Forklaringer til
almindelig teknisk prøve 2019-04-09


1. Hvad bestemmer den magnetiske feltstyrke omkring en frithængende elektrisk ledning?
incorrectLedningens tværsnitsareal
okStrømmen, der løber i ledningen
Se VTS 8.udgave, afsnit 3.10.2 "Magnetiske felter"
incorrectLedningens spænding i forhold til jord
incorrectDen specifikke modstand af ledningsmaterialet2. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
okSelvinduktionen forøges
Se VTS 8.udgave, afsnit 4.4.2 "Selvinduktion"
incorrectSelvinduktionen ændres ikke
incorrectSelvinduktionen bliver kapacitiv
incorrectSelvinduktionen formindskes


3. Ved frekvensen 3,7 MHz har den viste kobling en impedans på:
incorrect169 ohm
incorrect243 ohm 
incorrect120 ohm
ok3 ohm
Vi ønsker at finde ud af, om L og C har resonans på 3,7 MHz. Den generelle formel for resonansfrekvens:Vi indsætter værdierne for L og C:
Vi har nu beregnet, at L og C har resonans på 3,7 MHz. De udgør en seriesvingningskreds, hvor den samlede impedans er 0 ohm. Impedansen ved den angivne frekvens er modstanden på 3 ohm.


4. En push-pull LF-forstærker er forspændt således, at der uden signal næsten ikke løber nogen strøm i udgangstrinet. Hvilken klasse arbejder udgangsforstærkeren i?
incorrectDen arbejder i klasse C
incorrectDen arbejder i klasse D
Klasse D er ikke omtalt i VTS. En forstærker arbejder i klasse D når de aktive komponenter enten leder eller er afbrudt. De aktive komponenter befinder sig aldrig i det lineære område, og derfor er hvilestrøm ikke relevant. 
okDen arbejder i klasse B
Se VTS 8.udgave, afsnit 5.5.4 "Klasse A, AB, B og C drift" 
incorrectDen arbejder i klasse A5. Der indskydes ofte et trin efter en oscillator for at forbedre frekvensstabiliteten. Hvad kaldes dette trin?
incorrectEt detektortrin
incorrectEt krystalfiltertrin
incorrectEt modulatortrin
okEt buffertrin
Se VTS 8.udgave, afsnit 8.4.3 "Buffer" 

6. Hvilket element i en fire-element Yagi-Uda-antenne er det korteste?
incorrectDipolen
incorrectReflektoren
okDirektoren længst fra dipolen
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.3.3 "Yagi-Uda antenne med parasitiske elementer"
Generelt er direktorerne ca. 3% kortere end dipolen. Men de er ikke lige lange og den korteste sidder længst væk fra dipolen.
incorrectDirektoren tættest på dipolen


7. Tegningen viser en dipolantenne med en 1:1 bredbåndsbalun. Hvad er balunens funktion?

incorrectAt omsætte koaxialkablets indre selvinduktion til dipolkapaciteten
incorrectAt parallelafstemme koaxialkablets inderleder til dipolens ender
incorrectAt serieafstemme koaxialkablets inderleder til dipolens ender
okAt tilpasse den balancerede dipolantennes fødeimpedans til det ubalancerede koaxialkabel
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.5.8 "Balun"

8. Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz? 
okLidt længere ude
Se VTS 8, afsnit 10.1.2 "Udbredelse via jordbølger"
incorrectDe er sammenfaldende
incorrectDobbelt så langt ude
incorrectTættere på


9. Der  kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur-inversion. Hvordan  opleves fænomenet på VHF?
incorrectVed en syden og kogen af kraftige udladninger i radioen
incorrectTemperatur-inversion har ingen betydning for udbredelse på VHF
okVed udbredelse over lange afstande med kraftige signaler
Se VTS 8, afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse"
incorrectVed at forholdene er totalt radiodøde


10. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?
46
okCa. 0,83 V
Indgangsspændingen kaldes Ui og udgangsspændingen kaldes Uo. Den øverste modstand kalder vi R1. Den samlede modstand i den nederste gren kaldes R2.
46
R2 består af 1 Mohm i parallel med måleinstrumentets indre modstand på 100 kohm. Vi beregner R2 og anvender kiloohm som enhed: R2 = (1000 x 100)/(1000 + 100) =  90,9 kohm. 

Nu kender vi begge modstandes værdi, og vi kan beregne Uo ved hjælp af formlen for spændingsdelere.


incorrectCa. 2,54 V
incorrectCa. 10 V
incorrectCa. 5 V


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosendere ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
incorrectIndsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
incorrectGøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
okFlytte amatørradiosenderens antenne længere væk fra det forstyrrrede apparat
 Se VTS 8, afsnit 12.2 "Forholdsregler mod forstyrrelser"
incorrectIndsætte netfilter i amatørradiosenderen


12.Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
incorrectI senderens nøglekredsløb
okI senderens udgangstrin
PA-trinnet er normalt bredbåndet, og derfor kan lave frekvenser udsendes samtidig med at senderens arbejdsfrekvens er høj. Parasitsvingninger på 2 MHz kan udsendes samtidig med at senderen arbejder på 50 MHz.
incorrectI senderens krystalfilter
incorrectI senderens tastekredsløb


13. Må en radioamatør med certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
okJa
Et B-certifikat indeholder automatisk en "CEPT Novice License". Den gælder i Tyskland ved midlertidige besøg da Tyskland er et CEPT-land.
Se VTS 8, afsnit 2.1.8 "CEPT bestemmelser"
incorrectJa, men kun hvis de tyske myndigheder har meddelt tilladelse hertil
incorrectJa, men kun hvis morseprøve er bestået
incorrectNej


14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
incorrect2
incorrect5
incorrect7
ok3
 Se VTS 8, afsnit 2.1.7 "ITU bestemmelser". Danmark ligger i ITU region 1.