Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2012-11-03

1. Hvis et fasemoduleret signal (PM) modtages med en FM-detektor, vil lyden blive spids, dvs. tonehøjden irriterende skarp. Hvorfor?
incorrectModtageren undertrykker de lave toner.
Nej, det gør den ikke.
incorrectFasemodulation kan ikke modtages på en FM-modtager.
Forkert udsagn.
incorrectFasemodulerede signaler er amplitudeafhængige.
Ja, men de er også frekvensafhængige. 
okFM-modtagerens udgangssignal er proportionalt med frekvenssvinget.
FM: Frekvenssvinget er proportionalt med LF-signalets styrke (amplitude).
PM: Frekvenssvinget er proportionalt med både LF-signalets styrke (amplitude)
og frekvens; derfor vil høje toner lyde kraftigere end dybe toner i en FM-detektor.
En PM-detektor dæmper de høje toner, så tale kommer til at lyde naturligt.  Se VTS 8, afsnit 6.5.1
Forstærkertrin i serie
2. To små forstærkertrin med en effektforstærkning på 6 dB serieforbindes. Hvor mange gange er den samlede forstærkning ca ?
ok16 x
De to forstærkere har tilsammen en forstærkning på 6 dB + 6 dB = 12 dB.
6 dB forstærkning svarer til, at effekten øges 4 gange.
12 dB forstærkning svarer til, at effekten øges med 4 x 4; altså 16 gange
incorrect6 x
incorrect12 x
incorrect10 x


3. Lækstrøm, er det? 
incorrectEt navn for gitterstrømmen i et elektronrør
okEn strøm, som løber uønskede veje
incorrectEn fysisk enhed
incorrectUønsket basisstrøm i en transistor


4. Har vi vanskeligt ved at huske, om strøm kommer før spænding, eller omvendt, når der løber en vekselstrøm i en kondensator, kan vi forestille os strøm og spænding ved opladningen fra et batteri. Hvad er størst, når opladningen begynder (t = 0)?
okSpændingen er 0 og strømmen maksimal
Når et batteri tilsluttes en afladet kondensator, vil spændingen over kondensatoren vokse langsomt op, samtidig med at strømmen løber. Spændingen over kondensatoren starter ved 0 volt og øges indtil batterispændingen er nået. I starten løber der maksimal strøm. Strømmen ophører først, når kondensatoren er fuldt opladet. 
incorrectBatteriet giver en DC-stepfunktion, det er ikke en AC
incorrectDet kan vi kun, hvis der er en modstand i serie
incorrectSpændingen må jo være størst, for den er der alleredeRC-led
5. I en strømforsyning, som kun består af en enkelt ladekondensator efter ensretteren, måler vi ved fuld belastning en rippelspænding på ca. 5 Vpp. Hvor meget reduceres rippelspændingen ”Vr” af et filter som skitseret på tegningen?
incorrectCa. 2 gange
okCa. 5 gange
Indgangsspændingen Vr reduceres af spændingsdeleren, som består af en 100 ohms modstand og en kondensator med 20 ohms impedans.
Vout = Vr x 20/(100 + 20)
Vout = Vr x 20/120
Vout/Vr = 20/120
Forholdet mellem Vout og Vr er altså 20 til 120. Hvis Vr er 120, så er Vout lig med 20; altså 6 gange mindre. Dette svar er den nærmeste værdi.
incorrectDen reduceres slet ikke
incorrectCa. 10 gange


6. Man tilstræber at inddele skalaen på et S-meter således, at der er 6 dB imellem tallene S=1, 2, 3, ...8,9. Hvor stor er effektforskellen på: S=8 og S=9 ?
incorrect16 gange.
incorrect2 gange.
ok4 gange.
Forskellen på S8 og S9 er 6 dB. Det svarer til, at effekten øges 4 gange. 
incorrect8 gange.


7. En telegrafisender kan konstrueres simpelt, og A1A-modulation er begrænset til, at signalet skifter mellem on og off. Men det er ikke helt problemfrit! Hvilket hensyn bør der tages til signalformen?
Kommentar fra OZ1BXM: Dette spørgsmål er vanskeligt. Selv ville jeg vælge svar D, men det rigtige svar er B.
incorrectAt den skifter hurtigt og følger nøglingen præcist 
Hurtige skift mellem ON og OFF giver klik, som kan forstyrre anden trafik.
okAt den er et kompromis mellem blød og hård
incorrectAt den er blød for at undgå chirp 
Chirp betyder, at sendefrekvensen ændres en smule når nøglen nedtrykkes. Chirp lyder som "fuglekvidder" og bør undgås. Op gennem 1980'erne hørte jeg mange stationer fra det daværende USSR med denne lyd.

incorrectAt nøglingen er kontant, dvs. fri for klik


Bølgeleder
8. Hvis vi sammenligner en bølgeleder med et filter, hvilken filtertype er der så tale om?
incorrectLavpas
okHøjpas
Lave frekvenser kommer slet ikke igennem bølgelederen. Kun frekvenser højere end "cut-off" frekvensen kommer igennem. 
incorrectBåndstop
incorrectBåndpas


9. Vi kan opleve særlige udbredelsesforhold på VHF og UHF på grund af varme luftlag, som ligger lavt over jordens kolde luft. Hvad kaldes denne effekt?
incorrectTropo scatter
okTemperatur inversion
Se VTS 8, afsnit 10.4.3 Troposfæreudbredelse
incorrectForward scatter
incorrectTroposfære reflektioner


Måling af strøm
10. Hvilket af følgende måleinstrumenter vises på diagrammet?
incorrectEt FM-modulationsmeter
incorrect Et HF-voltmeter
okEt HF-amperemeter
HF-strømmen går gennem spolen med 1 vinding (primær), og skaber et magnetfelt i transformatoren. På sekundærsiden (10 vindinger) ensrettes HF-spændingen, som aflæses på viserinstrumentet. Diagrammet ovenfor findes hverken i VTS 8 eller VTS 5. 
incorrectEn HF-målebro


11. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken fra hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelser af en modtager?
incorrectInterferens
incorrectParasitter
incorrectIntermodulation
okBlokering
Se VTS 8, afsnit 12.4.1 Blokering


12. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser på din nabos TV. Forstyrrelsen skyldes, at en bredbåndsforstærker, som er indskudt i naboens antenneanlæg, overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
okAt indsætte et højpasfiler mellem antennen og forstærkeren
Højpasfilteret fjerner HF-signaler (under 30 MHz) fra bredbåndsforstærkerens indgang. Dette er den nærliggende løsning, som ikke kræver indgreb i naboens udstyr. Man tilslutter blot højpasfilteret som en ekstra box.
incorrectAt dæmpe forstærkerens følsomhed
Det kan gøres, men så forsvinder der måske en eller flere TV-kanaler. 
incorrectAt indskyde en balun mellem forstærker og TV-modtageren
En balun stopper ikke det forstyrrende HF-signal.
incorrectAt montere forstærkeren i en skærmet kasse
Skærmkassen fjerner ikke de forstyrrende signaler fra indgangen.


13. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatør-radiotjenesten:
incorrect28000 – 29700 kHz
incorrect 10100 – 10150 kHz
ok21450 – 24890 kHz
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v" (bilag 4).
Se også VTS 8 side 12: Tabel over tilladte frekvenser.
incorrect135,7 – 137,8 kHz

14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
incorrectJa, i begrænset omfang
okJa
Anbefaling T/R 61-01 omhandler gæstelicens ved korte ophold i andre CEPT-lande.
incorrectNej
incorrectJa, men kun hvis IARU godkender det
International Amateur Radio Union (IARU) er ikke en myndighed, men et rådgivende organ. En teleadministration har ikke pligt til at spørge IARU om godkendelse.