Forklaringer til
almindelig teknisk prøve 2019-04-04


1. Vil forholdet imellem strøm og spænding altid være det samme for en almindelig modstand?
incorrectDet afhænger af spændingen
okJa
For en modstand gælder, at forholdet mellem spænding (U) og strøm (I) er konstant. Eksempel: Hvis spændingen over en modstand stiger til det dobbelte, vil strømmen gennem modstanden også stige til det dobbelte. Forholdet mellem U og I ændrer sig ikke. I
Ohms lov udtrykkes det således: R = U/I
incorrectNej
incorrectDet afhænger af strømmen2. Hvad er fritrumsbølgelængden for en radiobølge med frekvensen 100 MHz?
incorrectCa. 6 meter
okCa. 3 meter
Bølgelængden beregnes med denne formel: λ = c/f  hvor c er lysets hastighed (300.000 km/s) og f er frekvensen. Man kan også skrive formlen således: λ = 300/f  hvor f er frekvensen i MHz og λ er bølgelængden i meter.
Vi beregner bølgelængden ved 100 MHz
: λ = 300/100 = 3 meter
Se VTS 8. udg. afsnit 9.2 "Frekvens og bølgelængde" samt notat om antenner og kabler.
incorrectCa. 1 meter
incorrectCa. 10 meter


3. Hvilken af nævnte kondensatortyper har typisk den største lækstrøm?
okElektrolytkondensator
Se VTS 8, afsnit 4.3.7 "Lækstrøm"
incorrectLuftkondensator
incorrectKeramisk kondensator
incorrectGlimmerkondensator


4. Hvilken oscillatortype er den mest frekvensstabile?
incorrectLC oscillator, hvor spolen har høj godhed
incorrectSerieafstemt RC oscillator
okKrystaloscillator
Se VTS 8, afsnit.5.7.3 "Krystaloscillatorer"
incorrectLC oscillator, hvor spolen har lav godhedblokdiagram
5. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator, efterfulgt af et enkelt krystalfilter. Hvordan kan modulatoren anvendes både til LSB (nedre sidebånd) og USB (øvre sidebånd)?
incorrectDet kan ikke gøres med et enkelt filter
okVed at ændre XO frekvensen
Hvis XO (krystal oscillator) ligger et passende sted under filterets gennemgangskurve, bliver USB sendt videre til BL (blander), mens LSB filtreres bort. 
Det er vist på tegningen nedenfor.tegning 1
Hvis XO ligger på en passende frekvens over filterets gennemgangskurve, bliver LSB sendt videre, mens USB fjernes i filteret. Det er vist på næste tegning.
tegning
Ved at anvende 2 forskellige krystaller i XO kan man let skifte mellem USB og LSB.
incorrectVed at  vende modulatoren
incorrectVed at ændre VFO frekvensen

6. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
okFor at senderens sidste trin kan arbejde i trinnets specificerede spændings- og strømområde
Se VTS 8, afsnit 8.5.6 "Udgangsimpedans"
incorrectFor at strømforbruget skal være mindst muligt
incorrectFor at et tilsluttet SWR-meter (reflektometerbro) kan vise korrekt
incorrectFor at mindske standbølgeforholdet på en tilsluttet transmissionslinje


antenner
7. Hvilken af figurerne viser det vertikale udstrålingsdiagram for en GP-antenne?
incorrectFigur 2
okFigur 1
Se VTS 8, afsnit 9.3.2 "Ground-plane"
incorrectFigur 3
incorrectFigur 4

8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgers udbredelse?
incorrectDet forstærker udbredelsen af UHF signaler
incorrectDet giver anledning til kraftig fading for VHF signaler
incorrectDet afbøjer signaler med frekvenser over 30 MHz
okDet har ingen afbøjningsmæssige egenskaber
Se VTS 8, afsnit 10.2 "Ionosfæren"


9. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølger?
incorrectJa, men kun for SHF
incorrectJa, men kun for UHF
okJa
Se VTS 8, afsnit 10.2 "Ionosfæren"
incorrectNej


10. Hvad er et dykmeter?
okEn signalgenerator, der bl.a. kan måle resonanskredses resonansfrekvens
Se VTS 8, afsnit 11.2.4 "Dykmeter"
incorrectEt instrument, der kan vise en ukendt modstands værdi
incorrectEn retningskobler til standbølgemåling
incorrectEt instrument, der direkte kan vise impedansen af afstemte kredse og antenner


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
incorrectAt  montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse
incorrectAt indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
okAt indsætte et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
 Se VTS 8, afsnit 12.7.1 "Indstråling via antennetilslutning"
incorrectAt indsætte et højpasfilter mellem bredbåndsforstærkeren og TV'et


12. Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
incorrectNår modulationen på grund af forvrængning i modtageren skifter fra FM til AM
incorrectNår modulationen er så kraftig, at AGC-kredsløbet overstyres
incorrectNår modulationen er så kraftig, at squelch-kredsløbet lukker for lavfrekvensen
okNår to kraftige signaler blandes, og der dannes en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens
Se VTS 8, afsnit 12.4.3 "Intermodulation"


13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
incorrectJa, bare man ikke anvender informationerne til noget
incorrectJa, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
okNej
incorrectJa


14. I  frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
incorrect16 kHz
ok2,1 kHz
Her følger uddrag af Bekendtgørelsen BEK 587 bilag 4, afsnit 3:
spektralbredde
incorrect8 kHz
incorrect5,1 kHz