Forklaringer til alm. teknisk prøve 2022-05-19


1. Hvordan kan man afskærme et elektrisk felt fra omgivelserne?
incorrecta) Elektriske felter kan ikke afskærmes
incorrectb) Ved at sørge for jording af nærtstående apparater
okc) Ved at omslutte feltkilden med et ledende metallag
En boks af tyndt metal bruges til afskærmning af kredsløb, som sidder tæt sammen og som ikke må forstyrre hinanden elektrisk.
Se VTS 8.udgave afsnit 3.10.1 "Elektriske felter".
incorrectd) Ved at tiltrække feltet med en svingningskreds2. Ser vi med et oscilloskop på spændingen over og strømmen igennem en selvinduktion, ser vi en tidsforskel mellem strøm- og spændingskurverne. Hvad kaldes dette forhold?
incorrecta) At spænding og strøm har sinusform
okb) At der er faseforskel mellem strøm og spænding
Se VTS 8.udgave afsnit 4.4.4 "Fasen mellem spænding og strøm".
incorrectc) At spolen har en stor spredningskapacitet
incorrectd) At selvinduktionen har en indre modstand


3. Hvorfor afsættes der ikke effekt i en tabsfri selvinduktion, hvori der løber en vekselstrøm?
incorrecta) Strøm og spænding er i fase
incorrectb) Strøm og spænding er faseforskudt 180 grader
incorrectc) Der er  ingen spænding over selvinduktionen
okd) Strøm og spænding er faseforskudt 90 grader
Faseforskydningen i en tabsfri selvinduktion forklares i dette uddrag fra VTS 5.udgave side 38:

tekst


tre
4. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?
oka) 12 V
Der tilføres 20 V DC som bevirker, at der løber en strøm fra plus gennem modstanden, spolen og zenerdioden til minus. Spændingen over zenerdioden er 12 V. Spændingen over spolen er 0 V, da den er tabsfri. Spændingen mellem A og B er derfor 12 V.
incorrectb) 0 V
incorrectc) 20 V
incorrectd) 8 V5. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
incorrecta) For at et SWR-meter (reflektometerbro) kan vise korrekt
incorrectb) For at strømforbruget skal være mindst muligt
incorrectc) For at mindske standbølgeforholdet på en tilsluttet transmissionslinje
okd) For at senderens sidste trin kan arbejde i trinnets specificerede spændings- og strømområde
Senderens PA-transistorer har meget lave ind- og udgangsimpedanser hvorimod antennens impedans er 50 ohm. Derfor er impedanstilpasning nødvendig for at transistorerne kan arbejde korrekt. Se VTS 8.udgave afsnit 8.5.6 "Udgangsimpedans".

6. En CW-sender med hård nøgling lider af nøgleklik. Hvordan kan dette undgås?
incorrecta) Ved at stabilisere oscillatorfrekvensen
incorrectb) Ved en justering af nøglens kontakt
okc) Ved at indskyde et højpasfilter i nøglekredsløbet
incorrectd) Ved at indskyde et lavpasfilter i nøglekredsløbet
VTS 8. udgave afsnit 6.6 "Telegrafi" samt afsnit 8.5.11 "CW nøgleklik og chirp" behandler emnet, men der er ingen løsningsforslag. Vi må tilbage til VTS 7. udgave side 58 for at finde svaret.

er


7Hvad forstår man ved, at der er tilpasning mellem kablets karakteristiske impedans Zo og en belastning, f.eks. en antenne?
incorrecta) Zo er negativ, og lig antennens impedans  
incorrectb) Zo er meget mindre end antennens impedans
incorrectc) Zo er meget større end antennens impedans
okd) Zo er lig med antennens impedans
Se VTS 8. udg. afsnit 9.5.6 "Standbølgeforhold"


8Hvor ligger troposfæren?
incorrecta) Tæt omkring det sporadiske E-lag
incorrectb) Over stratosfæren
incorrectc) Over ionosfæren
okd) I den nederste del af atmosfæren
Se VTS 8. udgave figur 10.1.3 "Atmosfærens lag"


er
9
Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?
oka) Ca. 100 ohm
Når instrumentets indre modstand er den samme som den parallelle modstand, vil strømmen gennem instrumentet falde til det halve. Denne virkning opnås, når den parallelle modstand er 100 ohm. Derfor er instrumentets indre modstand også 100 ohm.
incorrectb) Ca. 50 ohm
incorrectc) Ca. 500 ohm
incorrectd) Ca. 1000 ohm


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
incorrecta) Et oscilloskop
incorrectb) Et absorptionsmeter
okc) Et dykmeter
Se VTS 8. udgave afsnit 11.2.4 "Dykmeter"
incorrectd) En frekvenstæller


11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
oka) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
Kvartbølgestubben skal indsættes over tv-modtagerens antennetilslutning. Stubbens formål er at kortslutte 2 meter signalet, mens andre signaler passerer uhindret. Stubben er meget smalbåndet og derfor velegnet til at fjerne et lille frekvensområde. Når stubben er åben i den ene ende, er den kortsluttet i den anden ende.
Se VTS 8. udgave figur 12.7.3  "Kvartbølgestub".
incorrectb) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectc) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
incorrectd) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning


12 Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til senderens arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
incorrecta) I senderens nøglekredsløb
incorrectb) I senderens krystalfilter
incorrectc) I senderens tastekredsløb
okd) I senderens udgangstrin
Udgangstrinet forstærker signalet, og netop forstærkning er en betingelse for, at parasitsvingninger kan opstå.  Parasitsvingninger skyldes, at transistorerne har højere forstærkning ved lave frekvenser end ved arbejdsfrekvensen. Herved kan der let opstå uønskede svingninger på en lav frekvens.


13. Hvordan anvendes danske kaldesignaler i lande, der har tilsluttet sig CEPT-anbefaling T/R 61-01 - fx i Tyskland, som har præfiks "DL"?
incorrecta) Man skal anvende "/DL" efter sit eget kaldesignal
okb) Man skal anvende "DL/" foran sit eget kaldesignal
Se http://operatorlicens.dk/CEPT.html
incorrectc) Man skal anvende "DL" i stedet for sit eget præfiks
incorrectd) Man anvender blot sit eget kaldesignal


14Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
incorrecta) IARU
okb) Den nationale telemyndighed
Energistyrelsen er den nationale telemyndighed i Danmark.
incorrectc) Den nationale amatørradioforening
incorrectd) ITU