Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-06-11

1. I den viste ledning løber der en strøm I fra venstre mod højre. Hvilken retning har magnetfeltet hidrørende fra strømmen i pkt. A?
strømretning
VTS 8, afsnit 3.10.2 Magnetiske felter.
Her skal du bruge højrehåndsreglen: "Hold om ledningen med højre hånd, så tommelfingeren peger i strømmens retning. Så vil magnetfeltet følge fingrenes retning". Svaret fås ved at anvende denne regel på tegningen.
okFeltet peger ind i papiret (nedad)
incorrectFeltet peger ud fra papiret (opad) 
incorrectFeltet peger mod venstre
incorrectFeltet peger mod højre



2. To parallelle metalplader er forbundet til en 5 volt jævnspændingskilde og er anbragt med en afstand på 0,5 meter. Hvor stor er den elektriske feltstyrke mellem metalpladerne?
VTS 8, afsnit 3.10.1 Elektriske felter.
Elektrisk feltstyrke måles i volt pr. meter. Da spændingen er 5 volt og afstanden er 0,5 meter bliver feltstyrken = 5 V/0,5 m = 10 V/m. 
incorrectDet kan ikke udregnes, da feltet er statisk
incorrect2,5 volt pr. meter
ok10 volt pr. meter 
incorrect0,1 volt pr. meter


3. Hvis vi oplader en elektrolytkondensator og efterlader den uden belastning en tid, for derefter at måle dens spænding, finder vi, at spændingen er faldet. Hvorfor?
VTS 8, afsnit 4.3.7 Lækstrøm.
Elektrolytkondensatorer har den højeste lækstrøm.
incorrectElektrolytter har plus - minus - polaritet
okElektrolytter har altid lækstrøm
incorrectDet er en dårlig kvalitet
incorrectDet skyldes luftfugtighed


4. I hvilket af følgende SSB-sendekredsløb anvendes ofte et krystalfilter?
VTS 8, afsnit 7.4.3 Mixer (blander) og afsnit 7.4.4 Mellemfrekvensforstærker.
incorrectSom frekvensbestemmende element i oscillatoren.
Et krystalfilter er ikke frekvensbestemmende i en analog oscillator.
okI en sender efter filtermetoden
Filtermetoden er et princip for opbygning af SSB sendere, hvor sendefrekvensen udvælges med et krystalfilter. Se VTS 8 figur 8.2.1 eller  huskearket AM-SSB på siden b-certifikat.dk
OZ1BXM: Betegnelsen "filtermetoden" findes ikke i VTS 8. udgave. Her bruges i stedet ordet "blandingssender".  
incorrectSom blandingskredsløb
Krystalfilteret sidder ikke i blandingskredsløbet men i mellemfrekvensforstærkeren.
incorrectI en frekvensmultiplikator, blandingskredsløb
En frekvensmultiplikator sender anvendes kun til CW, FM og PM - ikke til SSB.



5. Hvilken faktor er af særlig betydning for at opnå høj selektivitet i en mellemfrekvensforstærker, der er opbygget med afstemte LC-kredse?
Se VTS 8 afsnit 5.3.1.5 Båndbredde.
okAt LC-kredsene har en høj Q-faktor
incorrectAt LC-kredsene har en lav Q-faktor
incorrectAt spolerne har stort kobbertab
incorrectAt der anvendes elektrolytkondensatorer til afstemning af LC-kredsene


6. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
incorrectFor at strømforbruget skal være mindst muligt
incorrectFor at et tilsluttet SWR-meter (reflektometerbro) kan vise korrekt
incorrectFor at mindske standbølgeforholdet på en tilsluttet transmissionslinie
okFor at senderens sidste trin kan arbejde i trinnets specificerede spændings- og strømområde
Se VTS 8, afsnit 8.5.6 Udgangsimpedans.


7. Til at beskrive effektudstrålingen fra en antenne benyttes ofte betegnelserne e.r.p. og e.i.r.p. Hvad er forskellen mellem e.r.p. og e.i.r.p.?
ERP betyder Effective Radiated Power. Referencen er en dipol.
EIRP betyder Effective Isotropic Radiated Power. Referencen er en isotropantenne, dvs. en teoretisk antenne, som består af et enkelt punkt og derfor udstråler lige godt i alle retninger.
okEffektudstrålingen målt i forhold til henholdsvis en dipolantenne og en isotropantenne
incorrectForskellen mellem e.r.p. og e.i.r.p-effekterne er præcis 3 dB
Forskellen mellem ERP og EIRP er 2,14 dB som anført i dette link.
incorrectEffektudstrålingen målt i forhold til udstrålingen i forskellige antennehøjder
incorrecte.r.p. og e.i.r.p. er ens, bortset fra, at "i" i e.i.r.p. betegner, at e.i.r.p. er internationalt standardiseret


8. Hvilken impedans har en centerfødet dipolantenne, der er kortere end en halv bølgelængde?
okKapacitiv impedans
Se VTS 8, eksempel 9.4.1.3 side 82.
incorrectRen resistiv impedans
incorrectInduktiv impedans
incorrectRen tabsfri impedans


9. Der kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur inversion. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
incorrectTemperatur inversion har ingen betydning for udbredelse på VHF
okVed udbredelse over lange afstande med kraftige signaler
Se VTS 8 , afsnit 10.4.3 Troposfæreudbredelse.
incorrectVed en syden og kogen af kraftige signaler i radioen
incorrectVed at forholdene er totalt radiodøde


10. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?
voltmeter
Diagram A nedenfor viser hvordan de 3 modstande er forbundet.
Diagram B viser hvordan man samler modstandene, så der kun er 2 på diagrammet.
2 modstande
Værdien af Rt beregnes som vist i VTS 8 afsnit 5.2.1 (bemærk eksempel 5.2.2).

Vi indsætter værdierne for R2 (1 Mohm) og R3 (100 kohm):

Vi har fundet den samlede ledningsevne af Rt.

For at finde Rt beregner vi den reciprokke værdi af ledningsevnen:

 Rt er altså 90,9 kohm som vist på diagram B.

Vi kender nu R1 og Rt, og vi kender indgangsspændingen Ui (10 V).
Spændingen over voltmeteret kan beregnes ved hjælp af formel 2. Denne formel bruges generelt i elektronikken hvis man har en spændingsdeler og skal finde udgangsspændingen. 

Vi indsætter nu værdierne for Ui (10 V), Rt (90,9 kohm) og R1 (1 Mohm):

 
incorrectCa. 5 V
incorrectCa. 2,54 V
incorrectCa. 10 V
okCa. 0,83 V


11. En radiolytter bruger en batteridrevet modtager til frekvensområdet ca. 526 kHz - 1626 kHz (mellembølgeområdet). Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender samtidigt. Den ene sender på 28,70 MHz, og den anden sender på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelsen?
De to radioamatørers sendefrekvenser bliver blandet i modtageren, således at der frembringes summen af de 2 frekvenser og differencen mellem de 2 frekvenser.
Summen: 28,70 MHz + 29,41 MHz = 58,11 MHz
Differencen: 29,41 MHz - 28,70 MHz = 0,71 MHz
Det er differencen på 0,71 MHz (lig med 710 kHz) som forstyrrer radiolytteren.
incorrect1420 kHz
ok710 kHz
incorrect1341 kHz
incorrect1485 kHz


12. I hvilke tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
incorrectCertifikater kan ikke tilbagekaldes
okHvis indehaveren indkaldes til en ny prøve og ikke består prøven
Dette er beskrevet i bekendtgørelsen om amatørradio (BEK758). Du kan læse teksten her.
incorrectHvis naboer klager over forstyrrelser i radio og TV
incorrectHvis indehaveren idømmes fængselsstraf


13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
incorrectJa, men kun mellem kl. 08.00 og 24.00
incorrectJa, men kun mellem kl. 24.00 og 08.00
okJa.
Se bekendtgørelsen om amatørradio (BEK758 bilag 4)
incorrectNej

14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
incorrectAnvendelse af danske A-, B-, og D-certifikater i EU-lande
okAnvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Kun radioamatører med A-certifikat må gøre dette, se note om CEPT licens.
incorrectAnvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectAnvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen