Forklaringer til alm. teknisk prøve 2017-07-27


1. Et udgangstrin til en sender forøger antennestrømmen fra 1 A til 3,16 A. Hvor stor en effektforstærkning er der tale om?
incorrect20 dB
ok10 dB
Vi bruger formlen for strøm i den grønne firkant (formlerne findes ikke i VTS 8. udgave. Jeg har kopieret dem fra VTS 5 side 44):

decibel formel
Iud/Iind har værdien 3,16 da det er forholdet mellem de to strømme.  Nu kan vi beregne forstærkningen Ai, som måles i dB:
Ai = 20 x log(3,16)
Ai = 20 x 0,5 = 10 dB
incorrect3 dB
incorrect6 dB2. Hvad forstås ved, at der er proportionalitet mellem strømmen gennem og spændingen over en modstand?
okAt forholdet mellem strøm og spænding altid er det samme
Ohms lov: U = R x I
Ohms lov siger, at ved konstant R er U ligefrem proportional med I og omvendt.

incorrectAt spændingen stiger med faldende strøm
incorrectAt modstanden er lavet af et ledende materiale
incorrectAt spændingen falder med stigende strøm


3. Hvilken figur viser frekvens-amplitude karakteristikken for et krystalfilter?
filter kurver
incorrectFigur 3
okFigur 2
Et krystalfilter er et båndpass-filter med stejle flanker og lille båndbredde. Se VTS 8 afsnit 5.3.2.7 "Krystalfilter".
incorrectFigur 4
incorrectFigur 1


4. En simpel AM-detektor kan bestå af en diode, som oplader en kondensator, afkoblet af en modstand. Hvad er modstandens formål i kredsløbet?
diode ensretter
incorrectAt begrænse spændingen
incorrectAt oplade kondensatoren
okAt aflade kondensatoren
Kondensatoren skal konstant aflades for at den ensrettede spænding kan følge HF amplitudens variation. Hvis R mangler, vil C oplades til spidsspændingen, og vi vil ikke høre ændringer i amplituden.
Se også VTS 8 afsnit 7.3.1 "AM-modtager".
incorrectAt begrænse strømmen5. Blokdiagrammet viser en sender uden frekvenskonvertering: En VFO, et buffer/driver-trin (BF/DR) og en udgangsforstærker (PA). Hvad er denne senders største ulempe?
blokdiagram
incorrectDen kan ikke afgive større effekt 
incorrectPrincippet er kun anvendeligt på UHF
incorrectDen har et stort indhold af uønskede sidefrekvenser
okDen er ikke særlig frekvensstabil
Blokdiagrammet viser en sender uden frekvenskonvertering. Signalet i PA-trinet har samme frekvens som signalet i VFO. Derfor er der stor risiko for uønsket tilbagevirkning (fra PA til VFO), og det bevirker, at senderens frekvens ikke er stabil.
Denne ulempe findes ikke i en sender med frekvenskonvertering, hvor VFO-frekvensen enten multipliceres eller blandes til en anden frekvens.
Se VTS 8 afsnit 8.2.1 "Sendere med eller uden frekvenskonvertering".

6. Blokdiagrammet viser en G3E moduleret VHF-sender med frekvensmultiplikation. Hvad skal der stå i boksen, der er mærket med "?"?
blokdiagram
incorrectAM (amplitudemodulator)
okPM (fasemodulator)
G3E er en forkortelse for fasemodulation (PM). Der skal være en blok i senderen, som frembringer PM.
Arbejdsark: Betegnelser for modulation
Læs om PM i VTS 8 afsnit 6.5 "Fasemodulation".  
incorrectDB (dobler)
incorrectTR (tripler)


7. Ved konstruktion af flerbåndsantenner indgår ofte spærrekredse i konstruktionen. Tegningen viser en enkelt spærrekreds. Hvad er formålet med en sådan spærrekreds?
spærrekreds
okAt gøre en del af antennekonstruktionen uvirksom på en given frekvens
Se VTS 8 afsnit 9.3.6 "Dipol med spærrekredse"
incorrectAt foretage en ekstra afstemning af sendefrekvensen
incorrectAt dæmpe harmonisk udstråling fra antennen
incorrectAt spærre for, at senderen overmoduleres


8. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
incorrectMeget dårlige indenlands, men gode til DX formål
incorrectGode
incorrectSærdeles gode på distancen af 100 km
okMeget dårlige på alle distancer
Om vinteren er 28 MHz båndet normalt lukket om natten.


9. Ved hvilke frekvenser kan aurora refleksion udnyttes til langdistanceforbindelser?
incorrectFrekvenser mellem 5 MHz og 10 MHz
okFrekvenser over 30 MHz
Se VTS 8 afsnit 10.3 "Udbredelse på VHF og UHF" og afsnit 10.4.2 "Aurora - nordlys".
incorrectFrekvenser mellem 1 MHz og 5 MHz
incorrectFrekvenser under 1 MHz


10. Et digitalt multimeter V har en indre modstand på 10 Mohm. Hvor stor en målefejl vil der være, når der måles på det skitserede kredsløb bestående af en spændingskilde på 9 volt og to modstande på 1 Mohm og 10 kohm?
voltmeter 10 megaohm
okMindre end 1 %
Målefejlen er lig med modstandsændringen når V indsættes.  
Modstand før V indsættes: Rold = 10 kohm
Modstand efter V indsættes: 10 kohm parallel med 10 Mohm
Rnew = (10k x 10M)/(10k + 10M) = 9990 ohm
Forskellen mellem Rold og Rnew
= 9990/10000 = 0,999 hvilket svarer til en ændring på 1 promille (altså 0,1 procent).   
incorrectCa. 30 %
incorrectCa. 5 %
incorrectCa. 10 %


11. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling  til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
incorrectI senderens tastekredsløb
okI senderens udgangstrin
Udgangstrinet forstærker signalet, og netop forstærkning er en betingelse for, at parasitsvingninger kan opstå.  Parasitsvingninger skyldes, at transistorerne har højere forstærkning ved lave frekvenser end ved arbejdsfrekvensen. Herved kan der let opstå uønskede svingninger på en lav frekvens.
incorrectI senderens krystalfilter
incorrectI senderens nøglekredsløb


12. Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
okNår to signaler blandes, og der dannes en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens
Se VTS 8 afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation".
incorrectNår modulationen på grund af forvrængning i modtageren skifter fra FM til AM
incorrectNår modulationen er så kraftig, at AGC-kredsløbet overstyres
incorrectNår modulationen er så kraftig, at squelch-kredsløbet lukker for lavfrekvensen


13. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
okDen nationale telemyndighed
Erhvervsstyrelsen er national telemyndighed i Danmark.
incorrectIARU
incorrectITU
incorrectDen nationale amatørradioforening


14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
incorrectJa, men kun hvis IARU godkender det
okJa
CEPT anbefaling T/R 61-01 handler om, at en radioamatør under kortvarige ophold i andre CEPT-lande kan bruge sin sender uden at skulle ansøge om speciel tilladelse. Et land uden for CEPT kan ansøge om at måtte tiltræde anbefalingen og opnå de hermed forbundne fordele.
incorrectJa, i begrænset omfang
incorrectNej