Forklaringer til 

Almindelig teknisk prøve 2016-02-11

1 Et elektrisk signal sammensættes af grundfrekvens og harmoniske heraf. Hvad er karakteristisk for denne signalform?
okAt den ikke har sinusform
Et ikke-sinusformet signal beskrives i VTS 8 s. 28 således: ..består af et sinussignal på en grundfrekvens og et antal sinussignaler på frekvenser, der er to, tre, fire osv. gange grundfrekvensen og med bestemte styrker og faser.
incorrectAt den altid kun indeholder lige harmoniske
incorrectAt den har sinusform
Sinusformen indeholder en grundfrekvens og har ingen harmoniske.
incorrectAt den altid kun indeholder ulige harmoniske2 Kan en transformator både omforme spænding, strøm og impedans?
incorrect Nej, kun spænding
incorrectNej
incorrectNej, kun strøm
okJa
En transformator kan omforme både spænding og strøm samt impedans. Impedansen er beskrevet i VTS 8, afsnit 4.5.3: Når spændingen transformeres op, transformeres også belastningsimpedansen på primærsiden op, og omvendt. 


3 Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
incorrectFor at kunne måle DC-strøm
incorrectFor at kunne måle DC-spænding
okFor at kunne måle modstand
Et ohmmeter er beskrevet i VTS 8, afsnit 11.1.5. Her ses batteriet, som leverer strøm til målingen.
incorrectFor at kunne måle AC-spænding


graf
4 Tegningen viser en vigtig egenskab for en forstærker. Hvad kaldes denne egenskab?
ok Amplitude/frekvens-karak teristikken
Tegningen viser amplituden A (y-aksen) som funktion af frekvensen f (x-aksen).
incorrectStrømforbruget
incorrectImpulsresponsen
incorrectFase/frekvens-karakteristikken
Tegningen viser ikke fasen.5 Hvorfor kan en senderudgangsforstærker, der arbejder i klasse C, ikke anvendes til at forstærke et SSB-signal med undertrykt bærebølge?
okFordi en klasse C forstærker ikke er lineær
SSB kræver lineær forstærkning hele vejen fra modulator til PA-trin.
incorrectFordi en klasse C forstærker altid vil blive overbelastet af et SSB-signal
incorrectFordi en klasse C forstærker vil vende (invertere) SSB-sidebåndene
incorrectFordi en klasse C forstærker vil genindsætte SSB-signalets undertrykte bærebølge


6 Hvordan dæmpes uønsket udstråling fra en sender?
incorrectVed at sørge for medkobling imellem senderens indgang og udgang
okVed effektiv filtrering
VTS 8, afsnit 12.5: For at hindre harmoniske og andre uønskede frekvenser i at blive udstrålet gennem antennesystemet forsynes dette med et filter. For en HF-sender kan det udformes som et lavpasfilter, der dæmper alle frekvenser over 30 MHz. En VHF-UHF sender kan også forsynes med et lavpasfilter, men da disse sendere eller deres antennesystem ofte kun er beregnet til et bånd, kan man med fordel i stedet anvende et båndpasfilter, der dæmper alle frekvenser uden for et smalt frekvensbånd.
incorrectVed stabilisering af senderens arbejdstemperatur
incorrectVed at forstærke modulationen


7 Hvordan kan stående bølger opstå på en transmissionslinje?
incorrectFordi transmissionslinjens karakteristiske impedans er lig med antennens impedans
incorrectFordi transmissionslinjen er for lang i forhold til antennen
okFordi transmissionslinjens karakteristiske impedans er mindre end antennens impedans
VTS 8, afsnit 9.5.6: Standbølgeforholdet på en transmissionslinie er kun afhængig af forholdet mellem belastningsimpedansen og kablets karakteristiske impedans.
incorrectFordi transmissionslinjen er for kort i forhold til antennen


8 Hvilke dele består en parabolantenne af?
incorrectParabolspejl og rundstrålende dipol med spærrekredse
incorrectDipolantenne og direktor
incorrectRetningsbestemt GP og parabolisk dipol
okParabolspejl og fødeantenne
VTS 8, afsnit 9.3.7.


9 Hvilket frekvensområde er bedst egnet til lange forbindelser om dagen?
incorrectFrekvensområdet 30 MHz - 300 MHz
incorrectFrekvensområdet under 100 kHz
incorrectFrekvensområdet 300 MHz - 3000 MHz
okFrekvensområdet 10 MHz - 30 MHz


10 Hvilken målemetode bør anvendes til måling af en meget lille modstandsværdi (fx 0,01 ohm), når man benytter et multimeter med drejespoleinstrument til målingen og ønsker mindst mulig målefejl?
okEn stor strøm sendes gennem modstanden og spændingen måles over modstanden
incorrectEn kondensator forbindes i serie med modstanden, hvorefter den samlede modstand findes med multimeteret
Nej, for kondensatoren vil afbryde strømmen gennem modstanden.
incorrect En kendt modstand sættes i serie med modstanden og multimeterets ohmmeter-funktion benyttes
Nej, den metode er ikke nøjagtig nok ved lave modstandsværdier.
incorrectOhmmeter-funktionen benyttes
Nej, den er ikke nøjagtig ved lave modstandsværdier. Det skyldes, at ohmmeteret ikke kan levere nok strøm gennem den modstand, som skal måles.


11 Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indståling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
incorrectIndsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
okFlytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
VTS 8, afsnit 12.2.
incorrectGøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
incorrectIndsætte netfilter i amatørradiosenderen


12 En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
incorrectAt jordledningen til din 6-meter amatørstation ikke er effektiv nok
incorrectAt din antenne og FM-modtagerantennen er modsat polariseret 
okAt din 6-meter amatørstation udsender harmoniske af sendefrekvensen
Den 2. harmoniske af 50 MHz ligger på 100 MHz.
incorrectAt din mikrofon er defekt


13 Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
incorrectDen nationale amatørradioforening
incorrect IARU
okDen nationale telemyndighed
I Danmark er denne myndighed Erhvervsstyrelsen.
incorrectITU

14 Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
incorrect7
incorrect
incorrect5
ok3
Se VTS 8, afsnit 2.1.7.