Almindelig teknisk prøve 2022-01-22


1. Under opladning af en akkumulator omsættes noget af den tilførte energi som varme. En akkumulator er påstemplet 0,5 Ah (amperetimer). For at oplade den helt skal vi lade med en konstant strøm på 50 mA i 15 timer, hvad er "tabet" udtrykt i Ah ca.?
2. Tegningen viser et periodisk signal. Hvordan kan signalets frekvens beregnes ud fra tiderne T1 og T2 på tegningen?


3. Hvilke fordele opnås ved at samle mange transistorer i et integreret kredsløb?
4. At en resonanskreds' flanke kan anvendes som FM-detektor skyldes, at?
5. Tegningen viser en vigtig egenskab for en forstærker. Hvilken egenskab beskriver afstanden fn - fø ?


6. Blokdiagrammet viser en sender, der er opbygget med en oscillator (VFO) med variabel frekvens efterfulgt af et drivertrin (DR) samt en udgangsforstærker (PA) og en antenne. VFO'ens frekvens er lig med senderens udgangsfrekvens. Hvilket af følgende udsagn er korrekt for denne sender?


7. Tegningen viser en dipolantenne med en 1:1 bredbåndsbalun. Hvad er balunens funktion?


8. Styrken af de radiosignaler, som reflekteres fra ionosfæren, afhænger af dennes evne til at reflektere radiosignalerne. Hvad er betegnelsen for den højeste brugbare frekvens for en given distance?
9. Hvad forstås ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
10. Hvad er et dykmeter?
11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til senderens arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
13. Må en radioamatør med et certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
14. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top