Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2015-01-24

1. Et udgangstrin belastet med en 50 ohms modstand afgiver en sinusformet effektiv strøm på 1 A i modstanden. Hvor stor en den DC-effekt, der skal tilføres trinnet, når virkningsgraden er 50% ?
incorrect25 watt
ok100 watt
Udgangseffekten beregnes:
P = R x I²
P = 50 x 1² = 50 W
Da virkningsgraden er 50% skal der tilføres den dobbelte DC-effekt, dvs. 100 W.
incorrect50 watt
incorrect10 watt  Transistor
2. For at det viste transistortrin skal virke korrekt, skal der mellem punkt A og B indsættes en?
incorrectLC seriekreds
Der vil ikke løbe strøm ind i basis.
incorrectKondensator
Der vil ikke løbe strøm ind i basis.
okModstand
Der skal løbe en lille strøm ind i transistorens basis. Se VTS 8. udg. afsnit 4.7.4. I ovenstående kobling sker det ved at en spændingsdeler forsyner basis med strøm. Se VTS 8. udg. afsnit 4.7.5. 
incorrectSpole
Der vil løbe alt for stor strøm ind i basis.


3. Nogle stoffer, der leder elektricitet, har den egenskab, at modstanden stiger, når stoffets temperatur stiger.Hvad kaldes denne egenskab ved stoffet?
incorrectGod varmeledning
okPositiv temperaturkoefficient
Se VTS 8. udg. afsnit 4.2.5.
incorrectTilbøjelighed til at selvantænde
incorrectNegativ temperaturkoefficient


4.Ved dobbeltensretning af sekundærspændingen fra en transformator forsynet fra en 230 volt stikkontakt overlejres DC-signalet fra ensretteren med et vekselspændingssignal. Hvad er grundfrekvensen for dette vekselspændingssignal i Danmark?
ok100 Hz
Se VTS 8. udg. afsnit 5.4.1.2 og afsnit 5.4.1.3
incorrect150 Hz
incorrect25 Hz
incorrect50 HzBlandingstrin
5. Figuren viser et blandertrin til en sender, hvor et signal på 31 MHz blandes med et VFO-signal.Hvilket af følgende sæt frekvenser vil kunne anvendes, således at sendersignalet bliver 144,5 MHz?
incorrect144,5 MHz hhv. 145,5 MHz 
incorrect131 MHz hhv. 231 MHz
ok113,5 MHz hhv. 175,5 MHz
113,5 + 31 = 144,5
175,5 - 31 = 144,5
Se VTS 8. udg. afsnit 8.2.1 
incorrect82,5 MHz hhv. 206,5 MHz


6. Hvad er formålet med at indføre et begrænsertrin i en FM-modtager?
incorrectDet anvendes i nogle modtagere for at begrænse frekvenssvinget
incorrectMan undgår at anvende et krystalfilter
okHerved opnås, at alle signaler når detektoren med samme signalstyrke.
Se VTS 8. udg. afsnit 7.3.4 og VTS 5.udg. s.79 (link til tekst).
incorrectHerved undgås, at kraftige signaler overstyrer blandingstrinet


7. Hvad afhænger standbølgeforholdet af?
incorrectTransmissionsliniens karakteristiske impedans og senderens udgangsimpedans 
incorrectTransmissionsliniens karakteristiske impedans og sendeeffekten
okTransmissionsliniens karakteristiske impedans og belastningsimpedansen
Se VTS 8. udg. afsnit 9.5.6
incorrectTransmissionsliniens karakteristiske impedans og modulationsgraden


8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan  reflektere VHF og UHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
okTroposfærescatter
Se VTS 8. udg. afsnit  10.4.3 Troposfæreudbredelse
incorrectMUF
incorrectFading
incorrectSkip distance


9. Ved hvilke frekvenser kan aurora refleksion udnyttes til langdistanceforbindelser?
incorrectFrekvenser mellem 1 MHz og 5 MHz
incorrectFrekvenser mellem 5 MHz og 10 MHz
incorrectFrekvenser under 1 MHz
okFrekvenser over 30 MHz
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.2. Her står dog ikke, at aurora finder sted på VHF. Hjemmesiden Auroral propagation beskriver fænomenet. 


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
incorrectTil at vise en senders squelch-indstilling
incorrectTil at vise en strømforsynings modulationsgrad
incorrectTil at vise et koaxialkabels bøjningsradius
ok Til at vise et elektrisk signals kurveform
Se VTS 8. udg. afsnit 11.2.6


11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets software
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets overordnede rutediagram 
okDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets forstærkerkredsløb via højttaler- eller lysnettilslutningen.
Se VTS 8. udg. afsnit 12.6
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets kontrolamper


12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at lyden fra hans radiomodtager i perioder falder ud. Det viser sig at være tilfældet. Hvad kaldes denne form for forstyrrelse af en radiomodtager?
incorrectTilbagekobling
incorrectFrekvensafkobling
okBlokering
Se VTS 8. udg. afsnit 12.4.1 
incorrectDirekte rundstråling


13. Hvad er de danske båndgrænser i 80 meter amatørradiobåndet?
incorrect3400 - 3700 kHz
ok3500 - 3800 kHz
Gældende frekvensområder findes i bekendtgørelsen om amatørradio (BEK1389 bilag 4). Se også tabellen i VTS 8.udg. side 12.   
incorrect3500 - 3900 kHz
incorrect3400 - 3800 kHz


14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
incorrect7
ok3
Se VTS 8. udg. afsnit 2.1.7
incorrect2
incorrect5