Forklaringer til A-opgaver-1


1. Hvad er Wattsekunder måleenhed for?
incorrectPower
incorrectPEP
incorrectEffekten
okEnergien
Se VTS 8. udg. afsnit 3.7 nederst
  tegning
2. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om?
incorrectEn resonanskreds
incorrectEn zenerdiode
okEn kondensator
I en kondensator kommer strømmen før spændingen. I praksis ses det ved, at en elektrolytkondensator trækker en stor strøm, når den tilsluttes en spændingskilde. Først derefter opbygges en spænding over kondensatoren.

Vektordiagrammet på tegningen findes ikke i VTS 8. udg. eller VTS 7.udg. Derfor er dette spørgsmål svært.

Vektordiagrammet læses sådan: Forestil dig, at de 2 pile er viserne på et ur. Vinkelen mellem pilene er hele tiden den samme. Pilene drejer mod solens retning (baglæns). Den pil, som først passeret klokken 12, er I. Dernæst passerer pilen V. Altså: strømmen kommer før spændingen.

Note: Et vektordiagram for en selvinduktion, hvor spændingen kommer før strømmen, ser således ud:
inductor
incorrectEn selvinduktion


tegning
3. Modstanden R i diagrammet er en NTC modstand. Hvis temperaturen stiger, hvad sker der så med spændingen i punkt A?
okDen falder
NTC betyder Negativ Temperatur Coefficient. Modstandsværdien bliver mindre, når temperaturen stiger.
incorrectDen stiger
incorrectDen bliver konstant 5 V
incorrectDen ændres ikke


tegning
4. Tegningen viser 2 parallelforbundne, tabsfri spoler med selvinduktionerne L1 = 200 µH og L2 = 300 µH. Generatoren leverer 100 mV (effektivværdi) ved frekvensen 1 MHz. Beregn strømmen (effektivværdi) som spolerne tilsammen aftager fra generatoren.
incorrect100 mA
incorrect18 mA
ok0,13 mA

Her følger udregningen fra VTS 7. udg. side 120 opgave 2.
scan1
scan2
incorrect  0,025 mA5. Anbringer man en jernkerne i en spole, vil spolens selvinduktion normalt:
incorrectmindskes
okøges
Se VTS 8. udg. afsnit 4.4.2
incorrectforblive uændret
incorrectblive ustabil


graphs
6. Omkring resonansfrekvensen f0 varierer impedansen af en parallelsvingningskreds som skitseret på figur A, B, C eller D?
okFigur A
Se VTS 8. udg afsnit 5.3.1.2 
incorrectFigur B
incorrectFigur C
incorrectFigur D


7. Hvad forstår vi ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
incorrectRumbølger opstår først ved frekvenser langt over 31 MHz
incorrectSignaler udsendt fra satellitstationer i rummet
incorrectRumbølgen er signalet umiddelbar rundt om antennen
okDet er signaler, som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS 8. udg. afsnit 10.1.3


8. Der findes et andet navn for Aurora. Hvilket?
incorrectTroposfærescatter
okNordlysreflektion
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.2
incorrectDiffraktion
incorrectMeteorscatter


9. En 4-bits digital tæller kan tælle fra 0 og til:
incorrect7
incorrect31
ok15
Det mindste tal med 4 bit er 0000 (binært). Svarer til 0 i titalssystemet.
Det største tal med 4 bit er 1111 (binært). Svarer til 15 i titalssystemet.
incorrect3


10. Hvilket af følgende instrumenter kan fortælle os noget om formen af indhyllingskurven af et HF-signal?
incorrectEt HF-voltmeter
incorrectEt multimeter med HF-probe
incorrectEn SWR-målebro
okEt tilstrækkeligt hurtigt oscilloskop
Indhyllingskurven er signalets form. Ved at se på signalets form kan man opdage forvrængning mm. Kun et oscilloskop kan vise dette.
Se eksempler i VTS 8. udg. figur 6.2.1 og figur 6.6.2   


11. Det er ikke altid, vi selv opdager, at en forstærker eller et senderudgangstrin kan gå i en form for selvsving på en høj frekvens i forhold til arbejdsfrekvensen. Hvad kan vi gøre for at forhindre, at disse parasitiske svingninger optræder?
incorrectIndskyde et lavpasfilter
okIndsætte små modstande og ferritperler på HF-varme steder
HF-varme steder er punkter i et kredsløb, hvor der er en høj HF-spænding. Her kan parasitsvingninger optræde. En ferritperle kvæler de høje frekvenser (parasitter), mens de lavere frekvenser (arbejdsfrekvensen) kun påvirkes ubetydeligt.
incorrectStationen bør forsynes med HF-jord og et godt netfilter
incorrectIndskyde et effektivt pi-led i antenneledningen


12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens, med udstråling til følge. Hvor i kredsløbet vil vi først søge årsagen?
incorrectVed afstemte kredse med samme resonansfrekvens
incorrectVi bør først undersøge senderens power
incorrectParasitsvingninger optræder i forbindelse med frekvensmultiplikation
okI forbindelse med mulige lave resonanser i fx drosselspoler
Se VTS 5. udg. afsnit 9.2


13. Hvad betyder Q-koden QSY?
incorrectSkal jeg standse sendingen?
incorrectSkal jeg nedsætte effekten?
okSkal jeg skifte til en anden frekvens?
Se VTS 8. udg. afsnit 2.3
incorrectSkal jeg sende langsommere? 


14. Hvordan skal du bruge dit kaldesignal hvis du er på besøg i Sverige?
okDu skal benytte SM/ før dit eget kaldesignal
Se VTS 8. udg. afsnit 2.1.8
incorrectDu skal benytte /SM bagefter dit eget kaldesignal
incorrectMå du bruge SM, dit nummer og dit suffiks
incorrectMå du helt undgå at bruge OZ