Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-04-02

1. Hvor stor er kortslutningsstrømmen for 10 ens 1,5 volt batterier i serie?
incorrect10 gange så stor som for et enkelt batteri. 
okDen samme som fra et enkelt 1,5 volt batteri.
Forklaringen er i eksempel 3. Men først skal vi se på princippet for seriekobling af batterier.

Der vil altid være en indre modstand i et batteri. I eksempel ovenfor ses et batteri med spændingen U. Batteriets indre modstand hedder Ri. Batteriet er kortsluttet. Kortslutningsstrømmen kaldes I, og den har værdien U/Ri.


Eksempel 2 viser to ens batterier, som er koblet i serie (tegning A). Hvert enkelt  batteri har spændingen U og indre modstand Ri. De to seriekoblede batterier kan også tegnes som vist på tegning B. Kortslutningsstrømmen er U/Ri - altså den samme strøm som ved et enkelt batteri (eksempel 1). 


Eksempel 3 viser værdierne ved 10 ens seriekoblede batterier. Det ses, at kortslutningsstrømmen I for de 10 batterier er U/Ri. Det er altså den samme strøm som ved et enkelt batteri.
incorrectDen er lig med kortslutningsstrømmen for en enkelt celle divideret med antallet af celler.
incorrectDen er bestemt af det svageste batteri i serieforbindelsen. 2. Hvad er effektforholdet, når dæmpningen er 20 dB?
incorrect 2 gange
incorrect10 gange
ok100 gange
10 dB svarer til 10 gange. 20 dB svarer til 100 gange. 
incorrect1000 gange


vektor
3. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om? 
okEn kondensator
I en kondensator kommer strømmen før spændingen. I praksis ses det ved, at en elektrolytkondensator trækker en stor strøm, når den tilsluttes en spændingskilde. Først derefter opbygges en spænding over kondensatoren.
Vektordiagrammet læses sådan: Forestil dig, at de 2 pile er viserne på et ur. Vinkelen mellem pilene er hele tiden den samme. Pilene drejer mod solens retning (baglæns). Den pil, som først passeret klokken 12, er I. Dernæst passerer pilen V. Altså: strømmen kommer før spændingen.
incorrectEn zenerdiode
incorrectEn resonanskreds
incorrectEn selvinduktion


4. En transformator har 2000 vindinger på sin primærside og 50 vindinger på sekundærsiden. Idet strømmen i primærviklingen er 1,25 A hvor stor er så strømmen i sekundærviklingen?
ok50 A
Transformatoren reducerer spændingen mellem primær og sekundær. Til gengæld øges strømmen. Omsætningsforholdet i transformatoren er 2000/50 = 40 gange. Derfor øges strømmen i sekundærsiden med 40 gange; altså 1,25 A x 40 = 50 A.

incorrect0,6 A
incorrect31 mA
incorrect62,5 A5. En årsag til ustabilitet i en oscillator kan være, at den anvendte transistors varierende egenkapaciteter påvirker afstemningen af resonanskredsen. Hvordan kan dette forhold forbedres?
incorrectVed at begrænse strømmen i transistoren
incorrectVed at afskærme oscillatoren effektivt i en metalkasse
incorrectVed at mindske afkoblingen af transistorens forsyningsspænding
okVed at vælge en oscillatortype, hvor de faste kapaciteter omkring transistoren er meget store i forhold til transistorens egenkapaciteter.
Variationer i transistorens egenkapacitet har således kun ringe indflydelse på frekvensen .


6. Den uønskede udstråling fra en sender er dæmpet 46 dB i forhold til senderens udgangseffekt. Senderens udgangseffekt er 100 watt. Hvad er effekten for den uønskede udstråling?
incorrect0,001 watt
incorrect0,5 watt
ok0,0025 watt
De 46 dB opdeles således: 10 dB + 10 dB + 10 dB + 10 dB + 3 dB +3 dB.
Herefter tæller man hvor mange gange effekten reduceres:
10 dB er lig med 10 gange
20 dB er lig med 100 gange
30 dB er lig med 1.000 gange
40 dB er lig med 10.000 gange
43 dB er lig med 20.000 gange
46 dB er lig med 40.000 gange
Udgangseffekten var på 100 watt.
Uønsket udstråling: 100/40.000 = 0,0025 watt.
incorrect4,0 watt


7. Hvilken komponent anvendes for at tilpasse et koaxialkabel til en balanceret dipolantenne?
incorrectEt dobbelt Pi-led
okEn balun.
Se VTS 8 s. 86 (afsnit 9.5.8 Balun)
incorrectEt T-led
incorrectEn 1:10 strømtransformator


8. Hvad forstås ved “sporadisk E-refleksion”?
incorrectRefleksion fra et ekstra kraftigt skydække
okKortvarig refleksion fra et lille, kraftigt ioniseret område i E-laget
Se VTS 8, s. 92 (afsnit 10.4.1 Sporadisk E) 
incorrectRegn af elektriske partikler
incorrectFading fra E-laget


9. Hvordan afhænger tab i et koaxialkabel af kablets længde og den frekvens, der transmitteres i kablet?
incorrectTabet i kablet er uafhængig af både længden af kablet og af frekvensen
incorrectTabet i kablet afhænger kun af længden af kablet og er uafhængig af frekvensen
okTabet i kablet afhænger af både længden af kablet og af frekvensen
Se VTS 8 s.86 (afsnit 9.5.7 Tab)
incorrectTabet i kablet er uafhængig af længden af kablet og afhænger kun af  frekvensen


10. Hvad forstår vi ved begrebet indhyldningskurve for en senders HF-signal?
okDen amplitudekurve, som omslutter et moduleret HF-signal
Forskellige indhyldningskurver ses på denne kopi fra VTS 4 side 95.
incorrect Lineariteten af et amplitudemoduleret signal
incorrectStørrelsen af modulationsgraden for HF-signaler
incorrectFrekvensafstanden mellem sidebånd og bærebølge


11. Hvad forstås ved fænomenet “rumbølge” ved udbredelse på HF?
incorrectRumbølgen er de signaler som udsendes fra amatør-satellitter
ok Rumbølgen er det signal som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS 8 s.89 (afsnit 10.1.3 Udbredelse via rumbølger)
incorrectRumbølgen er det signal som befinder sig i radiorummet 
incorrectRumbølgen eksisteret ikke på HF, men kun på VHF


12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at lyden fra hans  radiomodtager i perioder falder ud. Det viser sig at være tilfældet. Hvad kaldes denne form for forstyrrelser af en modtager?
incorrectDirekte rundstråling
okBlokering
Se VTS 8, afsnit 12.4.1 Blokering
incorrectTilbagekobling
incorrectFrekvensafkobling


13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
ok2,1 kHz
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v" (bilag 4, afsnit 3.2: Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde). Link til bekendtgørelsen.
incorrect8 kHz
incorrect5,1 kHz
incorrect16 kHz

14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
incorrectJa, i begrænset omfang
incorrectJa, men kun hvis IARU godkender det
International Amateur Radio Union (IARU) er ikke en myndighed, men et rådgivende organ. En teleadministration har ikke pligt til at spørge IARU om godkendelse.
incorrectNej
okJa
Anbefaling T/R 61-01 omhandler gæstelicens ved korte ophold i andre CEPT-lande.