Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-08-17


1. Hvordan afskærmes det elektriske felt fra en ledning, så afskærmningen er effektiv?
incorrecta) Ved at skærmen er permanent magnetiseret
incorrectb) Ved at skærmen er fremstillet af et elektrisk isolerende materiale
okc) Ved at skærmen er godt elektrisk ledende
Se VTS 8.udgave afsnit 9.5.1 "Koaksialkabler". Skærmen er opbygget af kobber, enten kobberfolie eller som en flettet skærm, der består af mange kobbertråde. I begge tilfælde er formålet at danne en elektrisk skærm.
incorrectd) Ved at skærmen er lavet af et magnetisk materiale med lille elektrisk ledningsevne2. Hvad er fasen mellem vekselspænding og vekselstrøm i en kondensator?
oka) Strømmen kommer før spændingen
Se VTS 8.udgave afsnit 4.3.4 "Fasen mellem spænding og strøm for en kondensator".
incorrectb) Faseforskellen er 180 grader
incorrectc) Spændingen kommer før strømmen
incorrectd) Faseforskellen er nul grader


3. Diagrammet viser en modstandskoblet FET-transistor. Hvad er spændingen på gaten, når der ses bort fra gatestrømmen?
FET
incorrecta) 3 volt
okb) 2 volt
Strømmen gennem FET-transistoren og 1 kohm modstanden skal ikke beregnes.
Spændingsdelerens samlede resistans: 60 kohm + 20 kohm = 80 kohm
Strømmen gennem spændingsdeleren: I = U/R = 8/80 kohm = 100 uA
Spændingen over 20 kohm modstanden: U = R x I = 20 kohm x 100 uA = 2 volt
incorrectc) 1 volt
incorrectd) 6 volt


4. Ved dobbeltensretning af sekundærspændingen fra en transformator forsynet fra en 230 volt stikkontakt overlejres DC-signalet fra ensretteren med et vekselspændingssignal. Hvad er grundfrekvensen for dette vekselspændingssignal i Danmark?
oka) 100 Hz
Se VTS 8. udgave, afsnit 4.6.1.1 "Ensretterdioder".
incorrectb) 100 Hz
incorrectc) 50 Hz
incorrectd) 25 Hz5. Hvilken egenskab ændres, når man fasemodulerer et HF-signal med et LF-signal?
incorrecta) Oscillatorsignalets frekvens
incorrectb) HF-signalets amplitude
incorrect
c) LF-signalets amplitude
okd) HF-signalets relative fase
Se VTS 8. udgave, afsnit 6.5 "Fasemodulation".

6. En senders udgangsforstærker tilføres 650 watt jævnstrømseffekt. Hvor stor er udgangseffekten, hvis udgangsforstærkerens virkningsgrad er 50% ?
oka) Ca. 325 watt
Virkningsgraden er udgangseffekten i forhold til den tilførte jævnstrømseffekt. Der tilføres 650 watt jævnstrømseffekt, og 50% heraf bliver til udgangseffekt. 50% af 650 W = 0,50 x 650 = 325 watt. 
incorrectb) Ca. 150 watt
incorrectc) Ca. 60 watt
incorrectd) Ca. 65 watt


7. Hvad er en spærrekreds' funktion i en dipolantenne, der anvendes til flere frekvensbånd?
incorrecta) At spærre for det laveste frekvensbånd, som dipolen skal anvendes på
okb) At spærre for det højeste frekvensbånd, som dipolen skal anvendes på
Se VTS 8. udgave afsnit 9.3.6 "Dipol med spærrekredse"
incorrectc) At fjerne frekvenser i antennens fødeledning
incorrectd) At fjerne energien ved det ønskede frekvensbånd


8. Tegningen viser en sender (Tx) tilpasset et antennesystem med en antennetuner gennem et SWR-meter. Hvor lang skal fødeledningen (feeder) være for at opnå et SWR = 1:1?
tuner
oka) Det har ingen betydning, hvis antennetuneren kan tune systemet
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.5.11 "Antennetunere".
Hvis antennens impedans er 75 ohm og feederens karakteristiske impedans er 50 ohm vil SWR på feederen være 75/50 = 1,5.
Tuneren tilpasser dette SWR-forhold til senderens udgangsimpedans på 50 ohm. SWR-meteret vil vise SWR = 1.
incorrectb) En 1/2 bølgelængde plus et antal halve bølgelængder
incorrectc) En 1/4 bølgelængde plus et antal hele bølgelængder
incorrectd) En hel bølgelængde


9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes at "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til de usædvanlige udbredelsesforhold?
incorrecta) Solen varmer luften op i lav højde over jorden
incorrectb) Temperaturen i atmosfæren stiger, fordi solpletantallet stiger
okc) Det er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse"
incorrectd) Elektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger


10. Hvad forstår vi ved begrebet "indhyldingskurve" for en senders HF-signal?
incorrecta) Frekvensafstanden mellem sidebånd og bærebølge
incorrectb) Lineariteten af et amplitudemoduleret signal
okc) Den amplitudekurve, som omslutter et moduleret HF-signal
Se den første  side i dette dokument: Spidseffekt og middeleffekt
incorrectd) Størrelsen af modulationsgraden for HF-signaler


11.Forstyrrelser af en radiomodtager eller tv-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
oka) To eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang, samtidig med at modtageren er ulineær
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation"
incorrectb) At der forekommer indstråling i modtagerens ulineære HF-forstærker
incorrectc) At det signal, der modtages, har mange uønskede sidefrekvenser
incorrectd) At et kraftigt signal opsamles ad to veje (f.eks. via lysnet og via antenne)


12 Hvad er årsagen til, at der kan opstå intermodulation i en tv-modtager?
incorrecta) At forbindelsen til tv-modtagerens kabelskærm er afbrudt
okb) At tv-modtageren ikke kan behandle to eller flere kraftige signaler samtidig, uden at de påvirker hinanden
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation"
incorrectc) At der et dårligt SWR-forhold på sendeantennen
incorrectd) At tv-modtagerens antenne ikke mere er i resonans


13. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidssendeeffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
incorrecta) 50 dB
okb) 60 dB
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." BEK1020 bilag 4.
Citat:
"I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP)." 
Citat slut.
incorrectc) 80 dB
incorrectd) 70 dB


14. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
incorrecta) ITU
okb) Den nationale telemyndighed
Den nationale telemyndighed i Danmark er Energistyrelsen
incorrectc) IARU
incorrectd) Den nationale amatørradioforening