Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-06-26

1. Hvad forstås ved elektrisk effekt?
incorrectSpændingen divideret med strøm
U/I giver ikke effekten, men modstanden (Ohms lov). 
okElektrisk energi pr. sekund
Dette er den rigtige definition.
Eksempel: En maskine har en effekt på 1000 W. Den betyder, at den  bruger 1000 W i sekundet.  På 1 time bruger den energien 1000 Wh, hvilket er det samme som 1 kWh (bogstavet h står for hour).
incorrectDen afsatte varmemængde i en modstand over længere tid
Elektrisk effekt er ikke det samme som varme, men effekt kan frembringe  varme.
incorrectElektrisk energi
Energi og effekt er ikke det samme.
2. Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype?
Elektronrøret på tegningen har 4 elektroder. Se VTS 8, afsnit 4.8.1.  
incorrectEn pentode
Pentoden har 5 elektroder.
incorrectEn triode
Trioden har 3 elektroder.
okEn tetrode
Tetroden har 4 elektroder.
incorrectEt firbens rør3. Hvor stor er strømmen på 230 V siden i den viste transformator?
VTS 8 afsnit 4.5.2 handler om forholdet mellem vindingstal og strøm/spænding. I denne opgave får vi ikke oplyst vindingstal, så derfor kan vi ikke hente en færdig formel fra VTS. I stedet udregner vi effekten.
Effekten på sekundærsiden udregnes således:
Ps = U x I
Ps = 46 x 1 = 46 W
Vi går ud fra, at den samme effekt er til stede på primærsiden.
Effekten på primærsiden udregnes på samme måde som for sekundærsiden:
Pp = U x I
Vi ønsker at finde I:
I = Pp/U
I = 46/230 = 0,2 A
ok0,2 A
incorrect5 A
incorrect1 A 
incorrect1,2 A


4. Vil det være muligt at modtage et smalbånds FM-signal med en AM-retmodtager?
Princippet i en flankedetektor ses i nedenstående afsnit (VTS 8, afsnit 5.6.2.1):En AM supermodtager har god selektivitet og kan derfor bruges til flankedetektor. En AM retmodtageren har meget ringe selektivitet, og kan derfor ikke bruges til dette formål. Frekvenssvinget i smalbånds FM er ca. 5 kHz. Dette frekvenssving vil ikke give variation i amplituden i en retmodtager, og derfor hører man intet.Retmodtageren er beskrevet i  VTS 5, kapitel 9, afsnit 2.1:
okNej - det kan kun lade sig gøre med en supermodtager
incorrectJa - hvis modtageren stilles lidt skævt på frekvensen  
incorrectJa - hvis modtageren er krystalstyret 
incorrectNej - en AM-modtager kan kun modtage amplitudemodulation5. Hvilken egenskab ved et forstærkertrin afgør, om det kan anvendes som forstærker efter modulatoren i en SSB moduleret sender?
Både AM og SSB kræver lineære forstærkertrin, som ikke forvrænger det modulerede signal.
incorrectAt virkningsgraden er lav
incorrectAt forstærkeren effektivt undertrykker sidebåndene
incorrectAt forstærkeren har gode filteregenskaber
okAt forstærkeren er lineær


6. En parabolantenne har ved 1250 MHz en forstærkning på 20 dB. Sendeeffekten er 100 mW. Hvad er den udstrålede effekt i hovedretningen e.i.r.p.?
Se VTS 8, side 28, boxen "Decibel". 20 dB svarer til et effektforhold på 100 gange. Den udstrålede effekt er derfor 100 gange højere end sendeeffekten: 100 mW x 100 = 10 W.
incorrect100 W
incorrect0,1 W
incorrect1 W
ok10 W


7. Med hvilken af følgende antennetyper kan man opnå den største antenne-forstærkning?
Se VTS 8, afsnit 9.3.7. I dette afsnit nævnes ikke, hvor stor forstærkningen er i en parabolantenne. Den er typisk 20-30 dB, altså langt højere end de øvrige nævnte antennetyper.
incorrectEn foldet halvbølge dipol-antenne
okEn parabol-antenne
incorrectEn kvartbølge vertikal antenne
incorrectEn centerfødet halvbølge-dipol


8. Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
Se VTS 8, afsnit 10.3.1. Her er et citat fra dette afsnit: "Som en tommelfingerregel kan man regne med, at radiohorisonten ligger omkring 15% længere ude end den optiske horisont".
incorrectTættere på
incorrectDobbelt så langt ude
okLidt længere ude
incorrectHorisonterne er sammenfaldende9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?
Når et drejespoleinstrument parallelforbindes med en modstand, vil instrumentets udslag mindskes. Udslaget er halveret når den parallelforbundne modstand har samme værdi som instrumentets indre modstand. 
incorrectCa. 500 ohm
incorrectCa. 50 ohm
incorrectCa. 1000 ohm
okCa. 100 ohm


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
Se VTS 8, afsnit 11.2.3 og 11.2.4. Citat fra afsnittet om dykmeter: "Dykmeteret kan måle resonans på afstemte kredse, antenner og fødekabler mv. og med afbrudt spænding til oscillatoren anvendes som absorptionsmeter".
incorrectEn impedansmåler
incorrectEt HF-voltmeter
okEt absorptionsmeter
incorrectEt SWR-meter


11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser formindskes?
Den 3. harmoniske fra en 2-meter sender vil ligge på en frekvens i området 432-438 MHz. Forstyrrelserne på 433 MHz kan skyldes harmoniske fra 2-meter FM senderen. Harmoniske frekvenser fjernes nemmest med et lavpasfilter ved senderens antenneudgang. 
okVed at montere et lavpasfilter i antenneudgangen på FM-senderen
incorrectVed at ændre modulationen til PM
incorrectVed at benytte en GP-antenne
incorrectVed at øge standbølgeforholdet på FM-senderens antennekabel


12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
Intermodulation er beskrevet i VTS 8, afsnit 12.4.3.
incorrectAt et kraftigt signal opsamles ad to veje (f.eks. via lysnet og via antenne)
incorrectAt der forekommer indstråling i modtagerens ulineære LF-forstærker
incorrectAt det signal, der  modtages, har mange uønskede sidefrekvenser
okTo eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang, samtidig med at modtageren er ulineær


13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
Se bekendtgørelsen om amatørradio (BEK758 bilag 4). Du kan læse et uddrag her.
incorrect8 kHz
incorrect16 kHz
incorrect5,1 kHz
ok2,1 kHz

14. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
Bekendtgørelsen om amatørradio (BEK758) indeholder et forbud mod kryptering ved internationale forbindelser, se dette uddrag af bekendtgørelsen..
okJa, men ikke ved internationale forbindelser
incorrectJa, men kun ved forbindelser inden for EU
incorrectJa
incorrectNej