Forklaringer til A-opgaver-3


sinus
1. Hvordan beregnes frekvensen F af den sinusformede strøm på tegningen?
incorrectBrug formel 1
incorrectBrug formel 2
okBrug formel 3
Ved T4 er der gennemløbet en hel svingning. Derfor beregnes frekvensen på basis af T4.
incorrectBrug formel 4  diagram
2. I hvilket trin vil det være hensigtsmæssigt at AM-modulere en simpel sender, som består af to trin: VFO og DR/PA (driver/udgangstrin)?
incorrectVFO trinnet
Man AM-modulerer ikke en VFO.
okDR/PA trinnet
Et eksempel på AM-modulation af et PA-trin kan findes i VTS 5.udgave, figur 6a og 6b.
incorrectMed er relæ i antennen
incorrectSenderen kan ikke moduleres


tegning
3. Hvad kaldes transistorkoblingen på tegningen?
okFælles emitter kobling
Se VTS 8. udg. afsnit 4.7.4
incorrectFælles kollektor kobling
incorrectFælles basis kobling
incorrectFælles source kobling


tegning
4. Tegningen viser et filter. Hvad kaldes denne type filter?
incorrectEt Q-filter
incorrectEt X-filter
okEt T-filter
incorrectEt Pi-filterpll
5. Blokdiagrammet viser en del af en modtager. Oscillatorfrekvensen er låst til en krystalreference. Hvad kaldes denne metode generelt?
okFrekvenssyntese
Se VTS 8. udg. afsnit 5.7.5 især figur 5.7.8
incorrectVFX-oscillator
incorrectVFO-generator
incorrectSuperheterodyn


6. Hvad forstår vi ved begrebet spejlselektivitet i en enkel supermodtager?
incorrectAt modtageren er følsom for signalet på mellemfrekvensen
okForholdet mellem følsomhed på den ønskede frekvens og følsomheden på en frekvens, som ligger 2 gange mellemfrekvensen fra denne
Se VTS 8.udgave, afsnit 7.5.4 "Spejlfrekvens".
incorrectAt et kraftigt signal kan modtages på den dobbelte frekvens
incorrectEt mål for hvor effektivt signalet fra en nabostation undertrykkes


7. En halvbølge dipolantenne kan fødes på forskellig måde. Hvad kan vi sige om fødeimpedansen, hvis antennen er endepunktsfødet?
okDen er meget høj
Se på tegningen i VTS 8. udg. figur 9.4.2. Spændingen U er højest ved antennens endepunkter. Se også figur 9.4.1 hvor strømmen er lille i endepunktet. En høj spænding og en lille strøm giver tilsammen en høj impedans. 
incorrectDen er meget lav
incorrectDen er ca. 75 ohm
incorrectDen er ca. 50 ohm


8. Vi kan opleve særlige udbredelsesforhold på grund af 'temperatur inversion', hvor varme luftlag ligger over jordens kolde luft. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
incorrectVed en syden og kogen af kraftige udladninger
incorrectVed at udbredelsen er totalt lukket (radiodødt)
okVed udbredelse over lange afstande med kraftige signaler
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.3
incorrectVed kraftig fading (QSB)


9. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
incorrectEt oscilloskop
incorrectEn frekvenstæller
incorrectEt absorptionsfrekvensmeter
okEt dykmeter
Et dykmeter har en indbygget variabel oscillator, som overfører energi til svingningskredsen via en udvendig spole. Dykmeterets instrument viser, når man fundet resonansfrekvensen, som derefter kan aflæses på frekvensskalaen.


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan frakobles. Derved kan instrumentet anvendes som et andet beslægtet instrument. Hvilket?
incorrectFM-modulations indikator
okAbsorptionsmeter
Se VTS 8. udg. figur 11.2.3. Når kontakten nærmest 1 mH spolen er slået fra, svinger oscillatoren ikke. Nu virker dykmeteret akkurat som et absorptionsmeter.
incorrectImpedansmåler
incorrect HF-voltmeter


11. Forstyrrelsen skyldes et kraftigt signal uden for modtagefrekvensen. Hvilket af følgende forslag vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?
incorrectAt indsætte en antennebalun
incorrectAt indsætte ferritemner i højttalerledninger og netledninger 
incorrectAt jorde modtageren
okAt indskyde en suge- eller spærrekreds på det forstyrrende signals frekvens
Da der er tale om indstråling via antennetilslutningen, vælges en af metoderne i VTS 8. udg. afsnit 12.7.1. Anvendelse af suge- eller spærrekreds er godt, hvis det forstyrrende signal befinder sig inden for et smalt frekvensområde (et enkelt bånd).


12. Din nabo fortæller, at han hører stemmer, når der er stille i huset. De kommer fra stereoanlægget, selv om det er slukket. Kan det skyldes din amatørradiostation?
incorrectNej, der skal være spænding på stereoanlægget for at modtage HF-signaler
incorrectJa, stereoanlægget mangler jordledning
incorrectNej, det må komme et andet sted fra
okJa, en transistor i anlægget virker som detektor for HF-signaler
Hvis radioamatørens sender er kraftig, eller antennen er rettet mod naboens hus, kan dette fænomen godt forekomme!


13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en station om at sende langsommere?
incorrectQRT
incorrectQRQ
incorrectQRI
okQRS
Se VTS 8. udg. afsnit 2.3


14. Hvordan skal du bruge dit kaldesignal, hvis du er på besøg i Tyskland?
okDu skal benytte DL/ foran dit eget kaldesignal
Se VTS 8. udg. afsnit 2.1.8
incorrectMå du helt undgå at bruge OZ
incorrectMå du bruge DL, dit nummer og dit suffiks
incorrectDu skal benytte /DL bagefter dit eget kaldesignal