Forklaringer til alm. teknisk prøve 2021-11-27


opladning af C
1. Man kan lave en tegning af, hvordan spændingen over kondensatoren C vokser med tiden, når kontakten k sluttes. Hvad kaldes denne måde at vise spændingsforløb på?
oka) En grafisk fremstilling af spændingen som funktion af tiden
Her er et eksempel. Grafen stammer fra HTX i Holstebro. På x-aksen er 0 det tidspunkt, hvor kontakten sluttes og opladningen begynder. Tallene på Y-aksen angiver procent af batterispændingen. 
graf
incorrectb) Et svingningsdiagram som funktion af strømmen
incorrectc) En amplitudefremstilling som funktion af spændingen
incorrectd) Et frekvensdiagram som funktion af tiden2. Hvad kan være en fordel ved at anvende integrerede kredsløb?
incorrecta) At alle komponenter i et integreret kredsløb sidder langt fra hinanden
incorrectb) At et integreret kredsløb er særlig velegnet til at indgå i en sender med stor udgangseffekt
okc) At alle transistorer i et integreret kredsløb har stort set samme temperatur og elektriske egenskaber
Se VTS 8.udgave, afsnit 4.8.2 "Integrerede kredsløb".
incorrectd) At de enkelte transistorer i et integreret kredsløb optager megen plads


emitterfølger
3. Tegningen viser skematisk en bipolær NPN-transistor i fælles kollektorkobling (emitterfølger). Hvad kan der siges om udgangsimpedans?
incorrecta) Den er stor
incorrectb) Den er middel
okc) Den er lav
Se VTS 8.udgave figur 4.7.7 "De tre transistorkoblinger". Bemærk tabellen efter figuren.
incorrectd) Den er meget stor


PSU
4. Hvad er betegnelsen for kredsløb, som anvendes i strømforsyninger for at opnå en stabil udgangsspænding ved forskellig strømbelastning?
incorrecta) Et strømfilter
okb) Et stabiliseringskredsløb
Se VTS 8.udgave afsnit 5.4.3 "Stabiliseringskredsløb i lavspændingsforsyninger".
incorrectc) Et spændingsfilter
incorrectd) En strømregulator5. Hvilken egenskab beskriver en modtagers evne til at give et acceptabelt udgangssignal, når antennesignalet er meget svagt?
incorrecta) Spejlfrekvens-selektiviteten
incorrectb) Selektiviteten
okc) Følsomheden
Se VTS 8.udgave afsnit 7.5.3 "Følsomhed".
incorrectd) Nabokanal-selektiviteten

fase-sender
6. Blokdiagrammet viser en G3E moduleret VHF-sender med frekvensmultiplikation. Hvad skal der stå i boksen, der er mærket med "?"?
incorrecta) TR (tripler)
okb) PM (fasemodulator)
G3E betyder fasemodulation og derfor skal der stå PM i boksen. Betegnelsen G3E bruges af ITU, men almindeligvis anvendes forkortelsen PM. Se huskeark Betegnelser for modulation.
incorrectc) AM (amplitudemodulator)
incorrectd) DB (dobler)


7. En lodret kvartbølge GP antennes udstråling i vandret plan er:
incorrecta) Retningsbestemt
incorrectb) Koncentreret i 4 retninger
incorrectc) Af form som et liggende ottetal
okd) Ens i alle retninger
Se VTS 8. udgave, figur 9.4.5 "Udstrålingsdiagram for en GP-antenne"
.


8. Hvorledes opstår Aurora reflektion?
incorrecta) Ved at magnetfeltet ved jordens poler bliver afladet
okb) Ved at partikler fra en solstorm indfanges af magnetfeltet ved jordens poler
Se VTS 8. udgave, afsnit 10.4.2 "Aurora - nordlys".
incorrectc) Ved kraftige storme på den nordlige eller sydlige halvkugle
incorrectd) Ved midnatssol enten på syd- eller nordpol


9Der kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur-inversion. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
incorrecta) Temperatur-inversion har ingen betydning for udbredelse på VHF
incorrectb) Ved at forholdene er totalt radiodøde
okc) Ved udbredelse over lange afstande med kraftige signaler
Se VTS 8. udgave, afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse".
incorrectd) Ved en syden og kogen af kraftige udladninger i radioen


10. Hvad kaldes det måleinstrument, der indskydes i antenneledningen for at undersøge, om antennesystemet er tilpasset korrekt?
incorrecta) Et multimeter
incorrectb) Et absorptionsmeter
okc) En reflektometerbro (SWR-meter)
Se VTS 8. udgave, afsnit 11.7.1 "Måling af standbølgeforhold".
incorrectd) Et dykmeter


11.Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende TV-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
incorrecta) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectb) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
incorrectc) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
okd) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.7.1 "Indstråling via antennetilslutning" samt figur 12.7.3.


12 Hvad kan det skyldes, at et tv-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelser.
incorrecta) Signalerne påvirker hinanden i luften på vej til tv-apparatet
incorrectb) Der anvendes for lange antennekabler
okc) Intermodulation i tv-apparatet
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation"
incorrectd) Indstråling i antenne og lysnet i modfase


13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
incorrecta) Kun frekvenser under 30 MHz
incorrectb) Alle frekvenser
incorrectc) Kun frekvenser over 30 MHz
okd) Kun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.


14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
incorrecta) Anvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande
okb) Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Se huskeark CEPT licens.
incorrectc) Anvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectd) Anvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen