Forklaringer alm. teknisk prøve 2021-05-29


3 ohm
1. Gennem den viste modstand går en strøm på 1 A. Hvor stor effekt afsættes i modstanden?
incorrecta) 9 W
incorrectb) 1 W
incorrectc) 0,33 W
okd) 3 W
Ohms lov: P = R x I²
P =
3 x 1² = 3 W2. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
incorrecta) Selvinduktionen formindskes
incorrectb) Selvinduktionen bliver kapacitiv
incorrectc) Selvinduktionen ændres ikke
okd) Selvinduktionen forøges
Mange vindinger giver større selvinduktion end få vindinger.
 Se VTS 8. udgave, afsnit
4.4.2 Selvinduktion


krystalfilter
3. Tegningen viser et krystalfilter. Hvordan vil vi beskrive filterets frekvensresponse? 
incorrecta) Som båndstopfilter
incorrectb) Som højpasfilter
incorrectc) Som lavpasfilter
okd) Som båndpasfilter
 Se VTS 8. udgave, afsnit 5.3.2.4 Krystalfilter


blander
4. Figuren viser et blandertrin til en sender, hvor et signal på 31 MHz blandes med et VFO-signal. Hvilket af følgende sæt frekvenser vil kunne anvendes, således at sendersignalet bliver 144,5 MHz?
incorrecta) 144,5 MHz hhv. 145,5 MHz
incorrectb) 82,5 MHz hhv. 206,5 MHz
incorrectc) 131 MHz hhv. 231 MHz
okd) 113,5 MHz hhv. 175,5 MHz
Blanderens udgangsfrekvens 144,5 MHz er lig med summen eller differensen mellem de 2 indgangsfrekvenser.
113,5 MHz + 31 MHz = 144,5 MHz (summen)
175,5 MHz - 31 MHz = 144,5 MHz (differencen)
Se VTS 8. udgave, figur 7.2.2 (side 65)5. Hvilket trin (funktionsblok) i en superheterodynmodtager er bestemmende for selektiviteten?
oka) Mellemfrekvensforstærkeren
Denne forstærkers opgave er at indføre den endelige selektivitet i modtageren.
Se VTS 8. udgave, afsnit 7.4.4 Mellemfrekvensforstærker
incorrectb) Squelch'en


c) Oscillatoren
incorrect
d) Mixeren (blanderen)

dipol med traps
6. Tegningen viser en halvbølge multibåndsdipol med spærrekredse for 18,1 MHz. Antennen har resonanser på 10,1 MHz og 18,1 MHz. Hvad er den omtrentlige længde af trådene A og B?

incorrecta) A = 5 og B = 6 meter
okb) A = 3 og B = 4 meter
Bølgelængden på 10,1 MHz: 300/10,1 = 29,7 m
Bølgelængden på 18,1 MHz: 300/18,1 = 16,7 m
Antennen er en halvbølgeantenne, og derfor er længden følgende:
Halvbølge ved 10,1 MHz = 27,7/2 = 14,8 m
Halvbølge ved 18,1 MHz = 16,7/2 = 8,35 m
Den inderste dipol på 18,1 MHz har længden B + B. 
Hele antennen med resonans på 10,1 MHz har længden A+B + B + A.
---
Lad os se på den inderste dipol, som er i resonans ved 18,1 MHz. Spærrekredsene virker som afbrydelse ved denne frekvens. Vi har beregnet længden til 8,35 m hvilket svarer til B + B:
10 MHz dipole
Derfor er B = 8,35/2 = 4,18 m. Det afrundes til 4 meter.
b er det eneste svar, hvor B = 4 meter.

- - -
Lad os se på antennen når den er i resonans på 10,1 MHz. Spærrekredsene leder ved denne frekvens. Vi har beregnet længden til 14,8 m og vi har fundet B = 4 m.
10 MHz dipole
Hver gren af antennen er 14,8/2 = 7,4 m. De 4 meter svarer til B.
Så bliver A = 7,4 - 4 = 3,4 m som afrundes til 3 meter.

Se VTS 8. udgave, afsnit 9.3.6 Dipol med spærrekredse
incorrectc) A = 6 og B = 8 meter
incorrectd) A = 4 og B = 5 meter


7Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
incorrecta) Tættere på
incorrectb) Horisonterne er sammenfaldende
incorrectc) Dobbelt så langt ude
incorrectd) Lidt længere ude
Som en tommelfingerregel kan man regne med, at radiohorisonten på VHF og UHF ligger omkring 15% længere ude end den optiske horisont. 
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.3 Udbredelse på VHF og UHF. 


8Hvad forstås ved "sporadisk E-refleksion"?
oka) Kortvarig refleksion fra et lille kraftigt ioniseret område i E-laget
Se VTS 8.udgave, afsnit 10.4.1 Sporadisk E
incorrectb) Fading fra E-laget
incorrectc) Regn af elektriske partikler
incorrectd) Refleksion fra et ekstra kraftigt skydække


SWR-meter
9
Tegningen viser en simpel reflektometerbro (SWR-meter). Den har en ulempe, bl.a. når det gælder skalavisning. Hvilken?
incorrecta) Den skal monteres i en fast afstand fra senderen
okb) Den er unøjagtig ved lave signalniveauer
Unøjagtigheden skyldes, at dioden først leder ved 0,7 V. Lavere spændinger vises ikke på instrumentet. Se VTS 8.udgave, afsnit 11.7.1 Måling af standbølgeforhold.
incorrectc) Den kan ikke måle på ground plane (GP) antenner
incorrectd) Den belaster senderen for meget


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
incorrecta) Til at vise en senders squelch-indstilling
okb) Til at vise et elektrisk signals kurveform
Se VTS 8.udgave, afsnit 11.2.6 Oscilloskop
incorrectc) Til at vise en strømforsynings modulationsgrad
incorrectd) Til at vise et koaxialkabels bøjningsradius


11.Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
incorrecta) Gøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
incorrectb) Indsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
incorrectc) Indsætte netfilter i amatørradiosenderen
okd) Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
De 3 andre svarmuligheder vil ikke afhjælpe indstråling i det forstyrrede apparat.
"Muligheden for feltbåren indstråling  kan nedsættes ved at benytte mindre effekt og ved at anbringe senderens antenne så langt væk som muligt"
Se VTS 8.udgave, afsnit 12.6 Koblingsvejen


12 Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende TV-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
incorrecta) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved TV-modtagerens antennetilslutning
okb) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved TV-modtagerens antennetilslutning
En åben kvartbølgestub har uendelig impedans i den ene ende og kortslutning i den anden ende. Når vi tilslutter kvartbølgestubben til TV-modtageren, ønsker vi en kortslutning af det forstyrrende signal. Derfor skal den anden ende af stubben være åben, og her er der uendelig impedans. Se VTS 8.udgave, figur 12.7.3 Kvartbølgestub
incorrectc) Ved at indsætte en lukket kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning
incorrectd) Ved at indsætte en åben kvartbølgestub ved senderens antennetilslutning


13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
incorrecta) Ja, men kun mellem kl. 08.00 og 24.00
incorrectb) Ja, men kun mellem kl. 24.00 og 08.00
okc) Ja
Se VTS 8.udgave, tabel side 12.
incorrectd) Nej


14I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
incorrecta) 5,1 kHz
okb) 2,1 kHz
Bekendtgørelsens bilag 4 fastlægger senderens maksimale spektralbredde:
Under 1810 kHz: 2,1 kHz
1810 kHz til 30 MHz: 8 kHz
30 MHz til 146 MHz: 16 kHz
Over 146 MHz: samme bredde som pågældende amatørbånd

incorrectc) 8 kHz
incorrectd) 16 kHz