Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-10-29


1. På en transmissionslinie er der en spændingsforskel på 2 gange mellem det signal, som sendes ind i kablet, og det signal, som måles på kablets udgang, der er korrekt belastet. Hvor stor er effektforskellen mellem indgang og udgang ca.?
incorrect3 dB
incorrect10 dB
ok6 dB
Vi bruger formlen for spænding (findes ikke i VTS 8. udgave, men i VTS 5 side 44):
decibel formel

Vud/Vind har værdien 2, da det er forholdet mellem udgangsspænding og indgangsspænding. Nu beregner vi forstærkningen Av, som måles i dB:
Av = 20 x log(2)
Av = 20 x 0,3 = 6 dB
incorrect12 dB2. Hvad forstår vi ved en ideel transformator?
incorrectEn transformator, som følger de opgivne specifikationer
okEn transformator, hvor primæreffekt og sekundæreffekt er lige store
Se VTS 8, afsnit 4.5.1 Ideelle transformatorer
incorrectEn transformator, hvor spændingsomsætningsforholdet er 1:1
incorrectEn transformator, hvor strømomsætningsforholdet er 1:1


3. Diagrammet viser et FET-transistorkredsløb. Hvad sker der med strømmen gennem modstanden R, hvis modstandsværdien for R halveres?
diagram
okDen forbliver næsten uændret
Skitsen viser en N-kanal FET med drain (D), gate (G) og source (S).
fet
Opgaven: Bemærk zenerdioden mellem source og stel. Den gennemløbes af strøm via en modstand og har derfor et konstant spændingsfald over sig. Dermed er spændingsforskellen mellem gate og source konstant.
Strømmen gennem drain er kun afhængig af gate-source spændingen, og da denne spænding er konstant pga. zenerdioden, vil drainstrømmen også være konstant.
Man kan sige, at FET'en virker som en konstantstrømsgenerator. Hvis R ændres, har det ingen indvirkning på drainstrømmen.
incorrectDen bliver væsentlig større
incorrectDen skifter retning
incorrectDen bliver væsentlig mindre


4. Tegningen viser skematisk et filter, hvad kaldes dette filter?
filter
incorrectEt Q-filter
okEt T-filter
Se VTS 8 afsnit 5.3.2.6 T-filter
incorrect
Et Pi-filter

incorrect Et X-filter5. En amatørradiomodtager er indrettet som SSB-modtager for undertrykt bærebølgetelefoni (J3E). Kan modtageren modtage et umoduleret telegrafisignal (CW, A1A)?
okJa - den kan modtage et CW signal
Hvis du har lyttet på en SSB-modtager, så har du nok erfaret, at den også kan modtage CW signaler.
En SSB-modtager kan detektere signaler i området 300 Hz - 3000 Hz. Et CW signal ligger på én frekvens, fx. 700 Hz. Dette smalle signal kan høres som en tone i SSB-modtageren. 
incorrectNej - modtagning af CW signalet kræver en særlig CW detektor
incorrectNej - CW signalet er for smalt til at komme igennem modtagerens SSB filter
incorrectJa - men kun hvis CW signalet er maskinfrembragt


6. Hvilken komponent anvendes for at tilpasse et koaxialkabel til en balanceret dipolantenne?
incorrectEn 1:10 strømtransformator
incorrectEt T-led
incorrectEt dobbelt Pi-led
okEn balun
Se VTS 8 afsnit 9.5.8 Balun


7. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølgerne?
incorrectJa, men kun for SHF
incorrectJa, men kun for UHF
incorrectNej
okJa
Se VTS 8 afsnit 10.2 Ionosfæren


8. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
incorrectFra måneder til kvartaler
okFra minutter til timer
Se VTS 8 afsnit 10.4.1 Sporadisk E
incorrectSporadisk E-refleksion opstår ikke på VHF
incorrectFra uger til måneder


9. Tegningen viser en simpel reflektometerbro (SWR-meter). Den har en ulempe, bl.a. når det gælder skalavisning. Hvilken?
swr meter bro
incorrectDen kan ikke måle på ground plane (GP) antenner
okDen er unøjagtig ved lave signalniveauer
Ensretterdioden karakteriseres ved spændingen Ud, som er den spænding, hvor dioden leder strømmen på samme måde som en modstand (lineært). For en siliciumdiode er Ud cirka 0,6V. Hvis spændingen er lavere end Ud, så er dioden ikke lineær, og derfor er den ikke nøjagtig i dette område.
incorrectDen belaster senderen for meget
incorrectDen skal monteres i en fast afstand fra senderen


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
incorrectTil at vise en strømforsynings modulationsgrad
incorrectTil at vise en senders squelch-indstilling
okTil at vise et elektrisk signals kurveform
Se VTS 8 afsnit 11.2.6 Oscilloskop
incorrectTil at vise et koaxialkabels bøjningsradius


11. Din nabo kan høre dig i sit musikanlæg, selv om det er slukket. Forstyrrelsen viser sig at opstå, når du sender SSB på 10 og 15 meter båndene. Forstyrrelserne er der også, når netledning og antenne fjernes fra musikanlægget. Hvad kan være løsningen på problemet?
incorrectEn god jordledning tilsluttes musikanlægget
incorrectFerritmateriale indskudt i musikanlæggets netledning
okFerritmateriale indskudt i musikanlæggets højttalerledninger
Forstyrrelserne skyldes HF-signaler på 21 MHz (15 meter båndet) eller 28 MHz (10 meter båndet). Det nytter derfor ikke noget at indskyde et HF-filter efter senderen, da filteret fjerner de harmoniske signaler og ikke grundfrekvensen.

Signaler på 10 meter båndet har bølgelængden 10 meter, og et typisk musikanlæg har højttalerledninger på 2 x 5 meter. Disse ledninger virker som en midtpunktsfødet helbølgedipol, og kan opfange særdeles kraftige signaler fra amatørsenderens antenne. Dette er den mest sandsynlige grund til forstyrrelserne. Ferritkerner på højttalerledningerne, som monteres tæt ved anlæggets højttalerstik, kan forhindre HF-signalet i at nå frem til musikanlægget. 
incorrectAt indskyde et HF-filter i senderens antenneledning


12. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
okIndskyde et lavpasfilter på fødeledningen mellem sender og antenne
Se VTS 8 afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen
incorrectForsyne senderen med HF-jord og et godt netfilter
incorrectIndsætte ferritperler i mikrofonledningen tæt på senderen
incorrectIndskyde et effektivt højpasfilter i antenneledningen


13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
incorrectKun frekvenser under 30 MHz
incorrectKun frekvenser over 30 MHz
okKun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignlaer m.v.
Bilag 4 i den gældende bekendtgørelse (BEK758) nævner de frekvenser, som et amatørradiocertifikat giver adgang til at sende på.
Radioamatøren må ikke sende på andre frekvenser. Dog må man gerne lytte på alle frekvenser (SWL - Short Wave Listener).
incorrectAlle frekvenser


14. I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
incorrect8 kHz
ok16 kHz
Uddrag af bekendtgørelsen
(BEK758) bilag 4, afsnit 3.2:
   3) I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke
overstige 16 kHz.
incorrect5,1 kHz
incorrect2,1 kHz