Forklaringer til alm. teknisk prøve 2019-11-30


1. Maksimalværdien af en sinusspænding på 230 volt er?
incorrect220/√2 volt
incorrectCa. 380 volt
incorrect220 volt
okCa. 325 volt
Forholdet mellem en sinusformet vekselstrøms effektivværdi og maksimalværdi er √2.
Umax = Ueff x √2
Umax = 230 x √2 = 325,26 volt2. Hvilken polaritet har kollektor i forhold til emitter, når en NPN-transistor anvendes som lineær forstærker?
incorrecta) Det kan ikke bestemmes på forhånd
incorrectb) Negativ
okc) Positiv
Se VTS 8. udgave afsnit 4.7.5 "Forspændingsmetoder". Figur 4.7.8 viser en NPN-transistor forspændt som lineær forstærker. Kollektor kan svinge mellem stel og forsyningsspændingen, og vil derfor altid være positiv.   
incorrectd) Skiftevis positiv og negativ


3. Hvad kaldes klassen for et forstærkertrin hvor der kun kortvarigt går strøm i en signalperiode?
incorrecta) Det kaldes A
Trinet afgiver strøm både i den positive og negative halvbølge.
okb) Det kaldes C
Trinet afgiver kortvarigt strøm i den positive halvbølge.
Se VTS 8. udgave afsnit 5.5.4 "Klasse A, AB, B og C drift".
incorrectc) Det kaldes B
Trinet afgiver strøm i den positive halvbølge.
incorrectd) Det kaldes AB
Samme funktion som klasse B, men med større hvilestrøm (bias).


flankedetektor
4. Figuren viser filterkurven for en AM-modtager, som er forstemt således, at det modtagne signal ligger på resonanskurvens næsten lineære flanke.
Hvad kaldes denne type detektor?
incorrecta) En selektivitets-detektor
okb) En flankedetektor
Se VTS 8.udgave afsnit 5.6.2.1 "Flankedetektor"
incorrectc) En produkt-detektor
incorrectd) En Foster-Seeley diskriminator5. I en sender konverteres signalet fra en VFO til den ønskede sendefrekvens ved at signalet blandes med signalet fra en krystaloscillator.
Hvad kaldes denne frekvens-konverteringsmetode?
oka) Frekvensblanding
Se VTS 8. udgave, afsnit 8.2.1 "Sendere med eller uden frekvenskonvertering".
incorrectb) Frekvensdivision
incorrectc) Frekvensseparation
incorrect
d) Frekvensmultiplikation

6. Hvad forstås ved, at en SSB-sender er ulineær?
oka) At senderen frembringer intermodulation
Se VTS 8. udgave, afsnit 8.5.5 "Ulinearitet"
incorrectb) At øvre og nedre sidebånd ikke er afstemte
incorrectc) At båndbredden ikke er tilstrækkelig stor
incorrectd) At der ikke forekommer harmoniske frekvenser 


7. Ved hjælp af en kvartbølgetransformator opbygget af et koaxialkabel med en forkortningsfaktor mindre end 1 kan der bygges en impedanstransformator til en enkelt frekvens. Hvilken af følgende længder bør dette coaxialkabel have?
oka) Som en elektrisk kvart bølgelængde
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.5.9 "Kvartbølgelinie som impedanstransformator".
incorrectb) Som en kvart bølgelængde i det tomme rum
incorrectc) Som en halv bølgelængde i det tomme rum
incorrectd) Som en elektrisk halv bølgelængde


8. I hvilket frekvensområde vil man i praksis kunne anvende transmissionslinjer som afstemte kredsløb?
incorrecta) I frekvensområdet ca. 10 MHz - ca. 20 MHz
okb) I frekvensområdet over ca. 100 MHz
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.5.10 "Åbne og kortsluttede transmissionslinier som afstemte kredsløb".
incorrectc) I frekvensområdet under ca. 100 kHz
incorrectd) I frekvensområdet ca. 1 MHz - ca. 5 MHz


9. Hvad forstås der ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
incorrecta) Signalet umiddelbart rundt om antennen
incorrectb) Signaler udsendt fra satellitstationer i rummet
incorrectc) Signaler, som reflekteres fra væggene i store bygningsrum
okd) Signaler, som reflekteres fra ionosfæren
Se VTS, 8.udgave, afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion)".


10. Hvad forstås ved begrebet "indhyldingskurve" for en senders HF-signal?
incorrecta) Frekvensafstanden mellem sidebånd og bærebølge
incorrectb) Størrelsen af modulationsgraden for HF-signaler
incorrectc) Lineariteten af et amplitudemoduleret signal
okd) Den amplitudekurve, som omslutter et moduleret HF-signal
Se notat Spidseffekt og middeleffekt side 1.


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
incorrecta) At montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse
incorrectb) At indsætte et højpasfilter mellem bredbåndsforstærker og TV'et
incorrectc) At indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
okd) At indsætte et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
Højpasfilteret vil tillade TV-signalerne at passere frit, mens HF-signalerne, som ligger lavere i frekvens, bliver fjernet. Så kan HF-signalerne ikke længere overstyre bredbåndsforstærkeren.


12.Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
incorrecta) Syntesen låser, så modtagefrekvensen ikke kan flyttes
incorrectb) Modtageren er gået i baglås, da softwaren er "stået af"
incorrectc) Syntesen låser til en anden station i båndet
okd) Følsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal
Se VTS, 8.udgave, afsnit 12.4.1 "Blokering".


13. Hvilken instans skal, ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement, fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
incorrecta) Den nationale amatørradioforening
incorrectb) IARU
okc) Den nationale telemyndighed
Den nationale telemyndighed i Danmark er Energistyrelsen.
incorrectITU


14. Hvor mange ITU radio regioner er verden opdelt i?
incorrect5
incorrect2
ok3
Se VTS 8.udgave, afsnit 2.1.7 "ITU bestemmelser".
incorrect7