Forklaringer alm. teknisk prøve 2020-08-16


batterier
1. Tegningen viser 2 batterier i serie. Det ene består af to 1,5 V celler i den samme batteripakke; det andet er et enkelt 1,5 V. Hvor stor er den samlede elektromotoriske kraft (EMK)?
oka) 4,5 volt
EMK er batteriets spænding uden belastning. I en serieforbindelse lægges de 3 batteriers spændinger sammen: 1,5 volt + 1,5 volt + 1,5 volt = 4,5 volt.
incorrectb) 1,5 volt
incorrectc) 3 volt
incorrectd) 6 volt2. Vi har to spændingskilder med samme elektromotoriske kraft. Den enes kapacitet er kun den halve af den andens. Kan disse - uden der opstår problemer - parallelforbindes, dvs. således, at de to spændingskilders plus-poler er forbundet, og de to spændingskilders minus-poler er forbundet?
incorrecta) Kun hvis de forbindes via en passende modstand
okb) Ja
Bemærk spørgsmålets formulering: "Kan disse parallelforbindes?". Der spørges ikke om spændingskildernes opførsel under belastning.

De to spændingskilder har samme EMK, og når de forbindes i parallel vil der ikke løbe strøm mellem dem. Den ene spændingskilde vil ikke oplade den anden. Spændingskilder i serie og parallel er ikke behandlet i VTS 8.udg.

incorrectc) De kan kun serieforbindes
incorrectd) Nej


transistor
3. Figuren viser en transistor i fælles emitterkobling. Hvilken af strømmene til transistoren er mindst?
incorrecta) Strømmene er lige store
incorrectb) Kollektorstrømmen 
okc) Basisstrømmen
Se VTS 8.udg. afsnit 4.7.1: Bipolære PNP- og NPN-transistorer
incorrectd) Emitterstrømmen


4. Hvor mange komponenter indeholder et Pi-filter?
oka) 3
Et Pi-filter består af 3 komponenter. Filterets diagram ligner det græske bogstav π

pi-filter
incorrectb) 5
incorrectc) 4
incorrectd) 25. En FM-sender moduleres med en tone på 2000 Hz til et frekvenssving på 4 kHz. Hvor stort er modulationsindekset?
incorrecta) 8
incorrectb) 16
okc) 2
m = Δf/fmod
m = 4 kHz/2 kHz = 2
Se VTS 8. udgave, afsnit 6.4.2: Sidebånd
incorrect
d) 4

6. Hvilket formål tjener det at anbringe en antennetuner imellem antenne og antennekablet?
oka) At tilpasse antenneimpedansen til kabelimpedansen
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.5.11: Antennetunere
incorrectb) At opnå et stort SWR-forhold
incorrectc) At øge impedansen i antennekablet mest muligt
incorrectd) At tune antennens resonansfrekvens


7. Hvad er en ulempe ved en endepunktsfødet halvbølgeantenne?
oka) Antennen er vanskelig at føde, da den er usymmetrisk
Se VTS 8.udgave, afsnit 9.3.4: Endepunktsfødet halvbølgeantenne
incorrectb) En endepunktsfødet halvbølgeantenne skal altid monteres lodret
incorrectc) Antennetråden skal altid være meget tynd
incorrectd) En endepunktsfødet halvbølgeantenne skal altid monteres vandret


8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt, og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere UHF og VHF-signaler over lange afstande.Hvad kaldes denne effekt?
incorrecta) Skip distance
incorrectb) Fading 
okc) Troposfærescatter
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.4.3: Troposfæreudbredelse
incorrectd) MUF


9. Hvad er karakteristisk for udbredelsesformen sporadisk E-refleksion?
incorrecta) Den forøger fra tid til anden polarisationen ved udbredelse over vand
okb) Den kan for VHF-signaler være særdeles retningsbestemt og afgrænset til små områder på jorden
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.4.1: Sporadisk E
incorrectc) Den giver sporadisk mulighed for korte forbindelser på 3,5 MHz om vinteren
incorrectd) Den giver sporadisk elektriske forstyrrelser i telegraftegnene ved frekvenser under ca. 4 MHz


10. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
incorrecta) Ved at måle DC middelstrømmen gennem en dummy-load med et multimeter og herudfra udregne udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.)
okb) Ved at måle HF spidsspændingen over en dummy-load med en diodeprobe og herudfra beregne (p.e.p.) udgangseffekten
Se VTS 8.udgave, afsnit 11.1.6: Måling af effekt
incorrectc) Ved at måle DC spændingen over en dummy-load med et multimeter og herudfra udregne udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.)
incorrectd) Ved at måle senderens strømforbrug samt forsyningsspænding og kun ved at benytte disse to måleresultater udregne udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.)


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
incorrecta) Gøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
incorrectb) Indsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
okc) Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.6: Koblingsvejen
incorrectd) Indsætte netfilter i amatørradiosenderen


12.Hvilke foranstaltninger vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?
incorrecta) At indsætte ferrit-emner i højttalerledning(er) og netledning
incorrectb) At forsyne modtageren med en effektiv jordledning
incorrectc) At indsætte en antennebalun
okd) At indsætte en suge- eller spærrekreds afstemt til det forstyrrede signals frekvens foran modtagerens indgangstrin
Se VTS, 8.udgave, afsnit 12.7.1: Indstråling via antennetilslutningen


13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har certifikat af kategori B?
incorrecta) Ja, men kun mellem kl. 08.00 og 24.00
incorrectb) Nej
incorrectc) Ja, men kun mellem kl. 24.00 og 08.00
okd) Ja
Se VTS 8.udgave, tabellen side 12.


14Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
incorrecta) Nej
incorrectb) Ja, men kun hvis IARU godkender det
incorrectc) Ja, i begrænset omfang
okd) Ja
Læs om CEPT generelt i VTS 8.udg. afsnit 2.1.8: CEPT bestemmelser, samt dette huskeark: http://operatorlicens.dk/CEPT.html