Ja, men kun hvis IARU godkender det
incorrectc) Nej
okd) Ja
Læs om CEPT generelt i VTS 8.udg. afsnit 2.1.8: "CEPT bestemmelser" samt dette huskeark: http://operatorlicens.dk/CEPT.html