Forklaringer til alm. teknisk prøve 2018-09-30


1. Figuren viser et dæmpeled, som er afsluttet med sin karakteristiske impedans (modstanden R). Hvis leddet dæmper 10 dB og det tilføres 20 W, hvor meget effekt afsættes der da i R?
att
incorrect10 W
incorrect7 W
incorrect400 W
ok2 W
Når vi taler om watt, er 10 dB lig med 10 gange. Effekten, som afsættes i R, er 10 gange mindre end den effekt, som tilføres.  20W/10 = 2 W2. Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype?
tetrode
okEn tetrode
Se VTS 8. udg. afsnit 4.8.1 "Rør"
incorrectEt firbens rør
incorrectEn pentode
incorrectEn triode


opgave 39
3. Hvis transistoren i ovenstående figur skal forspændes korrekt som lineær (klasse A) forstærker, hvilken komponent skal da anvendes mellem punkt A og B?
incorrectEn  kondensator
okEn  modstand
Se VTS 8, afsnit 4.7.4 "Transistorkoblinger"; især figur 4.7.8
incorrectEn spole
incorrectEn zenerdiode


ensretter
4. Figuren viser et ensretterkredsløb. Idet effektivværdien af vekselspændingen mellem punkt A og B er 400 V, hvor stor er da den omtrentlige ubelastede spænding mellem punkt C og D?
incorrectCa. 360 V
okCa. 565 V
De 4 dioder ensretter indgangsspændingen og oplader kondensatoren til spidsspændingen. Indgangsspændingens effektivværdi er 400 V, og dermed  er spidsspændingen over kondensatoren lig med 400 x kvadratrod(2) = 565,68 V.
Se VTS 8, afsnit 5.4.1.3 "Broensretter" og afsnit 5.4.2 "Udglatningskredsløb".
incorrectCa. 444 V
incorrectCa. 282 V5. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?
zener
incorrect20 V
incorrect0 V
ok12 V
Spolens impedans er 0 ohm ved DC. Derfor er spændingen over zenerdioden den samme som spændingen i punkt A, altså 12 V.
incorrect8 V

6. Den uønskede udstråling fra en sender er dæmpet 20 dB i forhold til senderens udgangseffekt. Senderens udgangseffekt er 100 watt. Hvad er effekten for den uønskede udstråling?
incorrect0,5 watt
ok1 watt
Når vi taler om watt, er 20 dB lig med 100 gange. Effekten i den uønskede udstråling er altså 100 gange mindre end senderens udgangseffekt.
100W/100 = 1 watt 
incorrect4,0 watt
incorrect10 watt


7. Hvad forstår vi ved begrebet modulationsindeks for en FM-moduleret sender?
incorrectModulationsfrekvensen divideret med frekvenssvinget
incorrectAntallet af harmoniske frekvenser
okFrekvenssvinget divideret med modulationsfrekvensen
Se VTS 8, afsnit 6.4.2 "Sidebånd" og eksempel 6.4.1
incorrectAntallet af sidebånd ved højeste modulationsfrekvens

8. Hvorfor anvendes der til tider en antennetuner mellem sender og antenne?
incorrectFor at tilpasse antennens udstrålingsdiagram til frekvensen
incorrectFor at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til senderen
incorrectFor at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til antennen
okFor at tilpasse antennesystemet, så senderen belastes korrekt.
tx atu ant
Tegningen viser antennetunerens placering mellem sender og antennesystem. Ofte er antennetuneren indbygget i senderen. Formålet  med antennetuneren er at tilpasse antennesystemet til senderen, således at senderen har et godt SWR-forhold.


9. Hvad forstås ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
incorrectSignaler, som reflekteres fra væggene i store bygningsrum
incorrectSignaler umiddelbart rundt om antennen
okSignaler, som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS 8, afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion)"
incorrectSignaler udsendt fra satellitstationer i rummet


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
okEt absorptionsmeter
Se VTS 8, afsnit 11.2.4 "Dykmeter"
incorrectEt SWR-meter
incorrectEt HF-voltmeter
incorrectEn impedansmåler


11. Hvilke foranstaltninger vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?
incorrectAt indsætte en antennebalun
incorrectAt forsyne modtageren med en effektiv jordledning
incorrectAt indsætte ferrit-emner i højttalerledning(er) og netledning
okAt indsætte en suge- eller spærrekreds afstemt til det forstyrrende signals frekvens foran modtagerens indgangstrin
Intermodulation opstår, når flere signaler er til stede på samme tid, og indgangstrinet ikke kan behandle dem lineært. Løsningen er at fjerne (eller minimere) det forstyrrende signal. Det kan gøres med en sugekreds (kobles parallelt med antenneindgangen) eller en spærrekreds (kobles i serie med antenneindgangen). Se VTS 8, afsnit 12.7.1 "Indstråling via antennetilslutning"


12. Hvad forstår ved begrebet "blokering" i en modtager?
incorrectSyntesen låser, så modtagefrekvensen ikke kan flyttes
incorrectModtageren er gået i baglås, da softwaren er "stået af"
incorrectSyntesen låser til en anden station i båndet.
okFølsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal
Se VTS 8, afsnit 12.4.1 "Blokering"


13. I  frekvensbånd mellem 50 MHz og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
ok16 kHz
Uddrag af Bekendtgørelsen (BEK 587 fra 29/5 2018) bilag 4, afsnit 3:
spektralbredde
incorrect5,1 kHz
incorrect2,1 kHz
incorrect8 kHz


14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
okAnvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltråde anbefalingen
CEPT anbefaling T/R 61-01 handler om, at en radioamatør med A-certifikat under kortvarige ophold i andre CEPT-lande kan bruge sin sender uden at skulle ansøge om speciel tilladelse. Se http://operatorlicens.dk/CEPT.html
incorrectAnvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltråde anbefalingen
incorrectAnvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltråde anbefalingen
incorrectAnvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande