Forklaringer til A-opgaver, sæt 1


Indre modstand
1. Hvis vi tilpasser belastningsimpedansen til den indre modstand i en signalgenerator, således at vi har impedanstilpasning, hvad er så størst mulig effektoverførsel?
incorrect25%
incorrect75%
incorrect100%
ok50%
Ved impedanstilpasning har de 2 modstande Ri og Rb samme værdi. Effekten fordeler sig derfor ligeligt imellem dem.  tegning
2. Tegningen viser et periodisk signal.
Hvordan vil vi beskrive frekvensen i Hertz?
incorrectSom T1 + T2 (relativ periodetid)
incorrectDet kan vi ikke, signalet har ikke sinusform
Man kan godt beregne frekvensen selv om signalet ikke har en sinuskurve.
incorrectSom 1/T1 (hvor T1 er periodetiden fra 0 til 0)
T1 er  kun en del af perioden og kan derfor ikke bruges til beregning af frekvensen.
okSom 1/T2 (hvor T2 er periodetiden)
T2 er hele perioden og kan derfor bruges til beregning af frekvensen.


3. Hvordan kan vi simpelt forklare, at der kun tilsyneladende afsættes effekt i en tabsfri selvinduktion, hvor der løber en vekselstrøm?
okStrøm og spænding er faseforskudt 90 grader
Denne faseforskel gælder for en tabsfri spole og kondensator. Se VTS 8. udg. afsnit 4.3.4 og 4.4.4
incorrectDer er ingen spænding over selvinduktionen
incorrectStrøm og spænding er faseforskudt 180 grader
incorrect Strøm og spænding er i fase


tegning
4. Tegningen viser et diodedetektorkredsløb. Hvad kaldes dette kredsløb?
incorrectEnkeltensretter
incorrectBrokobling
okSpændingsdobler
Tegningen viser faktisk en diodeprobe - se VTS 7.udg. figur 13.6.1. Den fordobler spændingen og viser spidsværdien. Spændingens peak-til-peak værdi (Vpp) aflæses på udgangen (DC-spænding).
incorrect  Dobbeltensretter5. En naboamatør klager over, at du breder dig ud over andre frekvenser, end den frekvens, du telegraferer på. Hvad kan årsagen være, når du er sikker på, at nøglingen ikke påvirker frekvensen?
incorrectAt han mangler et CW-filter
okAt din nøgling er meget hård
Hård nøgling frembringer uønskede sidebånd fordi bærebølgen tændes og slukkes for hurtigt. Se VTS 8. udg. afsnit 6.6.
incorrectAt modulationen giver chirp
Forkert. Chirp skyldes, at senderen ikke er helt frekvensstabil. Se VTS 8. udg. afsnit 8.5.11
incorrectHan mangler et harmonisk filter


tegning
6. I hvilket trin vil det være hensigtsmæssigt at AM-modulere en simpel telegrafisender, som består af to trin: VFO og udgangstrin?
incorrectI VFO-kredsen
Man AM-modulerer ikke en VFO.
okI udgangstrinet (DR/PA)
DR betyder Drivertrin. Et eksempel på AM-modulation af et PA-trin kan findes i VTS 5. udg. side 96.
incorrectMed et relæ i antennen
incorrectDen kan ikke moduleres


tegning
7. Tegningen viser en kvartbølgetransformator. Hvad skal kabelimpedansen Z0 cirka være for at omsætte 100 ohm til 50 ohm impedans?
incorrect150 ohm
incorrect50 ohm
ok70 ohm
I en kvartbølgetransformator ligger kablets impedans et sted mellem de 2 yderpunkter (50 ohm og 100 ohm). Beregning vises i VTS 8. udg. afsnit 9.5.9
incorrect300 ohm  


tegning
8. Et 2 meter PA-trin har en næsten 1/2 bølgelængde lang "hårnål" som udgangskreds, afsluttet med en lille kapacitet. Hvilket formål tjener denne kapacitet i praksis?
okJustering af resonansfrekvensen
Hårnålen bruges i PA-trin bestykket med rør. Se eksempel i VTS 5. udg. side 121 figur 1.
incorrectUdligning mellem de to ledninger
incorrectTil justering af båndbredden
incorrectDæmpning af parasitsvingninger


9. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt, og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere VHF og UHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
incorrectMUF
incorrectSkip distance
okTroposfærescatter
Læs mere i VTS 8. udg. afsnit 10.4.3
incorrectFading  10. Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand i instrumentet?
ok100 ohm
Når instrumentet viser halvt udslag, er instrumentets indre modstand og den ydre modstand ens. Derfor er instrumentets indre modstand 100 ohm. 
incorrect1 kohm
incorrect500 ohm
incorrect50 ohm  


11. Din nabo spørger, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken i hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelse af en modtager?
incorrectParasitter
okBlokering
Se VTS 8. udg. afsnit 12.4.1
incorrectInterferens
incorrectIntermodulation  


12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens, med udstråling til følge. Hvor i kredsløbet vil vi først søge årsagen?
okI forbindelse med mulige lave resonanser, fx i drosselspoler
Se VTS 5.udg afsnit 9.2
incorrectVi bør først undersøge senderens power
incorrectVed afstemte kredse med samme resonansfrekvens
incorrectParasitsvingninger optræder i forbindelse med frekvensmultiplikation


13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden station om at telegrafere langsommere?
incorrectQRI
incorrectQRQ
incorrectQRT
okQRS
Se VTS 8. udg. afsnit 2.3


14. Bør frekvensområdet 3,775 til 3,800 MHz bruges til lokaltrafik?
incorrectJa
okNej
Ifølge IARU's båndplan har intercontinental DX-trafik førsteprioritet her. Læs mere på http://www.iaru-r1.org under menuen 'Spectrum & Band plans'.
incorrectJa, men kun med 5 W
incorrectJa, men kun med telegrafi