Forklaringer til A-opgaver-4


1. Hvis et fasemoduleret signal (PM) modtages med en FM-detektor, vil lyden blive spids, dvs. at tonehøjden er irriterende skarp. Hvorfor?
incorrectFasemodulation kan ikke modtages på en FM-modtager
Forkert, PM kan godt modtages på en FM-modtager.
incorrectFasemodulerede signaler er amplitudeafhængige
Det er FM, som er amplitudeafhængig. Derimod er PM både amplitudeafhængig og frekvensafhængig.
okFM-modtagerens udgangssignal er proportionalt med frekvenssvinget
Korrekt. PM er både amplitudeafhængig og frekvensafhængig. De høje toner giver større frekvenssving, og derfor forekommer lyden spids. Se VTS 8. udgave, afsnit  6.5.1
incorrectModtageren undertrykker de lave toner
Forkert, FM-modtageren undertrykker ikke de lave toner.inverter
2. Hvad kaldes det viste logiksymbol?
incorrectEn logisk mellemkreds
incorrectEn forstærker
incorrectEn operationsforstærker
okEn inverter
Se artiklen Logic gates i Wikipedia


3. Hvad forstås ved resonansfrekvensen for en svingningskreds?
okDen frekvens, hvor kredsens impedans er rent ohmsk
Se VTS 8. udg. afsnit 5.3.1.1 
incorrectDen frekvens, hvor strøm og spænding er i modfase
incorrectAt kredsens impedans er meget høj
incorrectAt kredsens impedans er meget lav


trin
4. Diagrammet ovenfor viser et multiplikatortrin.
Hvilket kredsløb skal indsættes for at trinnet fungerer korrekt?
tegning
incorrectKredsløb A
incorrectKredsløb B
okKredsløb C
Et multiplikatortrin er vist i VTS 5. udg. afsnit 4.1. Der vil altid være en afstemt kreds i trinets udgang, og det vil sædvanligvis være en parallelkreds.
incorrectKredsløb Dkrystalapparat
5. Diagrammet viser et krystalapparet (detektormodtager). Hvilken modulation er det primært beregnet for?
okAM
Se VTS 7. udg. afsnit 8.2
incorrectPM
incorrectLSB
incorrectESB


6. Vil man kunne anvende frekvensmultiplikation efter modulatoren i en SSB-sender?
okNej - de ulineære trin vil forvrænge modulationen
Korrekt. SSB kræver lineære trin i hele senderen.
incorrectJa - hvis der indskydes et drivertrin
Forkert. De øvrige trin vil forvrænge SSB.
incorrectJa - hvis triplertrinnet arbejder i klasse A
Forkert. Et triplertrin vil forvrænge SSB uanset klassen.
incorrectJa - hvis doblertrinnet arbejder i klasse A
Forkert. Et doblertrin vil forvrænge SSB uanset klassen.


dipoler
7. Hvilken figur viser strømforløbet på en halvbølgedipol ?
incorrectFigur A
okFigur B
Strømmen er størst på midten af en dipol.
Se VTS 8. udg. afsnit 9.4.1
incorrectFigur C
incorrectFigur D


boelgeleder
8. Hvis vi sammenligner en bølgeleder med et filter, hvilket filter er der så tale om?
okHøjpas
Teksten i VTS 8. udg. afsnit 9.5.3 kan tolkes som om en bølgeleder virker som et båndpasfilter. Men det rigtige svar er højpasfilter, fordi bølgelederen slet ikke virker som transmissionslinie ved frekvenser under en bestemt frekvens (cut-off frekvensen). Over cut-off frekvensen virker bølgelederen som en transmissionslinie.
Se også dette link: 
http://www.radio-electronics.com/info/antennas/waveguide/cutoff-frequency.php
incorrectLavpas
incorrectBåndpas
incorrectBåndstop


9. Hvad er den døde zone?
incorrectAfstanden mellem en sender og første reflekterede ionosfæreradiobølge
incorrectAfstanden mellem en sender og jordbølgens rækkevidde
incorrectAfstanden mellem første og andet nedslag af en given reflekteret ionosfæreradiobølge
okAfstanden mellem jordbølgens rækkevidde og første reflekterede ionosfæreradiobølge
'Den døde zone' kaldes også for 'skipdistancen'. Se VTS 7. udg. afsnit 11.2.2 NB: Skipdistancen er tegnet forkert i VTS 8. udg. figur 10.1.4. Det er definitionen i dette svar, som er korrekt!


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
incorrectEn frekvenstæller
incorrectEt oscilloskop
incorrectEt absorptionsfrekvensmeter
ok Et dykmeter
Et dykmeter har en indbygget variabel oscillator, som overfører energi til svingningskredsen via en udvendig spole. Dykmeterets instrument viser, når man fundet resonansfrekvensen, som derefter kan aflæses på frekvensskalaen. De øvrige instumenter (svar A - B - C) tilfører ikke energi til svingningskredsen.


11. En FM-modtager (88 MHz - 108 MHz) forstyrres af din 6 meter amatørstation. Hvilken af følgende årsager vil du anse for mest sandsynlig?
incorrectAt din jordledning ikke er effektiv nok
incorrectAt din antenne er vandret polariseret 
incorrectAt du ikke har  monteret en strøm-balun på din feeder
okAt dit udstyr udsender harmoniske
Den 2. harmoniske fra en 6 meter sender ligger mellem 100 MHz og 104 MHz og vil derfor let kunne forstyrre FM-radioen.


12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
incorrectAt det signal, som modtages, har mange uønskede sidefrekvenser
incorrectAt der forekommer indstråling i modtagerens LF-forstærker
incorrectEt kraftigt signal opsamles af to veje (fx lysnet og antenne)
okTo eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang
Se VTS 8. udg. afsnit 7.5.5


13. Under hvilke omstændigheder kan en radioamatør miste sit certifikat?
incorrectHvis der er tilstrækkeligt med klager over hans opførsel på repeaterne og på båndene
incorrectHvis politiet kræver det efter ransagning af hans bopæl eller køretøj.
okHvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at han ikke længere er i besiddelse af de fornødne kundskaber, skal han op til ny licensprøve. Hvis han dumper, mister han sit certifikat.
Se §17 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v (BEK 459)
incorrectHvis en nabohøring om en antennemast i haven går ham imod.


14. Hvilken forkortelse bruges, når man taler om forstyrrelse af radiomodtagelse?
okBCI
Se VTS 8. udg. afsnit 2.4.2
incorrectTVI
incorrectNIL
incorrectLID