Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-08-21


1. I en bestemt afstand fra en lang elektrisk leder, hvor der løber en jævnstrøm, måler vi en magnetisk feltstyrke. Hvor stor bliver feltstyrken, hvis vi øger strømmen til det dobbelte?
oka) Det dobbelte
Se VTS 8.udgave afsnit 3.10.2 "Magnetiske felter".
incorrectb) Feltstyrken er uændret
incorrectc) Det halve
incorrectd) Det firdobbelte2. Hvad forstås ved faseforskellen mellem to sinusformede signaler med samme frekvens?
incorrecta) DC-forskydningen mellem de to signalers spidsværdier
incorrectb) Det antal grader, som en hel periode af det ene signal varierer
okc) Den tid eller det antal grader, som de to signaler er forskudt i forhold til hinanden
Se VTS 8.udgave afsnit 3.11 "Sinusformede signaler": De to signaler siges at have en faseforskel på et bestemt antal grader eller et bestemt tidsrum.
incorrectd) Den indbyrdes faseforskel mellem harmoniske frekvenser


zenerdiode
3. Idet zenerdioden regnes for ideel, hvor stor er da strømmen gennem modstanden?
oka) 0 mA
Der løber ingen strøm gennem zenerdioden, da spændingen over den er mindre end zenerspændingen.
Se VTS 8.udgave afsnit 4.6.1.2 "Zenerdioder".
incorrectb) 75 mA
incorrectc) 25 mA
incorrectd) 50 mA


4. Kan en LC-oscillator svinge på serieresonansfrekvensen?
oka) Ja
En LC-oscillator kan svinge på serieresonansfrekvensen eller på parallelresonansfrekvensen. Generel omtale af LC-oscillatorer: VTS 8. udgave, afsnit 5.7.2 "LC oscillatorer".
incorrectb) Kun hvis forstærkningen er meget høj
incorrectc) Nej
incorrectd) Kun hvis fasedrejningen er 180 grader5. En amatørradiomodtager er indrettet som SSB-modtager for undertrykt bærebølgetelefoni (J3E). Kan modtageren modtage et umoduleret telegrafisignal (CW, A1A)?
incorrecta) Nej - modtagning af CW signalet kræver en særlig CW detektor
incorrectb) Ja - men kun hvis CW signaler er maskinfrembragt
okc) Ja - den kan modtage et CW signal
En SSB-modtager kan godt modtage CW.
incorrectd) Nej - CW signaler er for smalt til at komme igennem modtagerens SSB filter

6. En retningsantenne med en forstærkning på 10 dB i forhold til en isotropisk antenne tilføres en effekt på 1 watt. Hvor stor er antennens ækvivalent isotropiske udstrålede effekt (e.i.r.p.) i antennens stråleretning?
incorrecta) 3,16 watt
okb) 10 watt
Antennens forstærkning er 10 dB hvilket svarer til en 10-dobling af effekten. Derfor bliver EIRP 10 gange større end 1 W, altså 10 W. Se VTS 8.udgave, side 28, tabellen "Decibel" . 
incorrectc) 0,316 watt
incorrectd) 1 watt


7Hvilken indflydelse har solen på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger?
incorrecta) Solen har kun indflydelse på udbredelsen af cirkulært polariserede signaler
incorrectb) Solen har ingen indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger
incorrectc) Solen har indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger med frekvenser over ca. 1000 MHz
okd) Solen har indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger med frekvenser under ca. 30 MHz
Se VTS 8. udgave, afsnit 10.2 "Ionosfæren".


8Styrken af de radiosignaler, som reflekteres fra ionosfæren, afhænger af dennes evne til at reflektere radiosignaler. Hvad er betegnelsen for den højeste brugbare frekvens for en given distance?
incorrecta) FSK
incorrectb) FET
incorrectc) LUF
incorrectd) MUF
MUF = Maximum Usable Frequency. Se VTS 8. udgave, afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærerefleksion)".


måleinstrument
9
Tegningen viser et måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?
oka) En vekselspændings positive spidsværdi
Vekselspændingen passerer igennem kondensatoren i indgangen. Dioden leder positive spænding og spærrer for negativ spænding. Den positive halvbølge ledes til kondensatoren og instrumentet V. Kondensatoren oplades til den positive spidsværdi, og denne værdi vises på instrumentet.
incorrectb) En jævnspændings negative spidsværdi
Kondensatoren i indgangen spærrer for DC.
incorrectc) En jævnspændings negative middelværdi
Kondensatoren i indgangen spærrer for DC.
incorrectd) En jævnspændings positive spidsværdi
Kondensatoren i indgangen spærrer for DC.


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
oka) Et dykmeter
Dykmeteret frembringer et HF-signal, som tilføres svingningskredsen. HF-signalets frekvens varieres, og ved resonans ses et dyk på instrumentet. Dykmeterets skala er relativt nøjagtig. 
Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2.4 "Dykmeter"
incorrectb) Et oscilloskop
Frembringer ikke et HF-signal.
incorrectc) En frekvenstæller
Frembringer ikke et HF-signal.
incorrectd) Et absorptionsmeter
Dette instrument kan kun måle et HF-signal, som allerede er til stede. Absorptionsmeteret frembringer ikke selv et HF-signal.


11.Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende TV-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
oka) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved TV-modtagerens antennetilslutning
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.7.1 "Indstråling via antennetilslutning" samt figur 12.7.3.
incorrectb) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectc) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectd) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved TV-modtagerens antennetilslutning


12 Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
incorrecta) Når modulationen på grund af forvrængning i modtageren skifter fra FM til AM
incorrectb) Når modulationen er så kraftig, at AGC-kredsløbet overstyres
okc) Når to kraftige signaler blandes og danner en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation"
incorrectd) Når modulationen er så kraftig, at squelch-kredsløbet lukker for lavfrekvensen


13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
incorrecta) Alle frekvenser
okb) Kun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.
incorrectc) Kun frekvenser over 30 MHz
incorrectd) Kun frekvenser under 30 MHz


14Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
incorrecta) Ja, men ikke ved forbindelser inden for EU
okb) Ja, men ikke ved internationale forbindelser
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." (BEK1020), bilag 4.
Citat fra bilag 4: "Ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) må udsendelser ikke krypteres. Der skal anvendes klart sprog i form af tale, morse eller ved anvendelse af digital kommunikation, hvor der benyttes alment tilgængelige protokoller og programmer."

incorrectc) Nej
incorrectd) Ja