Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2015-03-22

1. Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent?
okDet har samme spids- og effektivværdi
VTS 8, afsnit 3.12
incorrectDet har meget lavt indhold af harmoniske signaler
incorrectDet består kun af en grundfrekvens
incorrectDet forstærkes bedst i en forstærker opbygget med vacuumrør2. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
incorrectAnode, skærmgitter og katode
incorrectAnode, fanggitter og glødetråd
incorrectFanggitter, styregitter og glødetråd 
okAnode, styregitter og katode
VTS 8, afsnit 4.8.1 (Triode)


3. Hvorfor anvendes en jernkerne i en transformator? 
incorrectFor at afskærme sekundær- og primærvindingerne fra hinanden
Nej, de to vindinger skal netop kobles magnetisk til hinanden, og ikke afskærmes.
incorrectFor at afskærme de magnetiske spredningsfelter
incorrectFor at undgå store tab i primær- og sekundærvindingerne
okFor at opnå en effektiv kobling imellem primær- og sekundærvindingerne
VTS 5, side 38: Jo tættere, de to spoler er på hinanden, jo kraftigere er koblingen mellem dem. Dette udtrykkes ved koblingskoefficienten k. Koblingskoefficienten kan højest blive 1 svarende til kraftigst mulig kobling, hvor hele magnetfeltet fra den ene spole passerer gennem den anden. Hvis man vikler de to spoler på samme jernkerne, kan man i praksis opnå k = 0,9 - 0,95. For to luftspoler er k = 0,6 - 0,7 når den ene spole vikles uden på den anden. 


Stabilisator
4. Det viste kredsløb er et:
incorrectModulatorkredsløb
incorrectAGC kredsløb
okSpændingsstabiliseringskredsløb
Diagrammet er tegnet korrekt, men der mangler markering af indgang og udgang. Indgangen er til venstre (kollektor), og udgangen er til højre (emitter). Zenerdioden sidder mellem basis og stel; den stabiliserer udgangsspændingen.
incorrectOscillatorkredsløbMixer
5. Diagrammet viser et kredsløb fra en modtager, hvor et mellemfrekvenssignal (MF ind) blandes med en stabil krystaloscillators signal (X-OSC ind) til et LF-signal (LF ud). Hvilket kredsløb er der tale om?
incorrectEn CW/SSB AGC-forstærker
okEn dual-gate CW/SSB produktdetektor
VTS 5, side 79 figur 20 viser en produktdetektor, som dog ikke er opbygget med dual-gate MOSFET.
En produktdetektor har altid to input: MF og BFO (krystaloscillator). Den har ét output: LF.
Diagrammet i denne opgave er ikke vist i VTS.
incorrect Indgangskredsen i en dobbeltsuper
incorrectEn dual-gate MOSFET LF-forstærker


6. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?
ok150 MHz
VTS 8, afsnit 9.5.10: En transmissionlinie, som er 1/4 bølgelængde lang og kortsluttet i den ene ende, vil udvise meget høj impedans (Z) i den anden ende, og opføre sig som en parallelkreds.
En transmissionslinie, som er 2/4 bølgelængde lang og kortsluttet i den ene ende, vil udvise
meget lav impedans (kortslutning) i den anden ende,
og opføre sig som en seriekreds.
En transmissionslinie, som er 3/4 bølgelængde lang og kortsluttet i den ene ende, vil opføre sig på samme måde som hvis den var 1/4 bølgelængde lang (beskrevet ovenfor).

Spørgsmål 6 angiver ikke, hvor lang transmissionslinien er, men jeg antager, at den er 1/4 bølgelængde lang ved 50 MHz
. Denne længde passer med beskrivelsen i opgaven.

Tegningen viser impedansforløbet ved 50 MHz (grundfrekvensen), 100 MHz (2. harmoniske) og ved 150 MHz (3. harmoniske).(Klik på tegningen for at se en større udgave).

Impedance at 50, 100, and 150 MHz
Ved 50 MHz er impedansen høj, ved 100 MHz er den lav. Ved 150 MHz er impedansen igen høj.
incorrectDer er ingen.
incorrect100 MHz
Ved denne frekvens er impedansen lav. 
incorrect75 MHz
Denne frekvens er ikke en harmonisk af 50 MHz.


7. Et afmålt stykke transmissionslinie kan anvendes som impedanstransformator. Hvad kaldes denne form for transformator?
incorrectEn langbølgestub
incorrectEn balun
okEn kvartbølgetransformator
Se VTS 8, afsnit 9.5.9: Kvartbølgelinie som impedanstransformator 
incorrectEn bølgebryder


8. Hvor ligger ”radiohorisonten” i forhold til den ”optiske horisont” under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
okLidt længere ude
Se VTS 8, afsnit 10.1.2: På VHF når jordbølgen omkring 15% længere end den optiske horisont.
incorrectTættere på
incorrectHorisonterne er sammenfaldende
incorrectDobbelt så langt ude


9. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
incorrectSporadisk E-refleksion opstår ikke på VHF
okFra minutter til timer
Se VTS 8, afsnit 10.4.1
incorrectFra måneder til kvartaler
incorrectFra uger til måneder


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds’ resonansfrekvens?
incorrectEt absorptionsmeter
Absorptionsmeteret kan bruges til måling af resonansfrekvensen i en ukendt svingningskreds, men det kræver, at svingningskredsen er tilsluttet en aktiv oscillator.
incorrect.En frekvenstæller
incorrectEt oscilloskop
ok Et dykmeter
Se VTS 8, afsnit 11.2.4 Frekvensmåling med dykmeter afhænger ikke af, at svingningskredsen er koblet til en aktiv oscillator. Dette svar er det mest dækkende.


11. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
incorrectIndskyde et effektivt højpasfiler i antenneledningen
incorrectForsyne senderen med HF-jord og et godt netfilter
okIndskyde et lavpasfilter på fødeledningen mellem sender og antenne
Se VTS 8, afsnit 12.5
incorrectIndsætte ferritperler i mikrofonledningen tæt på senderen


12. Hvad forstår man ved begrebet ”intermodulation”?
incorrectNår modulationen er så kraftig, at squelch-kredsløbet lukker for lavfrekvensen
okNår to kraftige signaler blandes og der dannes en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens
Se VTS 8, afsnit 7.5.5
incorrectNår modulationen på grund af forvrængning i modtageren skifter fra FM til AM
incorrectNår modulationen er så kraftig, at AGC-kredsløbet overstyres


13. Hvordan anvendes danske kaldesignaler i lande, der har tilsluttet sig CEPT-anbefaling T/R 61-01 fx i Tyskland, som har præfiks ”DL”?
okMan skal anvende ”DL/” foran sit eget kaldesignal
Se referat af T/R 61-01.
incorrect Man skal anvende”DL” i stedet for sit eget præfiks
incorrectMan skal anvende ”/DL” efter sit eget kaldesignal
incorrectMan anvender blot sit eget kaldesignal

14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
okAnvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Se referat af T/R 61-01. Kun A-certifikater kan bruges som CEPT licens.
incorrectAnvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande
incorrectAnvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectAnvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen