Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-04-18

1. Hvis vi tilpasser belastningsimpedansen til den indre modstand i en signalgenerator, således at vi har impedanstilpasning, hvad er så størst mulig effektoverførsel?

incorrect75% 
ok50%
Der er impedanstilpasning når den ydre modstand Rb har samme værdi som den indre modstand Ri. Da Rb og Ri er lige store, afsættes der samme effekt i dem: 50% i hver. 
incorrect25%
incorrect100%2. Hvad forstås ved grafisk fremstilling af f.eks. et ikke-sinusformet signal som funktion af tiden?
incorrectAt signalets effektivværdi vises i et koordinatsystem med vandret tidsakse
incorrectAt signalets overtoner tegnes for sig selv på en vandret frekvensakse
okAt signalets kurveform vises i et koordinatsystem med vandret tidsakse
På grafen nedenfor ses et eksempel på et signal, som ikke er sinusformet:

 
incorrectAt signalets spidsamplitude vises i et koordinatsystem med vandret frekvensakse3. Tegningen viser et ofte benyttet ensretterkredsløb. Hvor mange dioder vil lede på een gang i dette kredsløb, når ensretterkredsløbet belastes med en modstand?
incorrectTre dioder
incorrectFire dioder
incorrectEn diode
okTo dioder
Der vil altid være 2 dioder, som leder strømmen. Se nedenstående tegning hvor den grønne diode leder mens den røde diode spærrer.4. Hvad er betegnelsen for kredsløb, som anvendes i strømforsyninger for at opnå en stabil udgangsspænding, ved forskellig strømbelastning?
incorrectEt strømfilter
okEt stabiliseringskredsløb
Der spørges om navnet på komponenten (eller komponenterne) i firkanten med spørgsmålstegnet. Firkanten kan indeholde en modstand og en zenerdiode. Det kan også være en transistor med en modstand og en zenerdiode fra basis til stel. Endelig kan det også være en integreret kreds som 7812 (spændingsregulator).
Det rigtige svar på spørgsmålet er "stabiliseringskredsløb" da VTS 8 s.52 bruger dette udtryk (5.4.3 Stabiliseringskredsløb i lavspændingsforsyninger).
incorrectEn strømregulator
incorrectEt spændingsfilter5. Amplituden i et AM-moduleret signal varierer i takt med modulationssignalet. En sender er belastet med en impedans på 10 ohm. Det konstateres, at spids-spids amplituden i det modulerede signal er 100 V. Senderens PEP effekt er da:
ok125 W
Modulationen er vist på figuren nedenfor:

Senderens PEP effekt kan nu beregnes ved hjælp af Ohms lov. Men først skal vi finde den effektive spænding. Spænding på figuren er Upp, altså spids-til-spids. Spidsspændingen Up beregnes således: Up = Upp/2 = 100/2 = 50 V. For at finde spændingens effektivværdien bruger vi følgende formel:
formel 1
Nu kan ohms lov bruges til at finde effekten P:
formel
Se VTS 8, s. 95 (afsnit 11.1.6 Måling af effekt). Det er usædvanligt, at senderen belastes med 10 ohm. Den normale belastning ved måling af sendeeffekt er 50 ohm.
incorrect10 W
incorrect1000 W
incorrect500 W


6. En retningsantenne med en forstærkning på 10 dB i forhold til en isotropisk antenne tilføres en effekt på 1 watt. Hvor stor er antennens ækvivalente isotropisk udstrålede effekt (e.i.r.p) i antennens stråleretning?
incorrect1 watt
incorrect0,316 watt
incorrect3,16 watt
ok10 watt
Antennens forstærkning er 10 dB hvilket svarer til, at den tilførte effekt øges 10 gange. Da der tilføres 1 W bliver den udstrålede effekt 1 W x 10 = 10 W.7. En sender med 10 watt udgangseffekt anvender et 25 meter langt koaxialkabel med et tab på 24 dB pr. 100 meter ved sendefrekvensen. Hvor stor effekt kommer frem til antennen?
ok2,5 watt
Kablets tab er 24 dB pr. 100 m. Kablet er 25 m langt, altså ¼ af 100 m. Kabeltabet er derfor 24 dB/4 = 6 dB, hvilket svarer til 4 ganges tab. Der sendes 10 watt ind i kablet og denne effekt reduceres 4 gange, dvs 10/4 = 2,5 W.
incorrect1,2 watt
incorrect10 watt
incorrect5 watt


8. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
incorrectSærdeles gode på distancen 100 km
incorrectGode
okMeget dårlige på alle distancer
28 MHz er lukket om natten både for lokaltrafik og DX.
incorrectMeget dårlige indenlands, men gode til DX formål9. Tegningen viser et  måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?
incorrecta) En jævnspændings negative middelværdi
okb) En vekselspændings positive spidsværdi
Kondensatoren til venstre i diagrammet spærrer for DC – derfor kan svar a, c og d udelukkes.
Diagrammet læses fra venstre mod højre. Vekselspændingen passerer først kondensatoren, og fortsætter så til dioden. Dioden ensretter vekselstrømmens positive halvbølge og oplader den næste kondensator til spidsværdien. Det er spidsværdien, som derefter kan aflæses på drejespoleinstrumentet. Modstanden sørger for, at indgangsimpedansen er 50 ohm.
incorrectc) En jævnspændings negative spidsværdi
incorrectd) En jævnspændings positive spidsværdi


10. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan fortælle noget om formen af indhyldningskurven af et HF-signal?
incorrectEt reflektometer (SWR-meter)
okEt tilstrækkeligt hurtigt oscilloskop
Indhyldningskurven kan kun ses på et oscilloskop. 
Her ses en indhyldningskurve (fra VTS 4 side 95)
.
incorrectEt multimeter med HF-probe
incorrectEt HF-voltmeter


11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
okVed at indsætte en åben kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
En åben kvartbølgestub fungerer som en kortslutning i den modsatte ende. Derfor vil en sådan stub ved tv-modtagerens antennetilslutning kortslutte signalerne på 145 MHz og dermed er forstyrrelserne afhjulpet.
incorrectVed at indsætte en lukket kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
incorrectVed at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectVed at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning


12. Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
incorrectSyntesen låser til en anden station i båndet
incorrectSyntesen låser, så modtagefrekvensen ikke kan flyttes
incorrectModtageren er gået i baglås, da softwaren er "stået af"
okFølsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal.
VTS 8.udgave side 102 (afsnit 12.4.1 Blokering)


13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
incorrectJa, bare man ikke anvender informationerne til noget
okNej
Se §21 i BEK nr. 758.
incorrectJa, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
incorrectJa

14. Hvad er de danske båndgrænser i 80 meter amatørradiobåndet?
incorrect3400-3800 kHz
incorrect3400-3700 kHz
incorrect3500-3900 kHz
ok3500-3800 kHz
Båndgrænserne er fastsat i BEK nr.758 "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." bilag 4.