Forklaringer til alm. teknisk prøve 2018-03-28


1. Hvad er forskellen på udgangseffekten fra en FM-moduleret sender, hvis modulationsindex ændres fra m=1 til m=2?
incorrect8 gange
okDer er ingen forskel
Ved FM er modulationsindexet forholdet mellem frekvenssving og modulationsfrekvens. Modulationsindexet siger ikke noget om udgangseffekten. Se VTS 8. udgave afsnit 6.4.2 "Sidebånd".
incorrect4 gange
incorrect2 gange2. Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent?
incorrectDet består kun af en grundfrekvens
okDet har samme spids- og effektiv-værdi
Se VTS 8. udgave afsnit 3.12 "Ikke-sinusformede signaler".
incorrectDet forstærkes bedst i en forstærker opbygget med vacuumrør
incorrectDet har meget lavt indhold af harmoniske signaler


3. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
incorrectAnode, fanggitter og glødetråd
incorrectFanggitter, styregitter og glødetråd
okAnode, styregitter og katode
Se VTS 8. udgave afsnit 4.8.1 "Rør".
incorrectAnode, skærmgitter og katode


4. Hvor stor er strømmen på 230 V siden i den viste transformator?
Trafo
ok0,2 A
Man behøver ikke en formel for at løse denne opgave! Strømmen i sekundærsiden (46 V) er 1 A. Strømmen i primærsiden (230 V) er mindre, svarende til forholdet mellem de to spændinger. Forholdet er 230 V/46 V = 5. Altså er strømmen  i primærsiden 5 gange mindre end i sekundærsiden, dvs. 1 A/5 = 0,2 A.
Se også VTS 8. udgave afsnit 4.5.2 "Forholdet mellem vindingstal, spændingsforhold og strømforhold".
incorrect5 A
incorrect1 A
incorrect1,2 A5. Tegningen viser et forstærkertrin i en sender, hvor svingningskredsen er afstemt til 3. harmoniske af grundfrekvensen. Hvad gør det muligt at få et stort indhold af 3. harmoniske på trinnets udgang?
tripler
incorrectForstærkertrinnets transistor er af NPN typen
Ingen betydning.
incorrectTransistorens kollektor tilføres den fulde forsyningsspænding
Ingen betydning.
incorrectForstærkertrinnet arbejder i klasse A
Nej, forstærkere i klasse A arbejder lineært, dvs. uden at danne overtoner.
okForstærkertrinnet arbejder i et ulineært område
En forstærker, som arbejder i det ulineære område, vil forvrænge signalet. Det vil sige, at der dannes overtoner af det oprindelige signal. En sådan forstærker arbejder i klasse C.
Se VTS 8. udgave, afsnit 8.4.5 "Frekvensmultiplikator"

6. Hvilket af de nævnte kredsløb er udelukkende beregnet til FM modtagelse?
okFoster-Seeley diskriminator
Bruges udelukkende til FM.
Se VTS 8. udgave, afsnit 5.6.2.2 "Foster-Seeley diskriminator"

incorrectBeat-frekvens-oscillator (BFO)
Beregnet til modtagelse af SSB, CW, RTTY m.v.
incorrectAutomatisk forstærkningskontrol (AGC)
Kan bruges til al slags modulation.
incorrectDiodedetektor
Beregnet til AM modtagelse.


7. Hvad er en antennes effektivt udstrålede effekt (ERP)?
incorrectEffektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en kvartbølge vertikal antenne
incorrectEffektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en isotropisk antenne
incorrectEffektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en utopisk antenne
okEffektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en halvbølge-dipol
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.4.7 "Udstrålet effekt (ERP og EIRP)"


8. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til de usædvanlige udbredelsesforhold?
incorrectSolen varmer luften op i lav højde over jorden
okDer er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse"
incorrectTemperaturen i atmosfæren stiger, fordi solpletantallet stiger
incorrectElektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger


9. Hvilken strøm måles, når selve amperemeteret A har en indre modstand på 0,1 ohm?

kredsloeb med  modstand
incorrectCa. 2,5 A
incorrectCa. 2 A
incorrectCa. 10 A
okCa. 1,66 A
Ohms lov: U = R x I. Vi ved, at U = 1 V og R = 0,5 ohm + 0,1 ohm = 0,6 ohm. Nu kan strømmen beregnes: I = U/R = 1/0,6 = 1,66 A


10. Hvilket måleinstrument viser diagrammet?

analogt ohmmeter
okEt  ohm-meter
Et ohmmeter indeholder altid en strømkilde. Jo større strøm, der løber i kredsløbet, jo mindre er den ukendte modstand. Den ukendte modstand tilsluttes til venstre på diagrammet. Se VTS 8. udgave afsnit 11.1.5 "Måling af modstand"
incorrectEt voltmeter
incorrectEt SWR instrument
incorrectEt amperemeter


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
okAt indskyde et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
Højpasfilteret vil stoppe HF-signalet mens TV-signalet slipper igennem. Herved beskyttes bredbåndsforstærkeren imod de kraftige signaler fra radioamatørens sender.
incorrectAt indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
Nej, problemet skyldes ikke stelstrømme el. lign.
incorrectAt montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse
En skærmet kasse ville beskytte bredbåndsforstærkeren imod indstråling, men det forstyrrende signal kommer ind sammen med det ønskede signal, og det problem løses ikke med afskærmning. 
incorrectAt indsætte et højpasfilter mellem bredbåndsforstærker og TV
Højpasfilteret bør indsættes før bredbåndsforstærkeren for at beskytte den mod kraftige HF-signaler.


12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
incorrectI senderens nøglekredsløb
Nøglekredsløbet aktiverer senderen ved CW. Kredsløbet er stabilt og skaber ikke parasitsvingninger.
incorrectI senderens tastekredsløb
Tastekredsløbet kaldes også for PTT (Push To Talk). Det bruges ved  FM, AM og SSB for at aktiverer senderen. PTT kredsløbet er stabilt og skaber ikke parasitsvingninger.
okI senderens udgangstrin
Både driver og udgangstransistor har forstærkning. De er ofte bredbåndede, hvilket bevirker, at de kan gå i sving på lave frekvenser.
incorrectI senderens krystalfilter
Filteret består af et antal krystaller på omtrent samme frekvens. Filteret er passivt og kan derfor ikke fremkalde parasitsvingninger.


13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
incorrectJa, bare man  ikke anvender informationerne til noget
incorrectJa, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
okNej
Paragraf 20 i Bekendtgørelsen (BEK1330) lyder således:
§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser. 

incorrectJa


14. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
incorrectIARU
okDen nationale telemyndighed
I artikel 25 står der følgende (afsnit 25.7):
"The maximum power of amateur stations shall be fixed by the administrations concerned".
Med "administrations" menes den nationale telemyndighed. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen.
incorrectDen nationale amatørradioforening
EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører) bestemmer ikke den maksimale sendeeffekt, men EDR kan rådgive Erhvervsstyrelsen om dette og andre spørgsmål.
incorrectITU