Forklaringer til alm. teknisk prøve 2017-09-27


1. Med et oscilloskop har vi målt den tid, der går imellem to på hinanden følgende nulgennemgange på et sinusformet signal, til 10 ms, se tegningen. 
Hvad er frekvensen?
diagram
incorrect100 Hz
incorrect20 Hz
ok50 Hz
I spørgsmålet får vi at vide, at en halv bølgelængde varer 10 ms. En hel bølgelængde varer altså 2 x 10 ms = 20 ms, og det er periodetiden T. Nu kan frekvensen beregnes:
f = 1/T = 1/20 ms = 50 Hz.
Se VTS 8. udgave, afsnit 3.11 "Sinusformede signaler".
incorrect200 Hz2. En FM-sender er moduleret med et 1 kHz signal. Frekvenssvinget er 2 kHz. Hvor stort bliver frekvenssvinget, hvis amplituden på modulationssignalet forøges til det dobbelte?
incorrect8 kHz 
incorrectDet ændrer sig ikke
incorrect6 kHz
ok4 kHz
Se VTS 8. udgave, afsnit 6.4.1 hvor der står følgende:
"Frekvenssvinget er proportionalt med det modulerede signals amplitude". Altså bevirker den dobbelte amplitude et dobbelt så stort frekvenssving.


3. Tegningen viser signaturen for en triode. Hvad kaldes de tre elektroder i trioden?
diagram symbol
incorrectSkærmgitter, katode, anode
incorrectSource, gate, drain
incorrectEmitter, basis, kollektor
okKatode, gitter, anode
Se VTS 8. udgave, afsnit 4.8.1 "Rør".


4. Diagrammet viser en FM-detektor. Hvad kaldes denne type?
symbol
incorrectDobbelt balanceret produktdetektor
incorrectFlanke frekvensdetektor
okFoster-Seeley diskriminator
Se VTS 8. udgave, afsnit 5.6.2.2 "Foster-Seeley diskriminator".
incorrectProduktdetektor5. Hvad afhænger selektiviteten i en supermodtager af ?
incorrectOscillatorens frekvensområde
incorrectBåndbredden i HF-trinnet
okMellemfrekvens-filterets båndbredde
Se VTS 8. udgave, afsnit 7.4.4 "Mellemfrekvensforstærker" hvor der står følgende: "Denne forstærkers opgave er at indføre den endelige selektivitet i modtageren. Den nødvendige selektivitet afhænger af, hvilken modulation, det modtagne signal benytter".
incorrect
Oscillatorens frekvensstabilitet

6. Hvorfor vælges ofte klasse AB kobling til en udgangsforstærker for en SSB-sender ?
okKlasse AB kobling har høj virkningsgrad
Klasse A har lav virkningsgrad (50 %) og lav forvrængning. Klasse B har god virkningsgrad (78 %) men også en smule forvrængning. Ofte vælges et kompromis, nemlig klasse AB.
Se VTS 8. udgave, afsnit 8.4.6 "Udgangsforstærker". Klasse AB er dog ikke nævnt direkte i afsnittet. Se også dette huskeark.
incorrectKlasse AB kobling har konstant strømforbrug
incorrectKlasse AB kobling genindsætter det korrekte sidebånd
incorrectKlasse AB kobling genskaber den oprindelige modulation


7. Hvad forstår man ved, at der er tilpasning mellem et kabels karakteristiske impedans Zo og en belastning, f.eks. en antenne?
okZo er lig med antennens impedans
Der er impedanstilpasning (SWR 1:1) når et 50 ohms kabel tilsluttes en antenne med impedansen 50 ohm.  Se VTS 8. udgave, afsnit 9.5.6 "Standbølgeforhold".
incorrectZo er negativ, og lig med antennens impedans
incorrectZo er meget større end antennens impedans
incorrectZo er meget mindre end antennens impedans


8. Hvilke dele består en parabolantenne af?
okParabolspejl og fødeantenne
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.3.7 "Parabolantenne"
incorrectRetningsbestemt GP og parabolisk dipol
incorrectDipolantenne og direktor
incorrectParabolspejl og rundstrålende dipol med spærrekredse


9. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølgerne?
incorrectNej
incorrectJa, men kun for SHF
okJa
Se VTS 8. udgave, afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion)" .
incorrectJa, men kun for UHF


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
incorrectEn impedansmåler   
okEt absorptionsmeter
Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2 4 "Dykmeter" hvor der står følgende: "Dykmeteret kan måle resonans på afstemte kredse, antenner og  fødekabler m.v. og med afbrudt spænding til oscillatoren anvendes som absorptionsmeter".
incorrectEt SWR-meter
incorrectEt HF-voltmeter


11. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
okJa - en transistor i musikanlægget virker som detektor for HF-signaler
Se VTS 8. udgave, afsnit 12.4.4 "Detektering i lavfrekvensudstyr".
incorrectJa - men kun hvis musikanlægget er forsynet med en CD-afspiller
incorrectNej - musikanlægget skal være tændt, for at det kan forstyrres af HF-signaler
incorrectNej - det må komme fra et andet sted


12.Hvad er årsagen til, at der kan opstå intermodulation i en TV-modtager?
incorrectAt der er dårligt SWR-forhold på antennen
okAt TV-modtageren ikke kan behandle to eller flere kraftige signaler samtidig, uden at de påvirker hinanden.
Se VTS 8. udgave, afsnit 12.4.3 "Intermodulation".
incorrectAt TV-modtagerens antenne ikke mere er i resonans
incorrectAt forbindelsen til TV-modtagerens kabelskærm er afbrudt


13. Må en radioamatør med et certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
incorrectJa, men kun hvis morseprøven er bestået
incorrectJa, men kun hvis de tyske myndigheder har meddelt tilladelse hertil
okJa
Et dansk B-certifikat gælder som "CEPT Novice Amateur License" og kan benyttes ved kortvarige ophold i et andet CEPT-land, fx Tyskland.
Se huskeark CEPT licens eller VTS 8. udgave, afsnit 2.1.8 "CEPT bestemmelser".
incorrectNej


14. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
incorrectJa, men kun mellem kl. 24.00 og 08.00
incorrectNej
incorrectJa, men kun mellem kl. 08.00 og 24.00
okJa
Se VTS 8. udgave, afsnit 2.1.7 "ITU bestemmleser" især den blå tabel.