Forklaringer til alm. teknisk prøve 2022-01-22


1. Under opladning af en akkumulator omsættes noget af den tilførte energi som varme. En akkumulator er påstemplet 0,5 Ah (amperetimer). For at oplade den helt skal vi lade med en konstant strøm på 50 mA i 15 timer, hvad er "tabet" udtrykt i Ah ca.?
incorrecta) 0,75 Ah
incorrectb) 0,5 Ah
okc) 0,25 Ah
En fuldt opladet akkumulator har kapaciteten 0,5 Ah. Det er den mængde energi, som kan trækkes ud af akkumulatoren. Hvor meget energi bliver akkumulatoren tilført ved opladning?
E = 0,050 A x 15 timer = 0,75 Ah
Vi har tilført 0,75 Ah men kan kun trække 0,5 Ah ud igen. Der er gået 0,75 Ah - 0,5 Ah = 0,25 Ah til spilde som varme.
incorrectd) 1 Ahper. signal
2. Tegningen viser et periodisk signal. Hvordan kan signalets frekvens beregnes ud fra tiderne T1 og T2 på tegningen?
incorrecta) Frekvensen kan ikke beregnes, da signalet ikke er sinusformet
okb) Frekvensen kan beregnes som 1/T2. (Tallet een divideret med periodetiden T2)
T2 omfatter hele periodetiden. Herefter gentages signalet. Frekvensen kan beregnes:
f = 1/T2
Se VTS 8.udgave, afsnit 3.11 "Sinusformede signaler" hvor formlen
f = 1/T præsenteres.  Denne formel kan også bruges ved periodiske, ikke-sinusformede signaler.
incorrectc) Frekvensen kan beregnes som 1/T1. (Tallet een divideret med periodetiden T1)
incorrectd) Frekvensen kan beregnes som 1/(T1+T2). (Tallet een divideret med summen af periodetiderne T1 og T2)


3. Hvilke fordele opnås ved at samle mange transistorer i et integreret kredsløb?
oka) Der kan være mange transistorer på meget lille plads
Se VTS 8.udgave figur 4.8.2 "Integrerede kredsløb".
incorrectb) Det er nemt at udskifte de enkelte transistorer i kredsløbet
incorrectc) Transistorernes individuelle arbejdspunkter kan let justeres
incorrectd) Transistorerne kan holdes på vidt forskellige temperaturer


4. At en resonanskreds' flanke kan anvendes som FM-detektor skyldes, at?
oka) Frekvensvariation omsættes til amplitudemodulation
Se VTS 8. udgave afsnit 5.6.2.1: "Flankedetektor".
incorrectb) Modtageren har et begrænser kredsløb
incorrectc) Det er en retmodtager
incorrectd) Frekvensstabiliteten og amplitudestabilitet er højgraf
5. Tegningen viser en vigtig egenskab for en forstærker. Hvilken egenskab beskriver afstanden fn - fø ?
oka) Båndbredden
Se VTS 8.udgave afsnit 5.5.3 "Amplitude/frekvenskarakteristik, båndbredde" især eksempel 5.5.3.
incorrectb) Amplitudeproduktet
incorrectc) Sidefrekvenserne
incorrectd) Afskæringsfrekvensproduktet

tegning
6. Blokdiagrammet viser en sender, der er opbygget med en oscillator (VFO) med variabel frekvens efterfulgt af et drivertrin (DR) samt en udgangsforstærker (PA) og en antenne. VFO'ens frekvens er lig med senderens udgangsfrekvens. Hvilket af følgende udsagn er korrekt for denne sender?

incorrecta) Senderen kan kun fungere med radiorør (vacuumrør) i udgangsforstærkeren
incorrectb) Senderen må ikke tilsluttes en ground-plane (GP) antenne
okc) Det er vanskeligt at undgå tilbagevirkning fra PA til VFO, hvorved sendefrekvensen bliver ustabil
Se VTS 8.udgave afsnit 8.2.1 "Sendere med eller uden frekvenskonvertering" især den sidste del. 
incorrectd) Senderen må under ingen omstændigheder strømforsynes fra lysnettet


balun
7
Tegningen viser en dipolantenne med en 1:1 bredbåndsbalun. Hvad er balunens funktion?
oka) At tilpasse den balancerede dipolantennes fødeimpedans til det ubalancerede koaxialkabel
Se VTS 8. udgave, figur 9.5.8 "Balun".
Tegningen i denne opgave viser en bredbåndsbalun som ofte benyttes på HF-båndene.
  
incorrectb) At parallelafstemme koaxialkablets inderleder til dipolens ender
incorrectc) At omsætte koaxialkablets indre selvinduktion til dipolkapaciteten
incorrectd) At serieafstemme koaxialkablets inderleder til dipolens ender


8Styrken af de radiosignaler, som reflekteres fra ionosfæren, afhænger af dennes evne til at reflektere radiosignalerne. Hvad er betegnelsen for den højeste brugbare frekvens for en given distance?
incorrecta) FET
okb) MUF
Se VTS 8. udgave afsnit 10.1.3: "Udbredelse via rumbølger (ionosfærerefleksion".
incorrectc) LUF
incorrectd) FSK


9Hvad forstås ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
incorrecta) Signaler, som reflekteres fra væggene i store bygningsrum
okb) Signaler, som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS 8. udgave afsnit 10.1.3: "Udbredelse via rumbølger (ionosfærerefleksion)".
incorrectc) Signalet umiddelbart rundt om antennen
incorrectd) Signaler udsendt fra satellitstationer i rummet


10. Hvad er et dykmeter?
oka) En signalgenerator, der bl.a. kan måle resonanskredses resonansfrekvens
Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2.4 "Dykmeter".
incorrectb) En retningskobler til standbølgemåling
incorrectc) Et instrument, der direkte kan vise impedansen af afstemte kredse og antenner
incorrectd) Et instrument, der kan vise en ukendt modstands værdi


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
oka) Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.2 "Forholdsregler mod forstyrrelser"
incorrectb) Indsætte netfilter i amatørradiosenderen
incorrectc) Gøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
incorrectd) Indsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning


12 Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til senderens arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
incorrecta) I senderens nøglekredsløb
okb) I senderens udgangstrin
Udgangstrinet forstærker signalet, og netop forstærkning er en betingelse for, at parasitsvingninger kan opstå.  Parasitsvingninger skyldes, at transistorerne har højere forstærkning ved lave frekvenser end ved arbejdsfrekvensen. Herved kan der let opstå uønskede svingninger på en lav frekvens.
incorrectc) I senderens tastekredsløb
incorrectd) I senderens krystalfilter


13. Må en radioamatør med et certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
incorrecta) Nej
okb) Ja
En radioamatør fra et CEPT-land (fx Danmark), som er i besiddelse af B-certifikat eller A-certifikat, må køre amatørradio i et andet CEPT-land (fx Tyskland) under kortere ophold uden at søge gæstelicens i det land, han besøger. Under besøget skal han følge reglerne for amatørradio i det pågældende land og for den kategori, som han har.
Danske radioamatører, som besøger et andet CEPT-land, skal anvende det pågældende lands prefix foran deres eget kaldesignal. Hvis OZ1AA besøger Tyskland, skal han anvende kaldesignalet DL/OZ1AA.
Et D-certifikat gælder i Danmark/Færøerne/Grønland og må ikke bruges i andre lande.
Se også http://operatorlicens.dk/CEPT.html
incorrectc) Ja, men kun hvis morseprøven er bestået
incorrectd) Ja, men kun hvis de tyske myndigheder har meddelt tilladelse hertil


14. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
oka) Ja
Se VTS 8.udgave, tabel side 12.
incorrectb) Ja, men kun mellem kl. 08.00 og 24.00
incorrectc) Ja, men kun mellem kl. 24.00 og 08.00
incorrectd) Nej