Forklaringer til alm. teknisk prøve 2018-05-15


1. En AM-sender moduleres med et sinusformet signal. Hvad sker der med senderens PEP (Peak Envelope Power), når der AM-moduleres?
okPEP bliver større
Ved AM ændres signalets amplitude i takt med modulationen. Når et AM-signal ikke tilføres modulation, er bærebølgen konstant. Men når modulation tilføres, stiger og falder amplituden. Dermed stiger PEP. 
Se VTS 8.udg. afsnit 6.2 "Amplitudemodulation"
incorrectPEP kan ikke måles, når der AM-moduleres
incorrectPEP bliver mindre
incorrectPEP forbliver konstantfase i kredslob med kondensator
2. Diagrammet viser en AC-generator, som sender en strøm igennem en modstand i serie med en kapacitet. Hvordan er faseforholdet imellem spænding og strøm?
okV kommer efter I
En kondensator, som tilsluttes en generator, trækker først strøm. Dernæst opbygges spændingen over den. Med andre ord kommer spænding efter strøm.
Se VTS 8.udg. afsnit 4.3.4 "Fasen mellem spænding og strøm for en kondensator"

incorrectV er 90 grader før I
incorrectV kommer før I
incorrectV er 180 grader efter I


zenerdiode
3. Tegningen viser en spændingsstabilisering med zenerdiode. Hvor stor skal modstanden R være, når belastningen trækker 5 mA og zenerdioden trækker 5 mA?
incorrect300 ohm
incorrect1200 ohm
ok600 ohm
Der trækkes ialt 10 mA gennem modstanden. Spændingen over R er 6 V. Med ohms lov kan modstanden beregnes. R = U/I = 6/0,010 = 600 ohm
incorrect900 ohm


4. En UHF-senders udgangstrin tilføres en DC-effekt på 20 W. Trinnet arbejder i klasse C med en virkningsgrad på 70 procent. Signalet sendes til antennen via et kabel med et tab på 3 dB. Hvilken effekt tilføres til antennen?
incorrect14 W
incorrect3,5 W
incorrect20 W
ok7 W
Der tilføres 20 W til udgangstrinet. Heraf bliver 70% til HF-effekt, mens 30% bliver til varme i trinnet. 70% af 20 W er 14 W. Yderligere tabes der 3 dB i antennekablet
(dette kabeltab er realistisk på UHF). 3 dB svarer til en halvering af effekten. Der er således kun 50% af effekten tilbage, dvs. 7 W.5. En FM-sender moduleres med en 1000 Hz tone og modulationsindekset måles til 5. Hvor stort er frekvenssvinget da?
incorrect200 Hz
incorrect1000 Hz
incorrect5 Hz
ok5 kHz
Modulationsindekset m beregnes således: m =
Δf/fmod hvor Δf er frekvenssvinget og fmod er modulationsfrekvensen. Da vi ønsker at beregne frekvenssvinget isoleres Δf i formlen:
Δf = m x fmod = 5 x 1000 = 5000 Hz
Se VTS 8.udg. afsnit 6.4 "Frekvensmodulation", især afsnit 6.4.2

6. Hvordan fødes en endepunktsfødet halvbølgeantenne?
incorrectI det ene endepunkt og et punkt, der ligger en trediedel af antennelængden fra den anden ende
incorrectI det ene endepunkt og midtpå antennen
okI den ene ende og med en modvægt som den anden tilslutning
Læs om denne specielle antennetype i VTS 8.udg afsnit 9.3.4 "Endepunktsfødet halvbølgeantenne" 
incorrectI begge antennens endepunkter


7. Hvad forstås ved fænomenet "rumbølge" ved udbredelse på HF?
incorrectRumbølgen er det signal som befinder sig i radiorummet
incorrectRumbølger eksisterer ikke på HF, men kun på VHF
okRumbølgen er det signal som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS 8. udg. afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion)"
incorrectRumbølgen er de signaler som udsendes fra amatørsatellitter


8. Hvilket frekvensområde er bedst egnet til lange forbindelser om dagen?
incorrectFrekvensområdet 30 MHz - 300 MHz
incorrectFrekvensområdet 300 MHz - 3000 MHz
okFrekvensområdet 10 MHz - 30 MHz
Se VTS 8. udg. afsnit 10.2 "Ionosfæren" hvor der står: "I år med solpletmaksimum øges ioniseringen af F2 laget, og der bliver muligheder for lange forbindelser på de højeste kortbølgebånd om dagen og undertiden også om natten" Kommentar fra OZ1BXM: Solplettallet i 2018 er lavt, og derfor kan man ikke påregne DX på 15 m og 10 m, bortset fra korte åbninger.
incorrectFrekvensområdet under 100 kHz


meter og shunt
9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?
incorrectCa. 500 ohm
incorrectCa. 1000 ohm
okCa. 100 ohm
Spændingen falder til det halve når en modstand forbindes parallelt med en anden modstand med samme værdi. Da instrumentets visning falder til det halve, når 100 ohm parallelforbindes, må instrumentet have den samme indre modstand, altså 100 ohm.
incorrectCa. 50 ohm


10. Hvilken målemetode bør anvendes til måling af en meget lille modstandsværdi ( fx 0,01 ohm ), når man benytter et multimeter med drejespoleinstrument til målingen og ønsker mindst mulig målefejl?
incorrectEn kendt modstand sættes i serie med modstanden og multimeterets ohmmeter-funktion benyttes
Denne metode vil måle den kendte modstand, mens den meget lille modstand stadig vil være ukendt.
okEn stor strøm sendes gennem modstanden og spændingen måles over modstanden
Dette er den eneste realistiske metode. Hvis 10 A sendes gennem den lille modstand på 0,01 ohm bliver spændingsfaldet 0,1 V hvilket kan måles med et universalinstrument.
incorrectOhmmeter-funktionen i multimeteret benyttes
Et almindeligt multimeter kan ikke måle modstande under 1 ohm.
incorrectEn kondensator forbindes i serie med modstanden, hvorefter den samlede modstand måles med multimeteret
En kondensator vil afbryde kredsløbet for DC, og dermed kan modstandsmåling med et multimeter ikke finde sted.


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
incorrectIndsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
Dette forhindrer indstråling i senderen, men ikke i det forstyrrede apparatet.
okFlytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede  apparat
Forstyrrelserne forsvinder (forhåbentligt) når antennen flyttes længere væk, da det elektromagnetiske felt reduceres. 
incorrectGøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
Dette forhindrer indstråling i senderen fra amatørens egen antenne, men antennens udstråling vil stadigvæk kunne forstyrre naboens apparat. 
incorrectIndsætte netfilter i amatørradiosenderen
Et netfilter på senderen sørger for, at der ikke kommer HF ud på lysnettet. Det er en udmærket foranstaltning, men udstrålingen fra amatørens antenne vil stadigvæk kunne forstyrre naboens apparat.


12. Hvad kan det skyldes, at et TV-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidigt? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelser.
incorrectDer anvendes for lange antennekabler
okIntermodulation i TV-apparatet
Se VTS 8. udg. afsnit 7.5.5 "Intermodulation og krydsmodulation"
incorrectIndstråling i antenne og lysnet i modfase
incorrectSignalerne påvirker hinanden i  luften på vej til TV-apparatet


13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
okKun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.
Bilag 4 i Bekendtgørelsen nævner de frekvenser, som et amatørradiocertifikat giver adgang til at sende på. Radioamatøren må ikke sende på andre frekvenser. Dog må man gerne lytte på alle frekvenser.
incorrectKun frekvenser over 30 MHz
incorrectKun frekvenser under 30 MHz
incorrectAlle frekvenser


14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
okAnvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
Recommendation T/R 61-01 fastlægger, at radioamatører med A-certifikat kan få "CEPT Radio Amateur Licence". Se også huskearket CEPT licens.  
incorrectAnvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen  
incorrectAnvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
incorrectAnvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande