Forklaringer til alm. teknisk prøve 2017-10-29


1. Hvad er effektivværdien af spændingen for et sinussignal, hvor spidsværdien er 10 volt?
okCa. 7 volt
Forholdet mellem spidsværdi og effektivværdi er 1,41 (kvadratrod 2). Effektivværdien er 1,41 gange lavere end spidsværdien, altså 10/1,41 = 7,07 volt.
Se VTS 8 .udg. afsnit
3.11 "Sinusformede signaler"
incorrectCa. 5 volt
incorrectCa. 20 volt
incorrectCa. 14 volt2. I en lille spole anvendt i et lavfrekvenskredsløb indskydes en ferritkerne, som næsten udfylder det indre af spolen. Hvad kan vi forvente af ændringer i spolens selvinduktion?
okDen bliver meget større
Citat fra VTS 8 .udg. afsnit 4.4.2 "Selvinduktion":
Desuden kan man forøge selvinduktionen meget betydeligt ved at indsætte magnetisk materiale i form af en jernkerne i spolen.
incorrectDen falder på grund af tab
incorrectDet kan vi ikke sige noget om
incorrectDen ændrer sig ikke


diagram transistor
3. Tegningen viser skematisk en bipolær NPN-transistor i fælles kollektorkobling (emitterfølger). Hvad kan der siges om udgangsimpedansen?
incorrectDen er meget stor
incorrectDen er stor
okDen er lav
Se VTS 8. udg. afsnit 4.7.4 "Transistorkoblinger" -  især tabel 4.7.7 hvor udgangsimpedansen for jordet kollektor betegnes som "lille".
incorrectDen er middel


4. Hvilket udtryk anvendes for godheden for en resonanskreds?
incorrectd-faktor
incorrectTabsfaktoren
incorrectX-faktoren
okQ-faktoren
Se VTS 8. udg. afsnit 5.3.1.5 "Båndbredde"krystaller og kondensatorer
5. Diagrammet viser en sammenbygning af krystaller og kondensatorer. Hvilket kredsløb er der tale om?
okKrystalfilter
Se VTS 8. udg. afsnit 5.3.2.7 "Krystalfilter"
incorrectKrydsmodulationsfilter
incorrectKrystalkalibrator
incorrect
Allpas filter

kredsløb
6. Diagrammet viser et kredsløb, hvor et MF-signal (1) ensrettes (2), ved (3) har vi det ønskede LF-signal. Hvad kaldes dette kredsløb?
incorrectEn produktdetektor
incorrectEn SSB-detektor
incorrectEn seriedetektor
okEn AM-detektor
Se VTS 8. udg. afsnit 7.3.1 "AM-modtager" hvor funktionen forklares: Detektordioden vil ensrette HF-signalet, så kun en DC-værdi og modulationssignalet sammen med en lille HF-rest er tilbage. HF-resten fjernes med det viste RC-led, og udgangskondensatoren spærrer for DC-værdien og lader kun det detekterede LF-signal passere.


7. Hvilken af følgende metoder kan anvendes som AGC i en modtager for SSB-signaler?
incorrectHøj forstærkning i mellemfrekvensdelen, som sikrer et begrænset udgangssignal til detektoren
incorrectAnvendelse af kapacitetsdioder til afstemning af HF-forstærkeren
okMellemfrekvenssignalet ensrettes til en DC-spænding, som regulerer mellemfrekvensforstærkningen
Se VTS 8. udg. afsnit 7.4.10 "Automatisk forstærkningskontrol (AGC)".
incorrectMellemfrekvenssignalet ensrettes til en DC-spænding, som regulerer oscillatorfrekvensen


8. Hvilket formål tjener det at anbringe en antennetuner imellem antenne og antennekabel?
incorrectAt tune antennens resonansfrekvens
okAt tilpasse antenneimpedansen til kabelimpedansen
Se VTS 8. udg. afsnit 9.5.11 "Antennetunere"
incorrectAt øge impedansen i antennekablet mest muligt
incorrectAt opnå et stort SWR-forhold


9. Hvad er karakteristisk for udbredelsesformen sporadisk E-refleksion?
okDen kan for VHF-signaler være særdeles retningsbestemt og afgrænset til små områder på jorden
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.1 "Sporadisk E"
incorrectDen forøger fra tid til anden polarisationen ved udbredelse over vand
incorrectDen giver sporadisk elektriske forstyrrelser i telegraftegnene ved frekvenser under ca. 4 MHz
incorrectDen giver sporadisk mulighed for korte forbindelser på 3,5 MHz om vinteren


meter
10. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?
incorrectCa. 5 V
incorrectCa. 10 V
incorrectCa. 2,54 V
okCa. 0,83 V
Den øverste modstand i spændingsdeleren er på 1 Mohm. Den kalder vi R1. Den nederste  modstand i spændingsdeleren kalder vi R2, og dens værdi er 1 Mohm parallelt med 100 kohm.
R2 = (100k * 1000k)/(100k + 1000k) = 90,9 kohm
Spændingsdeleren ser nu sådan ud:

spændingsdeler
Nu kan Uout beregnes:
Uout = Uin * R2/(R1 + R2)
Uout = Uin * 90,9k/(1000k + 90,9k) = 10 * 0,083 = 0,83 V


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
incorrectAt montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse
Denne løsning forhindrer ikke kraftige HF-signaler på bredbåndsforstærkerens indgang.
okAt indsætte et højpasfilter mellem antenne og bredbåndsforstærker
Som beskrevet i VTS 8. udg. afsnit 12.7.1 skal man forhindre det forstyrrende signal i at nå frem til TV-apparatet eller i dette tilfælde: bredbåndsforstærkeren. Et højpasfilter lader TV-signalerne fortsætte til bredbåndsforstærkeren, mens radioamatørens HF-signaler, som ligger på lavere frekvenser, fjernes.
incorrectAt indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
incorrectAt indsætte et højpasfilter mellem bredbåndsforstærkeren og TV'et
Dårlig løsning: Filteret beskytter ikke bredbåndsforstærkeren.


12.En radiolytter bruger en batteridrevet modtager til frekvensområdet ca. 526 kHz - 1626 kHz (mellembølgeområdet). Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender samtidigt. Den ene sender på 28,70 MHz, og den anden sender på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelser?
incorrect1420 kHz
incorrect1485 kHz
ok710 kHz
Forstyrrelsen skyldes blanding af de 2 frekvenser i modtagerens indgangstrin. Der opstår 2 nye frekvenser:
Summen = 28,70 MHz + 29,41 MHz = 58,11 MHz
Differencen = 29,41 MHz - 28,70 MHz = 0,71 MHz = 710 kHz
Det er altså differencen, som forstyrrer i mellembølgebåndet på 710 kHz. Se også VTS 8. udg. afsnit 12.4.3 "Intermodulation"
incorrect1341 kHz


13.  I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal, målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser, være dæmpet i forhold til spidssendeeffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
incorrect70 dB
incorrect50 dB
incorrect80 dB
ok60 dB
Denne værdi findes i Bekendtgørelsen (BEK531), bilag 4, afsnit 3.2: I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).


14. Hvordan anvendes danske kaldesignaler i lande, der har tilsluttet sig CEPT-anbefaling T/R 61-01 - fx i Tyskland, som har præfiks "DL"?
incorrectMan anvender blot sit eget kaldesignal
okMan skal anvende "DL/" foran sit eget kaldesignal
Se notat om CEPT licens.
incorrectMan skal anvende "DL" i stedet for sit eget præfiks
incorrectMan skal anvende "/DL" efter sit eget kaldesignal