Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-08-06

1. Hvad er faseforskydningen mellem strøm og spænding over en ideel selvinduktion?
En ideel selvinduktion er tabsfri og indeholder ingen ohmsk modstand.
Dette udklip fra VTS 5 side 40 viser faseforskydningen i en tabsfri spole og en tabsfri kondensator:

vektor
Vektorerne (pilene) ved spolen viser, at spændingen kommer 90 grader før strømmen (rotationsretningen er venstre om). Man kan også sige, at strømmen i spolen kommer 90 grader efter spændingen.
incorrectStrømmen er 45 grader foran spændingen
incorrectStrømmen er 45 grader efter spændingen
incorrectStrømmen er 90 grader foran spændingen
okStrømmen er 90 grader efter spændingenspm38
2. Figuren viser en transistor i fælles emitter kobling. Hvilken af strømmene til transistoren er mindst?
For en transistor gælder følgende:
Emitterstrømmen = kollektorstrømmen + basistrømmen.
Emitterstrømmen løber ud af transistoren, mens basisstrømmen og kollektorstrømmen begge løber ind i transistoren.
Basisstrømmen er den mindste af de tre strømme. 
incorrectStrømmene er lige store
okBasisstrømmen
incorrectEmitterstrømmen
incorrectKollektorstrømmen


3. Hvordan beskriver man med god tilnærmelse virkemåden for en J-FET-transistor?
Se VTS 8
afsnit 4.7.3 "Felteffekttransistorer"
incorrectEn strømstyret transistor
okEn spændingsstyret transistor
incorrectEn trykstyret transistor 
incorrectEn induktivt styret transistor


4. Virkningsgraden for et udgangstrin afhænger af den klasse, som trinnet arbejder i. Hvilken klasse har størst udgangseffekt i forhold til tilført effekt?
Se VTS 8 afsnit 5.5.4 "Klasse A, AB, B og C drift"" samt huskeark.
incorrectKlasse B
incorrectKlasse A  
okKlasse C
incorrectKlasse AB5. Hvilken frekvens skal beat-frekvens-oscillator (BFO) signalet have ved modtagelse af telegrafi (CW, A1A)?
Se VTS 8 afsnit 7.3.2 "SSB-modtager for undertrykt bærebølge" samt afsnit 7.3.3 "CW modtager".
Eksempel på frekvenser i en SSB/CW modtager:
BFO frekvens
På udgangen af produktdetektoren findes 2 frekvenser, hvor den ene (911 kHz) fjernes i LF-blokken. Det andet signal (1 kHz) er tonefrekvensen på CW signalet.
incorrectDen ønskede tonefrekvens
okMellemfrekvensen plus eller minus tonefrekvensen
incorrectMellemfrekvensen
incorrectBlandingsoscillatorens frekvens


6. Hvilken af følgende metoder kan anvendes som AGC i en modtager for SSB-signaler?
Se VTS 8 afsnit 7.4.10 "Automatisk forstærkningskontrol (AGC)"
okMellemfrekvenssignalet ensrettes til en DC-spænding, som regulerer mellemfrekvensforstærkningen
incorrectHøj forstærkning i mellemfrekvenskredsen, som sikrer et begrænset udgangssignal til detektoren
incorrectMellemfrekvenssignalet ensrettes til en DC-spænding, som regulerer oscillatorfrekvensen
incorrectAnvendelse af kapacitetsdioder til afstemning af HF-forstærkeren


spm43
7. Tegningen viser en dipol med spærrekredse. Hvad er formålet med disse?
Se VTS 8 afsnit 9.3.6 "Dipol med spærrekredse"
okAt kunne anvende antennen på flere frekvensbånd
incorrectAt opnå mindre båndbredde
incorrectAt forhindre udstråling af harmoniske signaler
incorrectAt forøge antennens forstærkning


8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere UHF og VHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
Se VTS 8 afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse". Blandt radioamatører bruges
"tropo" som  betegnelse for denne effekt. 
incorrectMUF
incorrectFading
okTroposfærescatter
incorrectSkip distance


9. Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
VTS beskriver F2-laget i forbindelse med udbredelse på kortbølge (1.8 MHz - 30 MHz). F2-laget nævnes ikke ved udbredelse på 3 GHz eller højere.
incorrectJa, men kun om natten
incorrectJa
incorrectJa, men kun om dagen
okNej


10. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
Se VTS 8 afsnit 11.1.6 "Måling af effekt".
incorrectVed at måle DC-spændingen over en dummyload med et multimeter og herudfra udregne udgangseffektens spidsværdi
incorrectVed at måle senderens strømforbrug samt forsyningsspænding og kun ved at benytte disse to måleresultater udregne udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.)
okVed at måle HF spidsspændingen over en dummyload med en diodeprobe og herudfra beregne p.e.p. udgangseffekten
incorrectVed at måle DC middelstrømmen gennem en dummyload med et multimeter og herudfra udregne udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.)


11. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation.Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
En 6-meter station må sende i området 50 MHz - 52 MHz. Den 2. harmoniske ligger i området 100 MHz - 104 MHz, altså i FM-båndet, hvorved modtagelsen kan forstyrres. 
incorrectAt din antenne og FM-modtagerantennen er modsat polariseret
incorrectAt jordledningen til din 6-meter amatørstation ikke er effektiv nok
incorrectAt din mikrofon er defekt
okAt din 6-meter station udsender harmoniske af sendefrekvensen


12. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
Se VTS 8 afsnit 12.7.1 "Indstråling via antennetilslutning", især figur 12.7.3 "Kvartbølgestub".
incorrectVed at indsætte en lukket kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
okVed at indsætte en åben kvartbølgestub ved tv-modtagerens antennetilslutning
incorrectVed at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectVed at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning


13. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
Bekendtgørelsen om amatørradio (BEK758) indeholder et forbud mod kryptering ved internationale forbindelser, se dette uddrag af bekendtgørelsen.
incorrectJa
okJa, men ikke ved internationale forbindelser
incorrectJa, men kun ved forbindelser inden for EU
incorrectNej

14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
Se VTS 8 afsnit 2.1.7 "ITU bestemmelser".
incorrect7
ok3
incorrect2
incorrect5